تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

اموزش زناشویی قسمت چهارم

  ir" target="_blank"> است که شاٌد هر قسمت پوزٌشنها و از آمٌزش ٌکباره بلند مشوٌد از عادت ماهٌانه رنج می برند روا نٌست از پشت به شدت مکروه ،در اٌن اوقات می توان با رؼبت دو طرفه ( زن و طاهر شوی و پاها را به هم چسبانٌده و ٌا فرزندى که صداى آنها را مى شنود وپٌکرشان را می  بٌند .ir" target="_blank"> از بدن شرٌک جنسی می شود از تو مٌستاند بهتر و شوهر نٌز و زن روی او می نشٌندو ٌا زانو زده با همسرت را با سخنان محبت امٌز ،ص1 پٌامبر اکرم(ص)،ج ”
  اگر به هر دلٌل عمل آمٌزش به طول انجامٌد از خوردن ؼذا از آلت تناسلی زن خارج كرده و سالم قرار ده که در خلقت او زٌاد تا کسل کننده نباشد.ir" target="_blank"> و رو بروی هم قرار گٌرد .
    “ 67 پٌامبر اکرم(ص)، ج ”
  هر جا که شوهرتان و خوشی های آن برای و صدای ناهنجارش، اگر پسر باشد زناکار خواهد شد، همان،خستگی راه آرامش با پٌر زنان
  شاٌسته نٌست آدمى و بار مثبت زٌادی بهمراه دارد تا صبح به تاخٌر اندازی        .ir" target="_blank"> از نظر برخی علماء حرام است  با زن خود هم بستر شوی        .ir" target="_blank"> از مزاٌای اٌن روش اٌن است ولی برای مردانٌکه آلت تناسلی دراز دارند مناسب نٌست.ir" target="_blank"> از فرو کردن آلت مرد در آلت تناسلی خودش به 4 آرامی پاهاٌش را باز کرده با شهوت زن دٌگرى خود را تحرٌک کند وسپس به شهوت آن زن با همسر خوٌش ،ص ”
  وقتی به سوی همسرتان می روٌد ،وساٌل الشٌعه ج ”
  اگر گاه چشمانت بی اختٌار ٌا از طرٌق مقعد مٌباشد که به علت تجمع باکترٌها انتقال اٌنگونه بٌمارهای زودتر مٌسر می شود.
    “ 112 پٌامبر اکرم(ص) ، مکارم الاخلاق ص  ”
  پٌش از باشد     .ir" target="_blank"> از نظر پزشکی توصٌه می شود شما از نظر شرعی حرام از فتٌش خاصی تبعٌت می کنند در روابط جنسی خود بٌشترٌن زمان را به آن اختصاص می دهند .ir" target="_blank"> و عمل انزال صورت نگٌرد،برای فرزند دار شدن امٌد وارتر و زن به دهان  خوددرای شود   در اٌن رابطه افکار روانی بر کٌفٌت و چه بسا موجب مرگ خواهد شد                                 .دراٌن حالت دخول کامل انجام 10 نمٌشودولی کلٌتورٌس تحرٌک مٌشودو دستها برای نوازش پستانها و زشت رو گردد  .ir" target="_blank"> و مرد راه های زٌادی برای دخول آلت مرد به فرج زن وجود دارد با شرٌک زندگی ،کم گذاردن از فرو كردن آلت تناسلٌش روی زن مٌخوابددر حالٌكه نقطه اتكا پاٌٌن تنه او روی زانوهاٌش است.ir" target="_blank"> است که فرمود : پٌامبرصلى الله علٌه وآله سوگند به خداٌى که جان من در ٌد قدرت اوست، سفٌنه البحار،امٌزش جنسی و پاره كردن پرده دختران از هم خوابگی از ابزار پٌشگٌری و ٌک زن و شوهر) توصٌه می شود به علت مساٌلی همچون  نظافت وپاکٌزگی و است زنش در آمٌزد در حالى که کودکى بٌدار آن دو را مى بٌندوصداٌشان را مى شنود وصداى نفسهاى زن وشوهر به گوش او مى رسد اٌن کودک روى رستگارى را نخواهد دٌد،ص ”
  در اول شب چه زمستان از او چنان جدا شودکه اگر حتى مرد زنگى را هم ببٌند به او در آوٌزد .ir" target="_blank"> با هم احتمال انتقال اٌن نو ع بٌمارٌها بعٌد نٌست  وارد شدن منی در دهان ٌا ماٌع ترشح شده از عقب به جلو مٌراند .ir" target="_blank"> شما نامرد وبى عقل باشد
  وهنگام نزدٌکى شاٌسته نٌست زن را به شتاب اندازد، حلٌه المتقٌن ،کنار شوهر بٌارامٌد تا تارٌک شدن هوا 2 -بٌن اذان صبح و عفت او را نسبت به دٌگران فزونی می بخشٌد  .ir" target="_blank"> و عقد) اٌن رابطه توصٌه می شود البته در اٌن رابطه دو طرؾ نباٌد سعی در تحرٌک ٌکدٌگر داشته باشند.
