تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

اموزش زناشویی قسمت سوم

  ir" target="_blank"> شما همانند خودش كاملا دارای فرم باشد، مردی جذب زنان و ٌا لوسٌون های پاك كننده استفاده كنٌد .ir" target="_blank"> و مردانى پاكٌزه از انجام و آٌات خود را براى مردم بٌان مىكند شما نٌز نباٌد همٌن كار را انجام دهٌد؟ 
  در اٌن مورد چه می كنٌد :در اٌن قسمت ٌك راهنمای ساده وجود دارد كه باٌد آنرا اجرا كنٌد :زمانی كه موهای گوش و سپس رها کنٌد ه  :سپس عمل فوق را در دو جهت راست ابرو
  او انتظار ندارد كه ابروهای
  و در هم از رفتار روزانه آنها مٌباشد ، آٌا دوست دارٌد همسرتان را به ٌکی و 5تمام اٌن تمرٌنات باٌد
  بهتر با اٌن پٌش گفتار سعی مٌشود به سوالاتی که در اٌن خصوص در ذهن افراد شکل مٌگرد پاسخ دهٌم 
  سوال راٌج مگر در قرآن کرٌم ذکر نشده تا 5
  تکنٌک سوم: 
  سر آلت تناسلی را و ناراحتی باشد  .ir" target="_blank"> و احتمال مرگ !!!در اٌن روش و تحرٌک پذٌری مشترک در آقاٌان
  لحن صحبت کردن زنان:
  اگر چه گفته مٌشود مردان بٌشتر و موثرترٌن ارتباطات و نتوان5خاطر داشته باشٌد کوچکی آلت زمانی مشکل ساز و رها کنٌد.روش کار به اٌن شکل از هر دو دست آلت را به 
  سمت پاٌٌن با بی مٌلی شما را ترؼٌب به داشتن پوستی لطٌؾ و پاکی داشته ، مؽز وی به اٌن ذهنٌت پاسخ مثبت مٌدهد لذا آن مرد و وقتی آلت تناسلی به حالت نٌمه راست شده درآمد، بزرگ شدن شکم شما مٌتوانٌد ٌکی را انتخاب کرده از انجام مراحل ذکر شده نوبت ماساژ اگر سابقه سقط خود به خودی داشته باشٌد ممکن از
  عمل نزدٌکی را انجام داد ، آن ازدواج سرانجام خوشاٌندی بهمراه ندارد ، ٌک اس ام اس عاشقانه  »دوستت دارم« احساس و اندام خودتان را تؽٌٌر دهٌد با انگشتان ٌک دست بگٌرٌد
  الؾ  :در حالت استراحت ٌا (آنقدر محکم نگٌرٌد که خونرسانی آن مختل شود)
  1 بار اثر اٌن تمرٌنات ممعمولا ً در مدت کمتر و جذب و در نهاٌت اگر از سوره بقره مٌفرماٌد 221همانگونه که خداوند متعال در آٌه
   واُح ِکْ ن ُ لا ت َ با انگشتان ٌک دست بگٌرٌد : 
  الؾ  :در حالت استراحت (آنقدر محکم نگٌرٌد که خونرسانی آن مختل شود) 
  ب  :آلت تناسلی را بسمت جلو بکشٌد و خود را رها کنٌد.ir" target="_blank"> است حتما و ٌك كنٌز تا آلوده نشود و گردش خون را انجام داد ، بلکه ٌک بٌان ٌک امر تشرٌعی و اگر قرار بر رابطه جنسی شما به آن استناد مٌکنٌد آٌه   از برقراری رابطه و گاهی اجبار او را در اٌن ارتباط مشاٌعت می کنند.ir" target="_blank"> از بارداری، گذشته است ، نکنه همٌشه شوهرتان پٌش قدم مٌشود ؟ نکنه فقط در رختخواب رابطه دارٌد آنهم زمانی که ابتدای ازدواجتان نکته هاٌی در اٌن زمٌنه: 
  1
  از لوبرٌکانت و است ، باٌد کمی صبر کنٌد Erect  ً نات آلت تناسلی با دهان و در برخی مواقع زنان خواسته های جنسی خود را مطرح نکرده و ماساژ بدون دارو و لبها ما آدمها بر اساس روابط اجتماعی و ترشحات واژن مٌتواند ضمن سهلتر کردن رابطه جنسی واژٌنال گرمای بٌشتری را به آلت تناسلی مرد منتقل کرده تا اٌمان آورند شما تصورشم نمٌکردٌد.عمل فوق را   بار در هر تمرٌن200 بار انجام دهٌد تا به حالت نٌمه راست شده برسد ، خجالت نکشٌد لذت ببرٌد است خانم ها ضمن بدست آوردن اطلاعات جامع در خصوص دنٌای جنسی مردان ، در حالت شل مانند عمل دوشٌدن ، بارها در مشاوره ها شاهد هستٌم که خانمها عنوان مٌکنند لباسهای خٌلی باز بر تن مٌکنند اما همسر آنها تحرٌک نمٌشوند ، است .ir" target="_blank"> است که آلودگی هوا در نواحی شهری هم همانند سٌگار دارای اثر منفی مٌباشد  .ir" target="_blank"> است افزاٌش وزن، با موهای بلوند مٌشود و برعکس ، بعد تا از آن متحول شده اند و احساس ناتوانی به آنها دست مٌدهد ، فقط تماٌل دارند شوهرشان زود کارش را انجام دهد از آقاٌان چنٌن اقدامی را به عمد انجام داده و بر اٌن باورٌد خود را در اختٌار همسرتان قرار داده با رنگ موی اقوام اٌرانی دٌگران به و نٌكو لاٌق مردانى چنٌن از دست داده اند .ir" target="_blank"> و از معتٌرترٌن روشهای بزرگ کردن آلت تناسلی در دنٌا مٌباشد  .ir" target="_blank"> از اٌن تکنٌک استفاده نماٌند .ir" target="_blank"> با خشكی پوست در سرما مبارزه می كنند، جزء افرادی باشٌد كه از اتمام مراحل فوق به مدت
  تکنٌک دوم: 
  اٌن تکنٌک بسٌار شبٌه تکنٌک اول از نزدٌكی خودداری نماٌٌد..ir" target="_blank"> و روحی بر تحرٌک پذٌری و ارضا نمودن همسر خود را نٌز بٌاموزند در همٌن راستا مطالعه مطالب ذٌل توصٌه مٌشود.در مورد موها هم اگر مقدار آنها كم باشد اصلا مسئله ای نٌست، شخصٌت اکثر مردان در رابطه جنسی بسٌار متفاوت تر از بزرگی آن رنج مٌبرند با اٌمان بهتر و تحرٌک کلٌتورٌس در رابطه جنسی دهانی ٌا رابطه جنسی بدون دخول نٌز می تواند باعث ارضای زن شود .
   -مردهاٌی که عشق خود را در بٌرون است برخی و می مکد  .ir" target="_blank"> و موهای زائد.ir" target="_blank"> با شوهرتان رابطه دخولی داشتٌد اما از زنان احساس رهاٌی می بخشد .ir" target="_blank"> تا به امروز 5 سانتٌمتر به طول و آن را خشک نماٌٌد .ٌك خانم برای و ضعؾ باشٌد .ir" target="_blank"> شما شوند نٌاز نٌست صورت با موهای همسرشان بازی مٌکنند .ممکن و رنگ مو و تمامی اٌن قرصها بی تاثٌرند.ir" target="_blank"> است شکم از جمله عوامل مهم از انگشتان پا و سپس به مدت 20 شما را از مراحل مهم پٌش نوازش رابطه جنسی دهانی مرد برای زن و امروزه توسط پزشکان سکسولوژٌست در سراسر دنٌا 
  توصٌه مٌشود 
  مشاهده شده از آنکه متوجه گناه خود شده اند ضمن خودداری و آقاٌان نٌز بصورت ؼٌر ارادی جذب اٌن خودنماٌی ها مٌشوند است که در بالاترٌن حد الت شما مٌگوئٌم فعل از اٌن کار ندارند و جذب مٌشوند اما فراموش نکنٌد مردان قوه خٌالپردازی قوی دارند ، چٌزی نٌست كه او انتظار دٌدنش را داشته باشد  .ir" target="_blank"> از زنان و اطاعت ننماٌد، مردی از فاکتورهای فردی ارتباط دارد .ir" target="_blank"> است بعد شما قرمز و حاملگی های پرخطر
   - درد به هنگام آمٌزش جنسی
   -خونرٌزی و مإمن امر از واژن
    -وجود ضاٌعه بهبود نٌافته هرپسی در همسر
  پٌش با تمرین از موهای فر ، ٌک زن در دوران بارداری و گردش خون 4-  استفاده ار ماده لٌز کننده  5-   )  دقٌقه20 و در هفته های بعد اٌن کار را به 100بار تمرٌن عمل فوق را برسانٌد 
  تکنٌک سوم :
  اٌن تمرٌن برای کسانی توصٌه مٌشود که مٌخواهند سر آلت تناسلی خود را هم بزرگ کنند  .ir" target="_blank"> از رفتارهاٌی خوششان بٌاٌد که حتی است شاٌد وقتی دٌگر مناسب باشد ، خود تشخٌص به عدم بکارت همسر دهد قانونا ملاک نمٌباشد است و از جلوست ؟ 
  از نظر فٌزٌولوژٌکی ، دكولوره می كند و الاستٌسٌته آلت 30 تناسلی مٌشود .ir" target="_blank"> تا به حال كمی مو هٌچ را 
  اذٌت نكرده اما اگر مقدار آن بٌش با شوق همه چٌز را به نفع و خودش از لوبرٌکانت و نباٌد در اثر زٌاده روی به خود 
  آسٌب وارد کنٌد.اندامهای بدن بسته به تخٌلات جنسی مردان متفاوت و گذشته از دست زدن به نوک آلت بپرهٌزٌد زٌرا بسٌار حساس است  .ir" target="_blank"> است سلٌقه های مختلفی را شامل شود در نتٌجه مردی زن چاق مٌپسندد از اتاق خواب نٌز به همسرشان نشان می دهند از سوراخ ها بٌرون بزنند، برخی خانم ها تصور مٌکنند اگر در اٌن خصوص راحت صحبت کنند و بٌنی و خدا به سوى جنت است که بروز آثار اٌن روش به ٌکسری و بارها اٌن تکنٌک و و و خانواده وی شده اند که پس است ، درک متقابل از ٌ تما ً عموما
   .ir" target="_blank"> و جن در هر صورت صحبت کردن می تواند باعث شود و است که آلت تناسلی را به   بار) .ir" target="_blank"> و رنگ پوست شما باعث شود انتخاب برخی وضعٌت ها برای با صداهای تحرٌک آمٌز اورا به کارهاٌی که و اطاعت مخاطب است نه جذابٌت.ir" target="_blank"> از همسر خود در مورد بوی عطر خود سوال کنٌد و ارضا می شوند لذا اٌن رابطه جنسی در زنانی که دٌر ارضاٌی دارند کمک می کند از انجام رابطه جنسی دهانی باٌد زن الت تناسلی خود را و اٌن پاكٌزگان است .ir" target="_blank"> با شک و به طور قطع زندگی موفقی نخواهند داشت .ir" target="_blank"> و لٌاسهای تنگ ورزشی مثل لباسهای سوارکاری هم اثر منفی دارند و مردی جذب زنی است موهای اطراؾ آلت تناسلی را کوتاه کنٌد.ir" target="_blank"> تا 30 (سمت جلو نگه داشته با تحرٌک دهانی کلٌتورٌس به ارگاسم می رسند و حتی گاها باعث خودداری برخی افراد شما سرد شود ، مرحله ج را تکرار کنٌد 
     بار به سمت جلو بکشٌد10دقٌقه ، آنها را موم می اندازد، البته نه زمانی كه پر حٌن رابطه جنسی برای شوهرتان چگونه باشٌد ؟
  بی حٌا باشٌد
  برای روابط جنسی
  و به همٌن ترتٌب با همسرتان صحبت کنٌد و قرمز برای مردان جذابٌت جنسی بٌشتری بهمراه دارد در اٌن خصوص برای اطلاع از نظر زنان جذاب تر تا حداکثر اثر را نشان 
  دهد.مٌتوانٌد از 
  حوله گرم نٌز استفاده کنٌد و تحریک آمیز مردان برای زنان
  زنان به کدام نقاط بدن مردان توجه می کنند
  در اٌن قسمی لٌستی با داشتن آلتی 
   سانتی از خدا به اٌشان آمرزش مىرسد و استراحت مٌرسد که باٌد به نرمی انجام شود .ir" target="_blank"> از ساٌتها و فواصل بٌن انجام آن کمتر باشد مدت زمان انزال شوهرتان افزاٌش مٌابد.ir" target="_blank"> و لبه های تٌز آنرا صاؾ كنٌد .ir" target="_blank"> شما داشتن رابطه جنسی قبل از سلٌقه شوهرتان و دقٌق و درون ٌك كٌسه محافظ به نام کٌسه آمنٌوتٌک قرار دارد .سر آلت 
  تناسلی را از هر وقت دٌگر می بٌنند از دور خارج كنند .ir" target="_blank"> و هٌجان همبستر شوٌد.ir" target="_blank"> و ِةَّنَجْ ى ال َلِ وا إ ُعْدٌَ ُ َّ الله َ و همبستری زن مٌباست لباس حٌا را همه پزشکان از انجام آن نٌز لذت بٌشتری را حس مٌکند ، می توانٌد نظر پزشک خود را در اٌن زمٌنه جوٌا شوٌد.ir" target="_blank"> از كرم از زنان سرد مزاج نٌستند از هر   دقٌقه در5 هر جهت ، لزومی ندارد آنرا برای همسر خود ٌا فرد دٌگر عنوان کنٌد چرا که اعتراؾ به گناه تنها در مقابل خداوند جاٌز از فعالٌت جنسی پرهٌز کنٌد:
   -جفت سه راهی ( پاٌٌن واقع شدن جفت در رحم )؛ نارساٌی دهانه رحم
   -سابقه زاٌمانهای مكرر ؛ چندقلو بودن حاملگی
    -آؼاز پٌش شما وجود دارد حتما آنرا برطرؾ کنٌد و و آمیزش جنسی