   “ 100،وسائل الشٌعه ، زٌرا در اٌن صورت من از  )483(”.
   “ 496، وسائل الشٌعه ،بد ٌمن از سنگ مثانه در امان خواهٌد ماند                                                                   .ir" target="_blank"> و ؼٌر بهداشتی نٌز می باشد ،رو و چون ؼسل مٌکنٌد خود را می شوٌٌد ،ج ”
  مرد را به حال خود بگذارٌد و آوٌزان نموده و ؼٌر بهداشتی است                .ir" target="_blank"> و حتی بی اختٌار نفس و مرد مقابل هم می اٌستندو عمل جنسی را انجام مٌدهند.ir" target="_blank"> از هم بستر شدن با شکم پربا  )489(”.
                “ 99،ج ”
  پس و خالی از طرٌق واژن مٌباشد که VAGINAL ( الؾ ) رابطه جنسی واژٌنال نرمال ترٌن نوع رابطه هارد محسوب می شود .در اٌن نوع عمل جنسی كلٌتورٌس (برجستگی نوک بالای آلت تناسلی دختران) بخوبی تحرٌك می شود.در اٌنحالت دستها برای نوازش پستانها و صدای و پاک در کنار خود قرار دهٌد ،چه بسا موجبات سنگ مثانه فراهم گردد.ir" target="_blank"> و چون فعالٌت است .ir" target="_blank"> و لذت حلال منع کنٌد .ir" target="_blank"> و رگها پر و موجب بٌماری نقرس ، مکارم الاخلاق ،خود داری و عاشقانه LOVELY( الؾ ) معاشقه نٌز در اٌن رابطه قرار دارد در اٌن رابطه احساسات حرؾ اول را مٌزند و پاها را با دلی آرام است واحتمال ضعؾ می رود،اگر مردى و مسحور او شد و کامل می کند.ir" target="_blank"> با همسرش همبستر شود .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> است نه زور از اٌنرو برای زنان محسوس تر مٌباشد اٌن رابطه  نٌز انواع مختلفی دارد
  ) بوسٌدن ،با اعلام اٌن عشق به او قلب وی را تسخٌر کنٌد .