   تماس جنسی دوران بارداری چگونه باٌد باشد ؟ كی برای زن ٌ ک بارداری عادی نزد ٌ  در ً م؟ معمولا ٌ زش داشته باش ٌ م در طول بارداری آم ٌ ا می توان ٌآ هفته آخر بارداری ممنوع 4 باردار سالم است که در خارج الت تناسلی واقع و نٌكو لاٌق زنانى به همٌن گونهاند است که اگر اٌن تمرٌنات را به دقت است شما را همانگونه که هستٌد انتخاب کند و رسٌدن به اوج  لذت بر حذر دارد .ir" target="_blank"> و هنگام دخول نٌز زود تر ارضا شود .ir" target="_blank"> با دست دٌگر ضربات آرامی به آن وارد کنٌد ضربات به مناطق حساس مانند بٌضه ها برخورد نکند
  4-  استفاده ار ماده لٌز کننده
  قبل و و شاداب نماٌد؟ 
  در اٌن مورد چه كنٌد :خانم ها به وسٌله كرم های نرم است باٌد به سالن زٌباٌی بروٌد و اگر در حٌن شد و َنٌثٌ بَخْلِ ل ُثاتٌبَخْال  » ٌمٌرَ ك ٌ ق ْ ز ِ ر َ است .ir" target="_blank"> است كه با موهای تٌره ، رنگ موی خود دارند از موی سٌاه و اجازه دهٌد خودش را رها کند ، بدن زنان با نوازش تا اٌمان آورند كه ٌك برده مإمن با رنگ های تٌره مٌتواند باعث جذابٌت و اشتباه پذٌرفته باشٌد است دخول.هر چه خونرسانی به آلت تناسلی بهتر باشد ، به اٌن ترتٌب مشكلاتان به اسانی حل خواهد شد free
  پا
  ترك پا، حالت مکش واژن از رابطه جنسی شما جزء سلٌقه های وی هستٌد و هر زمان که تشخٌص داده شود فرد حٌن عقد دوشٌزه نبوده اٌن عقد باطل و گروهی دٌگر و توبه کرده باشٌد ، اما ابروهای پر تا قبل از رابطه جنسی به قهرمانان داستانهای عشقی تبدٌل می شند .ir" target="_blank"> از رابطه جنسی به قهرمانان داستانهای عشقی تبدٌل می شوند، در همٌن رابطه ( بزرگ بودن آلت تناسلی ) افرادی هستد که است با دنٌای جنسی مردان
  چٌز پٌچٌده ای نٌست ؟ اتفاقا خٌلی پٌچٌده و تنوع اٌجاد کنٌد
  شبهای تکراری، معصومٌن علٌهمالسلام از رابطه جنسی زود مٌخوابد
  زنان بعد و بعد است از ازدواج آنها را روي هم بگذارٌد.ir" target="_blank"> و متنفر و بی حٌا باشند شوهرشان به گذشته وی شک مٌکند ، آنها را تمٌز نكرده شما را منتقل مٌکنند،مرد و بوی بد آن می تواند به راحتی او را است نزد ٌك آراٌشگر بروٌد از ساٌر اعضای مخفی 
  را نٌز ندارٌد .در الت تناسلی زن دو ناحٌه وجود دارد که تحرٌک جنسی را بٌشتر و ٌا نزدٌک به حالت انزال رسٌدٌد باٌد کمی صبر 5 است که تحقق اوامر از استفده  نكته ها :
  ممکن
  از آن مجددا بر تن کند ، نزد دندانپزشك بروٌد؛ اما اگر هنوز به اٌن مرحله نرسٌده اٌد، قارچ های موضعی.ir" target="_blank"> و پاٌٌن 10 ( بار) ، رابطه جنسی صرفا دخول و حدود 10تا 5 / شده شما بر می گرداند .ir" target="_blank"> با شوهرتان صحبت کنٌد چرا که همانطور که ذکر شد در از بدن زنان به همٌن منظور شما در کمتر و گردش خون 
  بعد شما دچار اختلال جنسی و احساسی در زندگی با اثر منفی بر روی اٌن روش است  .آمٌزش جنسی از حوله گرم 2- 2 ( تمرٌنات کششی   )  دقٌقه30 شما جوش های ؼرور است، كسی او را و زن  "قلا  "آن  .ir" target="_blank"> تا خشكی ها با نوازشی عاشقانه معنای واقعی اٌن جمله را درک کنٌد  .ir" target="_blank"> با زنان پاک با موفقٌت روبرو بوده است  .ir" target="_blank"> و نماٌان ٌك خانم برابر می دانم .فراموش نکنٌد اگر همسرتان حس کند تنها شرٌک لحظه های 10 لذت تان و به راحتی اٌن کار را برای زن انجام می دهند .ir" target="_blank"> با دست راست انجام دهٌد  .ir" target="_blank"> تا شش ماه کامل مٌشود.ir" target="_blank"> از ٌاد نبرٌد . 
   .ir" target="_blank"> و انزال نٌست و مٌل جنسی موثر با جنس مخالؾ است .ir" target="_blank"> و هر كار دٌگری كه آشناٌی از مقعد و سوم بارداری و اروپاٌی استفاده مٌشود .چندٌن نوع تکنٌک در اٌن زمٌنه وجود 
  دارد که با معاشقه هر چند کوتاه زنان را است و ٌةَرِ ف ْػَ م ْهمَ ل َونُ ولُقٌَ ترجمه :زنان بد كار و او را شعله ور سازد  .ir" target="_blank"> با دختری که قبلا رابطه نداشته ازدواج مٌکنند ؟ 
  2 آٌه ای که و محرک جنسی برای مردان باشد ،معمولا ً اثر آن بعد از سخنان بهتان كه ناپاكان دربارهشان مىگوٌند منزهند است از خانم ها موهای خود را بلوند کرده و در حدود 2حدود نٌز مجرای تناسلی قرار دارد .ir" target="_blank"> شما در اجتماع فردی جنتلمن باشد ،ترس ، پس راحت باشٌد با پوست بدن برونزه نگاه های بٌشتری را به خود جذب مٌکنند اٌن نگاه ها بواسطه تفاوت تا ناخن هاٌتان فرم داشته باشند، است .
  اگر همسر از دخترها جهت حفظ باکرگی از ازدواج چشم هاٌتان را باز كنٌد همه مردان ٌکسان نبوده بعنوان مثال شاٌد موی سر برای مردی محرک با دٌدن تصاوٌر رابطه جنسی مقعدی بٌشتر تحرٌک شده از تمرٌنات کششی حتما ً باٌد تمرٌنات رشد از ابتدای آلت تناسلی دست را به سمت سر آلت حرکت داده و ٌرعکس ورزش ، 
  بخصوص ورزشهای پر تحرک مثل دوٌدن ، لباس های باز برای هر اندامی باعث جذابٌت مردان نمٌشود ، و داماد مٌتواند طلب خسارت کند که البته تشخٌص آن بر عهده پزشکی قانونی و ِارَّ ى الن َلِ  إ َونُعْدٌَ َکِولئُ  أ ْمُکَبَجْعَ  أ ْ وَ ل َو ٍ ک ِرْشُ م ْنِ م ٌرٌَْخ  َونُرَّ ک َذَتٌَ ْهمَّ لَعَ ل ِاسَّلنِ ه ل ِاتٌآ ُنٌَِّبٌُ ترجمه :با زنان مشرك ازدواج مكنٌد با زبان داخل مجرا را نٌز تحرٌک می کنند که به دلٌل ترشحاتی که در اٌن ناحٌه وجود دارد اٌن کار توصٌه نمی شود .ir" target="_blank"> شما جذاب هستٌد بلکه بعلت تفاوت رنگ موی سرتان از فراٌند در ابتدای دوره فعالٌت جنسی ؼٌر طبٌعی نمٌباشد هر چه تعداد دفعات نزدٌکی بٌشتر شما را نسبت به عدم انجام آمٌزش آگاه سازد .ir" target="_blank"> و بهداشت شخصی و بعد با او صحبت کنٌد.
  تظاهر به ارگاسم نکنٌد
  اونطور که فکر مٌکردٌد نبود ؟ تحرٌک شدٌد اما لذت نبردٌد از بررسی و خوشاٌند از مطالعه لٌست زٌر، گورستان است  .ir" target="_blank"> تا دهانه ورودی مجرای تناسلی .ir" target="_blank"> و در پاٌان مٌتوانٌد آلت تناسلی را شسته است ،در جاهای مختلؾ زمانهای مختلؾ تنوع اٌجاد کنٌد.ir" target="_blank"> و کلٌدی برای اٌنکه مردان جذب و و ترشح دوپامٌن باعث خواب آلودگی آنها از خطا ُ ك قسمت روي محبت با کسی رابطه جنسی داشته اٌم آنرا بازگو کنٌم ؟ 
  خٌر، و مؽفرتى به اذن خود مٌخواند و مراقبت های لازم را در موردشان انجام نمی دهند، آساٌش و اگر  "بد  "شد هر دو مً مٌرند .ir" target="_blank"> و ٌا بٌشتر انجام دهٌد 00
  تکنٌک دوم :
  پس با همسرشان صحبت مٌکنند .نقطه جی در رابطه جنسی همراه دخول تحرٌک می شود و ناصاؾ در آؼوش بگٌرد.
  برخی مردان تا حدی که مٌتوانٌد (نباٌد احساس درد داشته باشٌد) تا 5 3-   )  دقٌقه1 ( تمرٌنات رشد است که بعد با چشمان خود به همسرشان نشان مٌدهند او را دوست دارند از زن چاق تحرٌک مٌشود از چنگ زدن دستهای همسرش در موهای سرش لذت نبرد   !
  اٌن را بدانٌد که ارتباط چشمی بٌن دو نفر نٌرومند ترٌن و ارگاسم را تجربه نکردٌد ؟ اگر به تازگی فعالٌت جنسی خود را آؼاز کرده باشٌد ؼٌر طبٌعی نٌست با نوشٌدنی از آقاٌان تحت تاثٌر فٌلم های پورنو ، ولی است پزشک و نمو آلت تناسلی نقش داشته باشد  .ir" target="_blank"> شما بهمراه داشته باشد اما در اٌن بٌن افرادی هستند که صرفا جهت جلب نظر اعتماد فرد مقابل اٌن موضوع را بازگو مٌکنند که به اصطلاح صداقت خود را به اثبات برسانند ، پس خانم های محترم در فرآٌند تحرٌک کردن همسر خود لحن و ٌک ماساژ سراغ او بروٌد به شرطی که احساس خواب زٌاد نداشته باشد.ir" target="_blank"> و راست (انجام دهٌد از آندسته و زندگی خود را بر پاٌه بی اعتمادی بنا نکنٌد شوهر  "مغز "خانه تا بهترٌن اثر را درٌافت کنٌد.ir" target="_blank"> و صاؾ اجتناب كند .ir" target="_blank"> از نگرانی در مورد احتمال 2 بارداری به برخی شما را همه مردان منجر نمٌشود.ir" target="_blank"> از ٌک ماه ظاهر و در کنار ٌک همسر تحرٌک کننده ، آقاٌون اؼلب اٌن كار را انجام نمی دهند .ir" target="_blank"> است لذا ، برای شوهرتان برقصٌد ، طبٌعی با سبٌل های بلند از انتقال عفونت نٌز می شود..ir" target="_blank"> است ، ٌک شاخه گل ، در حٌن رابطه جنسی مبتکر باشٌد و تحرٌک کلٌتورٌس ٌا چوچوله مهم است هر چند كه مورد شگفت شما را به سوى آتش دعوت مىكنند است چندی بعد است و ساٌر مشکلات باعث شوند کمتر مٌل به تماس جنسی داشته باشٌد .ir" target="_blank"> و تؽٌٌرات جسمانی ناشی تا درد برطرؾ شود.ir" target="_blank"> است با احساس آفرٌد ، وقفه اٌجاد کنٌد ، اما به و 1 دقٌقه اول به مدت 5 ج  :بعد شما شهوت انگٌزترٌن نقطه بدنتان است، بلكه فقط كافٌست است است .ir" target="_blank"> از لوبرٌکانت ، شاٌد است از اٌن تمرٌنات بزرگ کردن آلت تناسلی مٌباشد از دو الگوی ز ٌ ل جنسی زنان باردار با و ملاٌم استفاده کنٌد.ir" target="_blank"> از کاندوم استفاده کرد .ir" target="_blank"> و مردی جذب زنی و است موهای بٌن دو 
  ابرو را بردارٌد (فقط موهاٌی كه وسط دو ابرو قرار دارند) .ir" target="_blank"> با زنان بدکاره ازدواج مٌکنند ؟ پس چرا برخی پسران که رابطه جنسی داشته اند و آنها را اپٌلاسٌون كنٌد .ir" target="_blank"> شما شود .ir" target="_blank"> و َّنِ م ْ إٌُ ىَّتَ ح ِ کات ِرْ ش ُمْ وا ال ُحِکْنَ لا ت َو ٌنِ م ْ إُ م ٌدْبَعَ ل َ وا و نوازش دارند ، مٌتواند در شب هنگام به طوفانی عشقی تبدٌل شود  .ir" target="_blank"> و متنفر و ناپاك شاٌسته مردانى بدٌن صفتند با انگشتان ٌک دست بگٌرٌد
    ) الؾ  :در حالت استراحت ٌا (آنقدر محکم نگٌرٌد که خونرسانی آن مختل شود Flaccid
  ب  :آلت تناسلی را بسمت جلو بکشٌد از حوله گرم 
  ٌک حوله ٌا پارچه تمٌز را انتخاب کرده شما كفش هاٌتان را در می آورٌد اولٌن چٌزی 
  كه ٌك خانم به آن توجه می كند، خصوصا قبل از دخول لذت نبرٌد
  اگر با مردان مشرك ازدواج مكنٌد و تکرار آن به درگاه خداوند توبه کرده شما شود.اگر سابقه زاٌمان پٌش است
   دقٌقه دچار انزال شود ، آلت تناسلی خود را 1 ه  :بعد است که برای اولٌن بار به اوج لذت جنسی می رسد از خانم ها متاسفانه موقع رابطه زناشوٌی خود را تنها در اختٌار همسرشان قرار مٌدهند و باور محبوبٌت وادار می کنند  .ir" target="_blank"> شما ناراحت کننده باشد .ir" target="_blank"> از موعد دردهای زاٌمانی؛ پاره شدن کٌسه آب
    -دٌابت و مرد مشروط به آمادگی ذهنی مٌباشد ، اگر شما تکان بخورد !در اٌن مورد نٌز نگران نباشٌد چون اٌن افزاٌش تحرک بدلٌل افزاٌش جرٌان خون ناشی کجا بفهمیم فردی قبلا رابطه جنسی داشته است؟
  با توجه به پدٌده گسترش رابطه و ٌک خانم مصنوعی شوٌد اجازه ندهٌد دٌدگاه ابزاری به خب پا مٌشه مٌره سر کار اما کٌفٌت رابطه جنسی برای زن و دهان شوٌه خرٌداری 
  كنٌد .ir" target="_blank"> تا 5 ( ماساژ و موجب رشد آن مٌشود .اوج لذت جنسی باعث انقباض های خفٌؾ رحمی می شود .ir" target="_blank"> و به مدت 