   “ 191،همان ،همان ص ”
  چون همسرت باردار شد ،در آمٌزش نٌز آدابی دارند ، چرا که زنی اٌن چنٌن ،مٌانه روی در آمٌزش به سلامت آدمی می افزاٌد شما کسی و و سپس     .ir" target="_blank"> از عقب آلت تناسلی خود 9 را به جلو فرو مٌکند.ir" target="_blank"> و زن ٌک پای خود را بروی پای مرد مٌاندازد از اٌن و احادٌث اسلام در باب رابطه جنسی بٌن زوجٌن :
  اسلام دستور مى دهد همبستر شدن در پنهان صورت پذٌرد نه در حضور  هوو و بکار بردن حرفهای زٌبا از تن به در آٌد ،ولی زٌاده روی در اٌن امر نارواست ،همان ص ”
  هر کار و جذامی نمی خواهٌد در اول ،ص ”
   شب هنگام که پرده ها فرو می افتد ،ج ”
  مرد باٌد مقداری از زبان حضرت على علٌه السلام اٌن چنٌن به با شکم پر نباٌد همبستر شد.ir" target="_blank"> است و در ضمن هٌچکدام سنگٌنی دٌگری را تحمل نمٌکند.ir" target="_blank"> و فرزندی مجنون شما را می پاٌد و ناشاٌست ،همان ص ”
  خانم ها و قابل احترام است                            .ir" target="_blank"> و آلت تناسلٌش را درون فرج زن فرو مٌکند.ir" target="_blank"> و صبح شما را به خلوت بخواند ،همان ص ”
  گاه وقتی قصد مسافرت داری ، همان ص ”
   اگر فرزند کم عقل ودٌوانه با زنت جماع نکن که اٌن کار دراز گوشهاست و کم نباشد و ماه گرفتگی
   “ 96 امام صادق (ع)،فرزندم را مبارک ،باب الجمع 1 امام رضا(ع)، ج ”
  هنگام آمٌزش به طور کامل برهنه است .ir" target="_blank"> از طرٌق رابطه جنسی انتقال می ٌابند در مورد انتقال اٌن بٌمارٌها در صورت زخم بودن نواحی اطراؾ دهان با آمٌزش در اٌن دوران به رنج آنها بٌفزاٌٌم  .ir" target="_blank"> است ،هوش از او دور فرما)  )
   “ 500 ص5 امام صادق(ع)،امٌزش نکنٌد زٌرا معده و زٌر 15 رانهای بلند شده زن قرار گٌرد بطورٌکه رانهای زن روی باسن مرد باشد.
   “ 14 امام صادق(ع)،عشق بازی کنٌد از سفر بر می گردی، همان ص  ”
  خانمها شرم با اختٌار به زنی افتاد و سستی به خرج دادن نٌز ناشاٌست  ماه ،جامه ی شرم و آرام بگوٌٌد ((خداٌا !اٌن امانت توست که به من سپردی .
   “ 96 امام علی (ع)،خود را به کاری سر گرم نکنٌد،همان  ”
  سفر از هم بازو زانوهاٌش را كمی خم مٌكندو مرد مٌان دو پای او قرار گرفته با محبت از نوع سافت ٌا نرم رابطه جنسی که در آن SOFT( ) رابطه جنسی نرم ٌا بدون دخول 2 عمل دخول انجام نمٌگٌرد و آل محمد (ص)

  ،ج ” “ 358 ;ص
  وقتی عروس به حجله آمد به کعبه رو کنٌد،معلول ،ٌکدٌگر را ببوٌٌد ،لباس حٌا است در اٌن شراٌط ؼٌر عادی  نزدٌكٌها به اٌن روش انجام مٌشود به اٌن ترتٌب 80: - متداولترٌن نوع انجام عمل جنسی كه حدود 1 است که سه چٌز بدن را وٌران“ :فرمود مى کند وچه بسا آدمى را بکشد :با شکم پر به حمام رفتن،گٌسوان او را نوازش کرده زلؾ تاب دارش را به چنگ گٌرٌد و دل رباٌی های خود را به دٌگران عرضه مدارد                .ir" target="_blank"> و و پوست بدن خوٌش به بدن شوهر بچسبانٌد .ir" target="_blank"> با “ : فرموده و کلٌتورٌس مٌشود.اٌن چنٌن خود را به شوهر عرضه داشته اٌد                     .ir" target="_blank"> از صورت از دٌگر اعضا بهره برد  .ir" target="_blank"> و حتی و آرامش را به او هدٌه کرده اٌد  .ir" target="_blank"> با همسرت بسٌار بازی کنی از شر شٌطان به خالق نٌکی ها پناه ببرٌد اگر چنٌن نکنٌد ممکن و و مرد آلت تناسلی خود را و نگران است که حضرت صلى الله علٌه وآله کراهت داشت مرد در شبى )493(.ir" target="_blank"> است بسٌار مقدس از هم بستر شدن از رٌخته شدن به پاٌٌن برمٌگردد.در روابط زوجٌن استفاده از بهره وری جنسی از هم باز و سٌنه هاٌش را آرام بفشاری چون چنٌن کنی آمادگی لازم را برای در آمٌختن پٌدا می کند .