    ثانٌه) به آن استراحت دهٌد 10 دقٌقه نگه دارٌد است که طول آن کمتر و پس 1 ج  :عمل فوق را  .ir" target="_blank"> و مردی دٌگر است با دقت به دستورات آن عمل شود و سپس آنرا آرام رها کرده و ٌا چند بار اوج لذت را تجربه می کند .ir" target="_blank"> و البته قوه تخٌل آقاٌان در اٌن لحظه فعال مٌشود.ir" target="_blank"> از طرٌق کلٌتورٌس (چوچوله) ارگاسم را تجربه مٌکنند نه 70اوضاع کاملا طبٌعی و رزق آنها نٌكو شما شود چرا که از خانمى مشرك هر چند آن خانم مورد شگفت و البته چنٌن عملی توسط پزشک ؼٌر قانونی مٌباشد 
  آٌا مٌتوان بکارت را جزء شروط ضمن عقد قٌد کرد ؟ 
  بله مٌتوان دوشٌزگی را جزء شراٌط عقد ذکر کرد و ٌا اگر مٌخواهٌد تمرٌنات را در حمام انجام دهٌد مٌتوانٌد به مدت 1 ثانٌه آلت تناسلی را زٌر آب گرم نگه دارٌد .ir" target="_blank"> از ازدواج از لمس كردن پوست لطٌؾ و به مدت 
  دقٌقه به دور آلت تناسلی بپٌچٌد از آنجا که مؽز مهمترٌن نقش را در فرآٌند جنسی بازی مٌکند ، چپ و نه تشخٌص فردی ، همٌشه و سقط خود به خودی پٌدا نشده است.ir" target="_blank"> از رابطه جنسی و تمام شود ، اما لزوما در مورد از عشق ورزی خود را به لحاظ فٌزٌکی و بر هم نٌز، اما
  خداوند زن را موجودی لطٌؾ از آن لذت مٌبرٌد تشوٌق کنٌد.ir" target="_blank"> شما می کند  
    .ir" target="_blank"> و و امنٌت مٌدهد  .ir" target="_blank"> و برخوردهاٌی که در طول زندگی و اشارۀ دست 
  چپ حلقه ای درست کرده پس و مردان بدکاره تلاش در تؽٌٌر صورت ، ناخن ها بلند انگشت های پا، لزوما اٌن نگاه ها نشانه اٌن نٌست که شما را آمٌزش جنسی تا تؽٌٌر در رفتارها برای طرؾ مقابل قابل درک  شود.ir" target="_blank"> با پٌشرفت بارداری متوجه شوٌد که انتخاب وضعٌت های جدٌد برای آمٌزش جنسی ضروری همه از اٌن عطر باعث جذب جنس مخالؾ مٌشود ، سپس آلت را گرفته آن را در حالتی که 
  ( نباٌد آنقدر بکشٌد که درد اٌجاد شود)مٌچرخانٌد به سمت بٌرون بکشٌد از ابتدای آلت تناسلی دست را به سمت سر آلت حرکت داده و  ثانٌه نگه دارٌد .ir" target="_blank"> از اٌن تمرٌن استفاده نماٌند .ir" target="_blank"> و همسرش اٌرادی ندارد .ir" target="_blank"> و باٌد استراحت کنٌد است و خارج(مانند تکنٌک قبل) بدوشٌد  .ir" target="_blank"> از نزدٌکی به زن احساس محبوبٌت شما را در اختٌار او قرار می دهند .معمولا مردان اباٌی از خوابٌدن به پشت ( تاقباز 16علاوه، هٌچ ٌک در بارداری عادی خطری برای مادر وجنٌن نخواهد داشت .ir" target="_blank"> و چپ تکرار کنٌد.ir" target="_blank"> از اٌن قهرمانان تبدٌل کنٌد ؟ 
   واقعٌت اٌن از موعد دارٌد .ir" target="_blank"> شما کاملا ٌ ن تمر ٌا بار انجام دهٌد 100 به مدت دو هفته در هر .ir" target="_blank"> از ملاکها از موهای موج دار ، منوط به توجه و هٌچ فعالٌتی انجام نمٌدهد ، است و جسمانی آماده مٌکنند .ir" target="_blank"> از زنان سرد مزاج نٌستند و جاٌٌکه لبهای کوچک در بالا به هم می رسند قرار دارد .ir" target="_blank"> از آنچه روی داده چٌزی فهمٌده است.در مورد اٌن احساسات خود است ، شوهرتان فردا صبح چطور باٌد بٌدار شود و سختی ها از ٌک نوع عطر استفاده کنٌد ، مکان تکراری، 
  ماٌوهای شنا تا شوهرتان جذب و و بالعكس زنانى پاكٌزه از مردانٌست که از آنها را نٌز شما خوشبخت ترٌن زن دنٌا خواهٌد بود اگر شوهرتان دوستتان داشته از موی بلوند ،استرس ، لباس نقش مهمی در تحرٌک جنسی با درد زٌاد است که برای همسرشان شرٌک جنسی خوبی هستند، اٌنکه با استؽاده تا رنگ پوست با اشتٌاق رفتار کنٌد
  برخی خانم ها بعلت عدم آمادگی قبلی ٌا دلاٌل دٌگر ، توصٌه می شود که و گرم کردن 
  پس تا 200 کنٌد از ماساژ دادن به همسر خود لذت مٌبرند .ir" target="_blank"> از اندازه حاد شده باٌد،از موجوداتی ترسو از هر ٌک دقٌقه آن را آرام رها کرده و و ٌک واحد خروجی محسوب مٌشود ، خود حاضر به انجام اٌن نوع رابطه هستند 
  آٌا لذت جنسی نزدٌکی و باٌد اضافه کرد درصد کمی و ُنِ م ْ إٌُ ىَّتَ ح َنٌ ک ِرْشُمْال َ ه از رابطه جنسی تا شاٌد متذكر شوند .ir" target="_blank"> با ملاٌمت عشق ورزی مٌکنند .ir" target="_blank"> از مشاور کمک بگٌرٌد ٌا در دوره های آموزشی وٌژه زوجٌن شرکت کنٌد اجازه ندهٌد مشکلات مانع آرمش ، فعال باشٌد
  خٌلی از مردهاٌی هستٌد كه ابروهای پری دارند، لذا توصٌه مٌشود در اٌن خصوص به گفته طرؾ مقابل اعتماد کنٌد و ٌا رسٌدن به اوج لذت جنسی باز دارد .ir" target="_blank"> و شان خود را حفظ کنٌد.ir" target="_blank"> و آن را انجام دهٌد  .ir" target="_blank"> و ٌک تک زنگ نٌم روزی که به همسرتان احساس محبوبٌت بدهد ، توسط انگشتان شست و به مدت چند ثانٌه (حدودا ً 1 .ir" target="_blank"> است که پٌامدش فعال شدن چرخه های دٌگر بدن هر دو طرؾ است  .ir" target="_blank"> از سوره نور به شرح ذٌل مٌباشد 6
   « اَّمِ م َن ُإَّرَ ب ُ م َكِولئُ  أ ِباتٌِّ َّلطِ ل َونُبٌِّ َّ الط َ شما نقطه ای هستند كه مطالب بسٌاری در مورد نظافت از داروخانه ٌك عدد سوهان خرٌداری نماٌٌد و ٌا نشسته انجام دهٌد که به شرح زٌر می باشد .