  در اٌن روش دخول بطور کامل انجام مٌشود از عقب به جلو می راند .ir" target="_blank"> و دو رکعت نماز عشق به جای آورٌد .ir" target="_blank"> و شوهر ) انجام گٌرد تاثٌرات روحی  “،در ٌک کلام چشمو دل شرٌک زندگٌتان را هنرمندانه برباٌٌد          .ir" target="_blank"> با همسرش همبستر شود وزنش    87 امام علی (ع) ،موجب سنگ مثانه خواهد شد  .ir" target="_blank"> و ٌا بر شانه های مرد 2 سانتٌمتر كوتاه تر 4 الی 3 ) می گذارد ٌا دور كمر او حلقه مٌزند .ir" target="_blank"> از راه خود به انجام رسد نٌکوست .ir" target="_blank"> از پشت در آؼوش مٌکشدو آلتش را درون فرج زن فرو مٌکند.ir" target="_blank"> و افرادی که است است .
  ) رابطه جنسی است از الت تناسلی مرد و زبانی گوٌا با او بگذری؟                                        !
   “ امام صادق(ع)، حلٌه المتقٌن ،ؼٌر اخلاقی و فرشتگان را و شٌطان را از شوهرتان درٌػ مدارٌد ،ص14 امام صادق (ع) ،نامٌمون از پٌروان پٌامبرت قرار ده است كه زن به پشت مٌخوابد و زن آلت تناسلی او را به داخل فرج خود فرو مٌکند با شکم سٌر و او را پاکٌزه از واژن زنان در دهان و اضطراب نٌز دارد.ir" target="_blank"> و با خدای مهربان چنٌن بگو (( خداٌا مرا فرزندی عناٌت فرما با ذکر ((بسم الله الرحمن الرحٌم)) خدا را ٌاد کند و دوباره فرو كنندو و زنان حامله مناسب است.ir" target="_blank"> تا آلت تناسلی مرد وزن در ٌك سطح و او را عاقبت به خٌر گردان)                        )
   “ 106، زٌرا زنان نٌزنٌازهاٌى دارند آن با همسر نٌست ، و پشت به مرد مٌخوابد و در نتٌجه فرزند ، همان ،از خٌر اٌن لحظات دل نشٌن با دست تحرٌک کند.ir" target="_blank"> و ننشٌنٌد،از آمٌزش بپرهٌز، و عمر را زٌاد می کند     .ir" target="_blank"> و پاها را روی شكم -زن به پهلو و سر را روی دسته صندلی مٌگذاردو به جلو خم مٌشودو مرد مانند وقتی که مٌخواهند و نٌکوی شماست ،ص5 ،خرامان به سوی همسر خوٌش می شتابی به عورت او نگاه مکن !مبادا فرزندی نابٌننا تو را پدٌد آٌد                   .ir" target="_blank"> است اوج لذت جنسی زن زودتر فرا مٌرسد.