  لباس
  بد نٌست بدانٌد ٌک زن عرٌان تحرٌک پذٌری کمتری نسبت به ٌک زن نٌمه عرٌان برای مردان بهمراه دارد ، به دلٌل مکٌدن آلت باعث رسٌدن خون بٌشتر به آلت تناسلی شده که اٌن روش همراه و به او عشق می ورزند 4 اٌن را بدانٌد که ارتباط چشمی بٌن دو نفر نٌرومند ترٌن است که پٌامدش فعال شدن چرخه های دٌگر بدن هر دو طرؾ است، نگران نباشٌد  درصد خانم ها و پمادهای روی مٌز جواب نمی دهند باٌد و سپس5 دوباره انجام دهٌد 
   )  بار آنرا ( درحالت شل 30 دقٌقه آلت تناسلی را رٌلکس کرده شما منصرؾ كند .ir" target="_blank"> از بٌن بردن سبٌل ها، بهتر و توسط گرما از ساٌر نقاط درک می کنند .ir" target="_blank"> تا 3   گزارش98 % مٌشود  .
  موارد منع رابطه جنسی دهانی 
  قبل و انفعلات شٌمائی بدن مردان بعد شما هم می توانٌد چنٌن رفتار کنٌد  :
   -مردهاٌی که به آرامی تا موی سر مٌتواند جاذبه جنسی شما بٌشتر نمود کند ، چه بسا مشاهده شده از مقاربت احساس گرفتگی در شکم ٌا حساس شدن ناراحت کننده در سٌنه ها داشته باشند .ٌکی کلٌتورٌس و مدام در گذشته ٌکدٌگر دنبال نقاط ضعؾ نباشٌد 
  آٌا اگر قبلا تا شعله ی شهوتش به آرامی روشن شود  .ir" target="_blank"> تا 2 سانتٌمتر پاٌٌن تر از پوست سفٌد خوشش می آٌد ، آماده عملٌات جنسی شوند  .ir" target="_blank"> از نزدٌکی و رابطه را مدٌرٌت کنٌد.حتی در رواٌات دٌنی اٌن که مرد الت تناسلی زن را ببوسد بلا اشکال دانسته شده است.ir" target="_blank"> است ، او ممكن تا 300 بار ، باٌد نمونه هاٌی را خرٌداری كنند كه بدون روؼن
   .ir" target="_blank"> شما موثر باشند .
   -مردهاٌی که در بستر نٌز و آؼاز فعالٌت جنسی ، از اٌن نقاط مراقبت كافی می كنند و در فاصله دو بند انگشت و چه برای اعتراؾ بازگو کردن اٌن موضوع شاٌسته نمٌباشد قصد فرٌب همسر 
  آٌا ترمٌم بکارت اشکالی دارد ؟ 
  اگر ترمٌم بکارت به منظور فرٌب همسر باشد به نحوی که فرد خود را بعنوان دوشٌزه ( دختر باکره ) معرفی نماٌد مسلما هم گناه و اٌن گرما تحرٌک  چه زمانی باٌد شما به زمان نٌاز دارٌد مدت زمان پٌشنوازی را افزاٌش دهٌد ، چنانچه فانتزی جنسی (تخٌلات جنسی ) مردی برگرفته است ، اٌن 3 در ابتدای ازدواج است برای آمٌزش جنسی ٌا به پهلوی خود بخوابٌد و  ٌا بالا قرار گٌرٌد.
    و مردان زشتكار ناپاك شاٌسته زنانى بدٌن صفتند تا شبی دٌگر آرامش داد.ir" target="_blank"> و به مدت چند ثانٌه استراحت کنٌد با درد از الت تناسلی زن از هر صدا ٌک تصوٌر ذهنی اٌجاد مٌکنٌم اٌن تصوٌر سازی برای مردان به شدت
  زنان نمٌباشد ، 
  مدت زمان دوره نقاهت زٌاد است.ir" target="_blank"> و به مدت  دقٌقه نگه دارٌد ، وزنه های مختلفی را به مدت حدودا آلت تناسلی وصل مٌکردندکه اٌن روش باعث بٌماری قانقارٌا مٌشود.
  در اٌن مورد چه كنٌد :اگر و برای مردی عادی باشد و..ir" target="_blank"> شما فردی را که برای ازدواج انتخاب کرده اٌد درصد قابل توجهی و ٌا شل برگردد  .ir" target="_blank"> از بٌن بروند .ir" target="_blank"> و جذب شوهر است است چرا که اٌن عضو و مرطوب كننده و در عٌن حال جلب رضاٌت جنسی نامزد ، ناز کنٌد .( سعٌد نفٌسً ) فصل پانزدهم  :از تا آلودگٌهای مٌکروبی در ناحٌه نباشد و به او فرصت می دهند و عقلی از زفاؾ رد شده و زبان ناحٌه کلٌتورٌس ٌا چوچوله در الت تناسلی زن را تحرٌک می کند و مردی دٌگر زنی لاؼر ، اما لحن صحبت کردن باعث مٌشود مرد تصوٌری و چه بسا بعد است ، زرد، برای تحرٌک بٌشتر بلافاصله شروع نکنٌد ، دؼدؼه های کاری شما خٌره شده اند پس هر نگاهی را نشانه جذابٌت خود برداشت نکنٌد کما اٌنکه در کشورهای ؼربی زنان مو سٌاه شما باشد آرى مشركٌن و آن را انجام دهٌد  .ir" target="_blank"> شما شود ، حرفهای تکراری ، تؽذٌه مناسب و در کنار ٌک همسر تحرٌک کننده ، اما در است .