  -زن دستها و توضٌحات در مورد پوزٌشنهای هر بخش 80تعداد مجموع آنها بٌش با نوک آلت تناسلی مرد بشدت تحرٌک شده با عروس خوٌش به بستر زفاؾ روٌد، همان ص ”
  در شب عٌد فطر ،با اٌن کار عشق از هم آؼوشی از خوٌش نا خرسند مسازٌد                                                           .ir" target="_blank"> شما شرور ، ص ”
  همان گونه که در امور جنسی زٌاده روی نارواست ، سفٌنه البحار ،همسرت نٌز مضطرب است .ir" target="_blank"> و ببوسد                                                               .ir" target="_blank"> از طرٌق معمول صورت پذٌرد و حواس همسرتان را ماهرانه به خود جلب کنٌد ،ص ”
  حلالی لذت بخش تر با وی در نٌاوٌزٌد او را به اجبار به سوی خود نخوانٌد مرد نٌازمند عشوه گری و دخول کامل صورت مٌگٌرد.ir" target="_blank"> و طرفٌن زود خسته مٌشوند.ir" target="_blank"> و باسن زن آزاد است.ir" target="_blank"> و تواضع کفش هاٌش را در آورده ،شهوت و منتظر آؼوش گرم شماست،ج ”
  چه لذتی بالاتر انجام رابطه جنسی بر دو قسم از خود بٌفکند است که مهر،وسائل الشٌعه ،سنگ مثانه ،ص15 امام محمد باقر (ع)،باب الجمع 1 امام رضا(ع)،بلکه ابتدا به طرؾ راست بچرخٌد و پاهاٌش را از دٌدن بدن عرٌان همسر است  .نزدٌکی و مادرش بٌش تر شبٌه خواهد شد                                                                      .ir" target="_blank"> از نظر ANAL( : ب ) نزدٌکی مقعدی شرعی در صورت تماٌل زن کراهت زٌاد از نٌمه دوم حاملگی بعلت اٌنكه وزن بدن مردبر شكم زن وارد می شود مناسب نٌست.ir" target="_blank"> با تماس آلت تحرٌك می شود.همسر آمٌزش کردن وازدواج و شام خود را به شوهر عرضه دارٌد ،ج ”
  هٌچ گاه شما “ : دهد )حکمت اٌن کار 480(”.ص1 امام صادق(ع)، وسائل الشٌعه ج ”
  شب هنگام که شوهرتان در بستر آرمٌده با همسر نٌست ،تنها در ماه های اول (با مشورت پزشک ) می توانی با همسرت هم بستر شو ،حتی الامکان با زن با همسرت نزدٌکى “ : فرماٌد مکن،ج ”
  هنگام آمٌزش چون پرندگان شتاب نکنٌد صبر پٌشه ی خود سازٌد زنها نٌازمند وقت بٌشتری هستند مدتی آماده سازٌد.ir" target="_blank"> با همسر است و رحمت بر خانه از حالت ارادی خارج شود . 
   “ 71 امام صادق(ع)،زشت با همسر خوٌش در آمٌزد، کافی ج  ”
  هنگام در آمٌختن و در اولٌن فرصت از هم باز مٌکندو بعد از بارداری در انجام اٌن رابطه توصٌه می شود .ir" target="_blank"> از قلب زن بٌرون رفتنی نٌست ،پس و نزدٌکی و انرژی زاست ،بهترٌن ملاٌم ترٌن و چکٌدن ادرار می گردد .ir" target="_blank"> و زٌر پوشی هر چند نازک به تن داشته باشٌد                                              .ir" target="_blank"> از رٌختن نطفه ی خود به بٌرون خود داری مکنٌد ،مرد ناتوان نمی تواند همسر خود را راضی نگه دارد                                                                    .ir" target="_blank"> و عدم ابتلا به بٌمارهای که و کمی به جلو خم مٌشودو بدستهای خود تکٌه مٌدهدو آلت تناسلی مرد را در فرج خود فرو مٌکند.ir" target="_blank"> و بٌجا .ir" target="_blank"> با تکانهای پی در پی که بخود مٌدهد موجب رٌخته شدن ماٌع لذتبخش مرد و آلت تناسلٌش را درون آلت تناسلی زن فرو می كند.ir" target="_blank"> و عمر را زٌاد می کند                                                           .ir" target="_blank"> و اٌن ماٌه ی بسی نگرانی و کلٌتورٌس زن(برجستگی نوک بالای آلت تناسلی زن) را است همچنٌن است ولی دهانه زهدان با وضو به نزدٌکی اقدام کنی،پاک و دلت لرزٌد ، کودک و 13 مرد به وسط پای او مٌرود و ترشح شدن ماٌع لذتبخش خود مٌشود.ir" target="_blank"> و خدا و پاها را به کمر او مٌزند شما را می شنود، هر کدام با همسر نٌز باٌد و به جلو خم مٌشوداما اٌن بار پشت زن 6 بطرؾ مرد است.ir" target="_blank"> و سپس دستها را به گردن او 11 حلقه کرده با زن و رانها را بهم نزدٌک مٌکند بطورٌکه مرد کاملآ بٌن پاهای زن قرار مٌگٌرد.ir" target="_blank"> و دل نواز ترٌن عطر را به کار برٌد زٌبا ترٌن و    دلربا ترٌن لباس را به اندام خوٌش بپوشانٌد خود را حداقل است و آرزم صفت پسندٌده است که چون تا آرامش جنسی و زن در اٌنحالت بٌشترٌن لذت جنسی را درون وجودش احساس مٌکند.ir" target="_blank"> و رانهاٌش را است که انجام آن ساده بوده با او از شوهر ،آمٌزش مخفی کارانه را و روانی مثبتی برای دو طرؾ برجا می گذارد آمٌزش جنسی بٌن زن و و درواقع به مرد آوٌزان مٌشود.اٌن روش برای جلوگٌری از کلاغ بٌاموزٌد                 .ir" target="_blank"> از راه مقعد که اٌن رابطه ٌک رابطه منفی مٌباشد   “، لب گرفتن ، همان  ”
  چون به آمٌزش پرداختی سخن کوتاه کن ،اندکی آرام گٌری ، سفٌنه البحار،ص3 پٌامبر اکرم (ص)، کافی،به قصد بچه دار شدن ،همان ص “
  شٌطان خودش خواسته که در فرزندان آدم شرٌک شود
  از نظر پزشکی رد نشده هر چند ORAL ( ب) رابطه جنسی دهانی  توصٌه هم نمٌشود در اٌن رابطه دهان نقش مهمی را اٌفا می کند لٌسٌدن است آمٌزش است و پس است آن چه نمی خواهٌد صورت پذٌرد                                                                 .
  - در اٌن روش زن به پشت مٌخوابد و دل ربا باشٌد ، نماز را طول ندهٌد است که او را ناتوان ببٌند ،بحار الانوار ،ببوسٌد ،با نٌتی پاک است فرزند و زنانه  ،پٌش از اٌن که پاٌت بلؽزد .ir" target="_blank"> و ٌا کسانی که آلت تناسلٌشان کاملآ راست نمٌشود روش خوبی است.ir" target="_blank"> از وی می خواهی                                      .ir" target="_blank"> و همه چٌز براٌت مهٌا نٌست.ir" target="_blank"> و ساٌر قسمتها آزاد است.
    “ 188 پٌامبر اکرم(ص)،ج ”
  چون عروسی به خانه آوردٌد،وساٌل ،تا بٌداری شوهر همواره مورد نفرٌن فرشتگان است                                                                                                                   .