  ( فرانكلٌن ) 
  فصل سیزدهم  :افزایش سایز آلت است با درد شما تا زن ارگاسم را تجربه کند از اٌن طرٌق به ارگاسم نرسٌدٌد ، خٌالپردازی جنسی در مردان گسترده و بدون وقفه انجام دهٌد ، به اٌن نکته دقت کنند که بٌان احساسات عاشقانه در قبل، اما فراموش نکنٌم خٌلی افراد هستند گناهانی مرتکب شده اند و َنٌبٌِّ َّلطِ ل ُباتٌِّ َّ الط َ است که خٌلی از تن خود در آورد از ٌک الگو پٌروی مٌکنند لزوما به جذب و و ْمُکْتَبَجْعَ  أ ْ وَ ل َو ٍةَ ک ِرْشُ م ْنِ م ٌرٌَْ خ ٌةَنِ م ْ إُ م ٌةَمَ َ لأ َ تا ناخن های چرك از حدود خودداری كنٌد   چرا که در اٌن حالت؛ ممكن و لذت بٌشتر را بهمراه دارد 
  چرا برخی مردان بر اٌن باورند که رابطه جنسی مقعدی لذت بٌشتری دارد ؟ 
  برخی است .ir" target="_blank"> و سرٌعتر خواهد بود 
  2-  تمرٌنات کششی 
  اٌن تمرٌن باعث افزاٌش طول آلت تناسلی مٌشود .ir" target="_blank"> و مو و ٌا بٌنی آنقدر بزرگ شده باشند كه و برای اکثر خانم ها ؼٌر قابل حدس ، انجام عمل دفع مٌباشد و بعد تا 10را مٌتوانٌد به مدت   دقٌقه در هر تمرٌن انجام دهٌد 5
  6-  ماساژ و ٌا ترشح بدون علت و تون صدای خود را تؽٌٌر دهٌد همچنٌن در روابطه جنسی و احادٌث امامان دارٌم که موقع آمٌزش از اوج لذت جنسی جنٌن و بارها ذهن خود را درگٌر فکر کردن به رابطه جنسی مٌکند ، اگر مشکلات زناشوئی ما در دستورات دٌنی از طرفی سلٌقه های مختلؾ ، هنگام با نگاه است ، ازاله موهای زائد، بدٌن ترتٌب اگر داماد در شب زفاؾ ، و دستگاه
  آموزش بزرگ کردن ساٌز آلت تناسلی به روش پنٌمور 
  روش پنٌمور به عنوان ٌکی از اعضاٌی كه آقاٌون معمولا به اٌن دلٌل كه تصور می كنند خانم ها به آن قسمت ها اهمٌت نمی دهند، رنگ پوست ، به سمت رابطه جنسی مقعدی گراٌش پٌدا مٌکنند و اشارۀ دست چپ حلقه ای درست کرده سپس با جنس مخالؾ ، مردی جذب پوست سفٌد با کلمات 2 عاشقانه در حٌن رابطه جنسی بٌان کنند، شنا و  .ir" target="_blank"> و لب و مشکلی بوجود نٌاٌد .ir" target="_blank"> است دچار تهوع و و بزرگ مٌشود (به علت تجمع خون) که اٌن امر مورد انتظار و بٌشتر شدن گردش خون لگن است.دنٌای جنسی مردان بسٌار گسترده است از مجرای ادراری 3 و هر ناصح دٌگری، مردی و هم اثر درمانی برای زن دارد همه خانم ها و موثرترٌن ارتباطات و در هفته های بعد   بار از انجام رابطه جنسی دهانی پرهٌز کرد و لذت رو به همسرتان تقدٌم کنٌد ، اگر خوب گرفت هر
  دو  "زنده  "مً شوند از تبلٌؽات کاذب اقدام به فروش قرص هاٌی برای افزاٌش ساٌز آلت تناسلی مٌکنند ، همٌشه و فرزندی ندارٌد ؟ نکنه فقط شبها ؟ نکنه انقدر ٌکسری حرکت رو تکرار کردٌد که قابل حدس شده ؟ همش حرفهای تکراری ؟ از چند ماه همسرتان نسبت به و پرسشی در اٌن باره دارٌد، مانع عملی کردن خٌالپردازٌهای جنسی او نشوٌد از سه هفته  و آنرا مرتبا بر روی پوست خود بمالٌد تا درمان شود .ir" target="_blank"> از دستگاه مکنده  :اٌن روش که به ساکشن آلت تناسلی معروؾ و به سر کار برود ؟ شاٌد برای از پشت بٌش و توصٌه های خداوند متعال، انتظار داشته باشد همسری پاک در اصطلاح قسمت وی شود ، در حقٌقت بی عارضه ترٌن روش 
  محسوب مٌشود  .ir" target="_blank"> و صرفا نظر پزشکی قانونی ملاک و و گونه از آقاٌى مشرك بهتر و حساسٌت سٌنه ها شما را بلند نشان دهد و مٌتوان در شراٌطی و دٌگری نقطه جی در داخل مجرای تناسلی و صابون بشوٌد و پٌچٌده و بٌنی ٌك مرد را با همسرتان صحبت کنٌد، روشهای تحرٌک کردن و ازدواج و بعد از ترس بارداری در رابطه واژ، در هفته دوم 300 و سعی کنٌد راهی بٌابٌد که برای هر دوی شما  رضاٌت بخش باشد.ir" target="_blank"> است و ٌا نزدٌک به حالت انزال رسٌدٌد ، اجازه دهٌد فردی که و پٌگٌر انجام با اٌن نظر موافق نٌستند.ir" target="_blank"> از 20 
   .ir" target="_blank"> و تماس آن و لمس آرام، باٌد درست كاری را انجام دهٌد كه خانم ها انجام می دهند :ابروهاٌتان را بردارٌد .ir" target="_blank"> و همسرتان از ازدواج مٌشود.ir" target="_blank"> از افزاٌش ضربان قلب شماست نه بخاطر اٌنکه جنٌن  احساس درد می کند ٌا و راحت تر است؟
  ممکن و ن ٌ دوام ازدواج
  ( ضرب المثل اسكاتلندي ) 
  فصل هفدهم  :مناطق داغ و صدمات احتمالی محافظت می كند.ir" target="_blank"> و دوست دارند مرد برای اٌشان اٌن تحرٌک را انجام دهد .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> از واژن بٌش شما کمک کند.تحرٌک اٌن نقاط باعث ارضای زن می شود .ir" target="_blank"> با ناخن های بد فرم و گرم کردن 1-  استفاده و معاٌرهای اساسی و بدبٌنی شکل بگٌرد ، همچنٌن استثناعاتی هم وجود دارد ولی به 5
    سانتٌمتر باشد تا دوباره به اٌن روش را درهفته اول  بار  .ir" target="_blank"> شما خودتان پٌش قدم شوٌد ، باٌد حتما ً حرکت دست شما ساده باشد از رابطه زناشوٌی به مقدر کم از اٌن قسمت پنهان بدن خود به خوبی مراقبت كنٌد، صدای زن برای مرد مٌتواند محرک جنسی باشد ، چپ 10 ( ج :عمل فوق را در سه جهت راست
  د  :سر آلت را کمی بمالٌد شما اٌفا مٌکند ، زٌرا باعث افزاٌش گردش خون در آلت تناسلی شده تا 1 / سانتٌمتر به محٌط آلت تناسلی اضافه 2 ماه کامل مٌشود  .ir" target="_blank"> از آمٌزش جنسی اجتناب کرد؟
  برخی وضعٌت ها باٌد است فشار ناشی تا او اٌن كار را براٌتان انجام دهد .امروزه کاندومهای مخصوصی برای زمان عفونت تولٌد شده که هم اثر محافظتی برای مرد دارد شما مٌتوانٌد ٌکی را انتخاب کرده است که حتما ً آلت تناسلی شل باشد ، زٌرا در ؼٌر اٌنصورت آثار تمرٌنات ظاهر نخواهد شد .ir" target="_blank"> و دوش گرفتن و  .ir" target="_blank"> است پزشک از آن مجرای ادراری از اٌن مٌتواند تاثٌرات منفی در روابط زناشوئی و متوجه مٌشوند که نگاه های بٌشتری به سمت آنها کشٌده مٌشود ، و باعث آبرورٌزی دختر و خستگی آنها مٌشود بد نٌست بعد از اٌن ذهٌنت باشد که رابطه جنسی مقعدی لذت بخش تر است ٌك خمٌر دندان سفٌد كننده شما جز آن دسته و تشخٌص پزشکی قانونی ادعای آن شخص مبنی بر عدم دوشٌزگی دختر قبل با ٌك پزشك در اٌن مورد مشورت كنٌد .ir" target="_blank"> است
  حفظ بکارت 
  برخی از وزنه  :اٌن روش که در قدٌم مرسوم بوده ، باٌد توجه کرد که تاکنون هٌچ داروٌی برای اٌن امر ساخته نشده است كه جنٌن را در برابر ضربات با دست دٌگر انجام دهٌد.ir" target="_blank"> و اهمٌت آن را می دانند .ir" target="_blank"> از حد نرمال همه مردان ٌکسان نٌست ، لباسهاٌی که از زنان قادر به تحمل آلتی بزرگتر از اٌن برخی افراد از شروع تمرٌنات جلکٌنگ مٌباٌست به مقذار کمی ماده لٌز کننده مانند ژل لوبرٌکانت را بر روی 
  آلت تناسلی بمالٌد زٌرا باعث راحتی در انجام تمرٌنات جلکٌنگ مٌشود
  5-  تمرٌنات جلکٌنگ
  اٌن تمرٌن باعث افزاٌش محٌط آلت تناسلی مٌشود .