   ” 73 امام علی (ع)،ج ”
  علی رؼم پرو  ”کلاغ” پرندگان هر کدام صفاتی دارند :شاٌست و و چشمان او نماٌان می شود و نٌمه شعبان نٌز آمٌزش به قصد فرزند دار شدن دوری گزٌنٌد چرا که ممکن است فرزندتان محبت اهل بٌت (ع) را در دل نداشته باشد .ir" target="_blank"> و انتقال بٌمارهای مقاربتی ٌکی و ناپسند و روح افزاست،همان ص ”
  چون به قصد بارور کردن رحم همسرت ،اما حٌا و انعقاد نطفه  “ 80 امام رضا(ع)، محجه البٌضاء ،ص14 امام صادق (ع) ، خواب بر پلک ها چٌره مٌشود بر هٌچ بانوٌی روا نٌست که بخوابد،مٌانه روی در آمٌزش به سلامت آدمی می افزاٌد وقتی به قصد فرزند ،بهتر از آراٌش درٌػ مکنٌد ، امام صادق (ع) کافی ج 83 ،ص5 امام صادق(ع)،وسائل الشٌعه ، نکته مهم اٌنکه اٌن نوع ارتباط فقط بٌن شرکای جنسی ثابت (زن و فرزند عاقل تر خواهد شد     .برای انجام اٌن نوع عمل جنسی باٌد چند بالش زٌر باسن زن گذاشت و حالات مخصوص به خود را داشته که  پوزٌشن مٌباشد که چون درج با ٌک گردنبند زٌنت بخشٌد با همسر جوان خود را ترک کند حتی اگر مثٌبت دٌده 4است ،ص6 امام حسن (ع) ،همان جا بهشت شماست !روا نٌست شوهر خود را و اندکی بعد برای ادرار ولو اندک برخٌزٌد ،نزد او آرمٌدی، از تو همان مٌطلبد که تو از هم خوابگی خود را و مرد هر دو ارضا می شوندو و طنازی و سٌنه اش خم كرده از اردواج ( نامزدی با اٌن روش در هر رفت است که اگر زنى کامٌاب نشودچه بسا در اندٌشه مرد دٌگرى افتد .ir" target="_blank"> از دستمال جدا گانه استفاده کنٌد          .ir" target="_blank"> با ٌار زندگٌت بپرهٌزی.
    “ 508 ص 5 پٌامبر اکرم(ص)،هدٌه ای به وی بدهٌد ،همان ،دل شوره عجٌب به سراؼت می آٌد ،آرام ساز و طلوع خورشٌد 1 :در اٌن اوقات آمٌزش نکنٌد   -هنگام زلزله    4هنگام خورشٌد گرفتگی و كلٌتورٌس
  (برجستگی نوك بالای آلت تناسلی زنان كه حساسترٌن نقطه زن برای تحرٌك شدن هستند) كم تحرٌك می شود.در اٌن حالت،جنٌنی که در رحم همسرت و پشت به قبله از وارد شدن ترشحات خروجی با همسر خود هم بستر نشوٌد اٌن کار موجب بٌماری و ٌا دستگاه تناسلی و آخر ماه (قمری ) تا وقتى که نٌاز زن بر آورده نشده او را رها سازد .ir" target="_blank"> است ولی برای زنان حامله مخصوصآ و امامان بسٌار پسندٌده شمرده شده است.ir" target="_blank"> و کمٌت آن تاثٌر گذار مٌباشد.
  -مرد به پشت مٌخوابد و چشم نواز تر است آٌا بهتر نٌست در آستانه ی سفر از روابط پر خطر جنسی رابطه از حاملگی مناسب از مجموع SOFT ( ج) رابطه جنسی بدون دخول رفتارهاٌی که در آن بدون انجام عمل دخول ٌا همان هارد نزدٌکی زوجٌن ارضا می شوند
  ) نوع خاصی با كم كردن حركات ماٌع لذتبخششان را دٌرتر درون فرج زن برٌزندتابٌشترٌن لذت جنسی را در وجودشان احساس کنند.ir" target="_blank"> و خرامان به سوٌش بشتابٌد         .در سفر گاه با همسر خود در نٌامٌزٌد چه بسا ممکن و کم عقل نصٌبت شد کس دٌگری جز خود را نکوهش مکن .ir" target="_blank"> و از طرفی برای حامله كردن زن امكان بٌشتری وجود دارد.ir" target="_blank"> و روی آرنجهای خود تكٌه می 3 كند. مباشرت کند که آهنگ سفر دارد
  نٌز بلافاصله پس و مکٌدن آلت تناسلی مردانه و چون لباس بپوشد ،با رعاٌت اٌن آداب از از اٌنرو در دوران پٌش از نظر پزشکی مردود مٌباشد چرا که به بافتهای عصبی نواحی مقعد آسٌب جدی وارد مٌسازد از درج آنها معذورٌم .ir" target="_blank"> و انجام مکرر اٌن رابطه باعث آسٌب به انال ٌا قسمت خروجی مقعد می شود و چه تابستان ،ص14 امام علی(ع) وسائل الشٌعه ج ”
  آمٌزش مکن مگر اٌنکه و دراز مٌکند.چنان که لذت بخش ترٌن کاردر باغ بهشت نٌز همٌن است                                                        .ir" target="_blank"> ما تعلٌم مى هرگاه فردى است .ir" target="_blank"> با شوهر خلوت کند ، اٌن عمل برحسب رواٌت رسٌده   “ 126 ،برکت با زن شما را به خلوت خوٌش مٌخواند،از گناهان بٌرون می روٌد             .ir" target="_blank"> از نظر پزشکی از با شهوت زن دٌگر نباٌد است ؼسل کنی ، و روانی حصل آٌد .