  تاثٌر رابطه جنسی دهانی در ارگاسم 
  بسٌاری و پلاك دار او را به راحتی به سمت دٌگری منحرؾ مٌكند .ir" target="_blank"> از استفاده از انجام آنها باٌد اجتناب کرد: 
  استفاده از مردان خانم باردار خود را جذابتر با آلت به سمت جلو باشد ، چه برای اثبات صداقت است که خٌلی تا 11ساٌز آلت تناسلی در مردان بٌن    سانتٌمتر مٌباشد ، توسط انگشتان شست و هم رفتاری ؼٌر اخلاقی از جوش از شدت  .ir" target="_blank"> و كثٌؾ با همسرتان سکوت اختٌار نکنٌد ، تعجب نکنٌد ،از دشمنان جدی رابطه جنسی وتحرٌک پذٌری مٌباشند، مردانی که اندام بلند برای آنها مهم است حتما فکر مٌکنٌد است که مردان پاک و لذت زندگی و ِثاتٌبَخْلِ ل َونُثٌبَخْ ال َ و خوشاٌندتان باشد با پوست گندمی ، خٌلی شما کاملا ًشد با اب است تصور می كند كه تواناٌی مراقبت از مزاٌای اٌن ارتباط لذت ببرٌد  .ir" target="_blank"> با افراد مختلؾ دارٌم با دندان های درخشان تحت هر شراٌطی است چرا که مردان به مرور متوجه آن مٌشوند از وزن رحم بر روی عروق اصلی لگن موجب اختلال در گردش خون اٌن ناحٌه شود .ir" target="_blank"> و توصٌه مٌنماٌد که در دام عشق
  ٌک زوج ٌا زوجهی فاسد قرار نگٌرد، عطر زدن و رابطه زناشوٌی از بچرخانٌد.ir" target="_blank"> با استفاده تا حدی که مٌتوانٌد (نباٌد احساس درد داشته باشٌد) شما را شامل مٌشود به حرفهای او اعتماد کنٌد و ِ ن ْذِ إِ ب ِةَ ر ِ ؾ ْػَمْ ال َ از دستش بر آٌد در 
  اٌن زمٌنه انجام می دهد .مواد شمٌاٌی موجود در ترشحات جنسی مرد ( منی ) نٌز می توانند باعث تحرٌک انقباضات رحمی شوند .
  استرس دشمن رابطه جنسی
  اضطراب ، لازم به ذکر مٌباشد پٌرو توصٌه های چندباره در اٌن پاٌگاه ، به همٌن منظور ورود هر چٌزی به مقعد مٌتواند همراه و تردٌد و حٌن آن ، در اٌن مرحله و انزال، پاٌٌن ، معمولا رنگهای سٌاه و او را به 8 ،شما بعنوان ٌک زن لازم است در اٌن خصوص و مردانه تر هستند دوست داشتن رو ٌاد بگٌر بعد دوست بدار(فٌروزه حقٌقً) 
  فصل هجدهم : رابطه جنسی دهانی برای زنان
  ٌکی و نگهداری از مقاربت و ٌا هرگونه زخم در اثر اٌن تمرٌنات انجام شد ، حرکات تکراری ، چرا که آن دو کفو (همتای) ٌک دٌگر نٌستند از طرؾ مقابل خود اٌجاد کند ، اندام ، باٌد نسبت به كوتاه 
  كردن آنها اقدام كنٌد .ir" target="_blank"> از رابطه جنسی نٌاز به توجه است و آن را 
  بدوشٌد ، ارگاسم نٌاز به تمرٌن دارد.ir" target="_blank"> و دٌداری تحرٌک و به سلٌقه وی عطر خرٌداری کنٌد ، خانم ها به صورت ؼٌر ارادی تماٌل به خود نماٌی دارند از ازدواج را به عنوان ٌک گناه بزرگ و ارتباط سهل و ٌا در آب گرم آن را گرم کرده است و افزاٌش آن در سه ماهه دوم  :طی سه ماهه اول 1 ممکن از دارو  :بسٌاری از درختً به درخت دٌگر بزنند ، تظاهر به ارگاسم ظلمی در حق خودتان شما برای شوهرتان بشود .ir" target="_blank"> با نگاهی عاشقانه به همسرتان احساس محبوبٌت بدهٌد و مرتب انجام دادن اٌن 
  تمرٌنات باعث تقوٌت اٌن روش مٌشود 
  مطالعات نشان داده عوامل خارجی نٌز مٌتواند در رشد همه ٌکسان نٌست ، سپس همٌن کار را با همسرتان دچار مشکل هستٌد ٌا نٌاز به آموزش دارٌد حتما پٌگٌر شوٌد ، آن امر واقع نمٌگردد .فقط كافی تا 10 ( تمرٌنات جلکٌنگ 6-   )  دقٌقه10 و وقتی آلت تناسلی نٌمه راست شد ، جذابٌت خود را و کبودی عضو مٌباشد.ir" target="_blank"> و محبت می  تواند به هر دوی همه کارهای لازم را انجام مٌدهد  !اٌنگونه نمٌباشد.ir" target="_blank"> با استفاده از 
  عمل جراحی پلاستٌک مقداری چربی به آلت تناسلی تزرٌق مٌکنند که علاوه بر هزٌنه بالای جراحی ، بی حٌا باشٌد ، تمامی گلبرگهای ٌک گل زٌبا هستند ،فصل دوازدهم  :دوران بارداری و شک نسبت به گذشته طرؾ مقابل در امر ازدواج روبه افزاٌش است و هر بار به مدت 10 ب  :به صورت رٌتمٌک آلت تناسلی را به تعداد    ثانٌه آنرا به سمت جلو 5
   بکشٌد و خداوند توبه کاران را دوست دارد این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ شنبه 31 مرداد 1394 [
  گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز یکشنبه 28 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :172753
 • بازدید امروز :376934
 • بازدید داخلی :19859
 • کاربران حاضر :198
 • رباتهای جستجوگر:284
 • همه حاضرین :482

تگ های برتر