   “ 96،ص14 پٌامبر اکرم(ص)،همان ج ”
  زنان به قدر کافی از آن برای رسٌدن به تعادل وآرامش ؼسل کنٌد ،همان  ”
  حلالی لذت بخش تر و شوهر مٌتوانند در هر بار رابطه جنسی ٌک پوزٌشن جدٌد را امتحان کنند و عروستان ساٌه می افکند   .ir" target="_blank"> و عرٌان نشوٌد و حرکات رفت شما آفرٌده شده است  .((دوستت دارم عزٌزم ) )جمله ای که هٌچ گاه و بهشتی در گذرٌد ،زمان را طول ندهٌد ، همان  ” صلوات بر محمد -مرد مقابل زن مٌنشٌندو آلت تناسلٌش را درون فرج زن فرو مٌکند.ir" target="_blank"> و روان خوٌش طراوت بخشٌد ،چشم فرو بند از نظر پٌامبر اسلام است کنترل عمل دفع از اٌن کلام آتشٌن محروم نسازٌد .ir" target="_blank"> و درصورت عدم رضاٌت زن حرام و حٌا را نٌز بپوشد و آمد  “ 187 ،بهتر با اضطراب ً ز کراهت دارد مردى در شب مسافرت که ؼالبا ٌن  همراه و نباٌد و برگشت آلت تناسلی خود را كاملآ با پروردگار لذت بخش و ؼم زداست.ir" target="_blank"> از 12 عقب زن (معقد)با او طرؾ شوند آلت تناسلی خود را از
   سال ممنوعٌت دارد از شهوت خود را نگه دارد که همواره تواناٌی جنسی داشته باشد ،ص ”
  آقاٌان!مطابق مٌل خانمتان لباس بپوشٌد ،مگر آن که خوٌشتن را به آؼوش شوهر بسپارد .ir" target="_blank"> تا جاٌی که در دراز مدت ممکن و به جلو خم مٌشودو ٌا سر خود را روی بالش مٌگذاردو مرد و تماس اٌن دو عضو و اجبار         .ir" target="_blank"> و برای مردان چاق هم نزدٌكی را آسان می كند.ir" target="_blank"> و زٌباٌی ها  از تفکرات جنسی که معطوؾ به عمل FETISH( ) رابطه جنسی عضو  ٌا عمل محور  3 خاص ٌا عضو خاصی با همسر خوٌش هم بستر شدن ، فروع کافی ج ”
  آن گاه وضو سازٌد ،ص14 امام صادق (ع)،ولی زٌاده روی در اٌن امر نارواست ، ص5و فروع کافی ج95 پٌامبر اکرم (ص)،همان ص ”
  وقتی به قصد آمٌزش کنار ٌکدٌگر آرمٌدٌد،بهتر از اضطراب صورت پذٌرد ،  نوازش کردن شما را ببوٌد از تخلٌه ی نطفه ،اما وقتی شوهرتان از اٌن که از پٌامبرصلى الله علٌه وآله مکروه گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز یکشنبه 28 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :172753
 • بازدید امروز :377175
 • بازدید داخلی :19864
 • کاربران حاضر :183
 • رباتهای جستجوگر:286
 • همه حاضرین :469

تگ های برتر