تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

تبلیغات

اموزش زناشویی قسمت سوم

  فصل دوازدهم  :دوران بارداری و آمیزش جنسی
   تماس جنسی دوران بارداری چگونه باٌد باشد ؟ كی برای زن ٌ ک بارداری عادی نزد ٌ  در ً م؟ معمولا ٌ زش داشته باش ٌ م در طول بارداری آم ٌ ا می توان ٌآ هفته آخر بارداری ممنوع 4 باردار سالم و همسرش اٌرادی ندارد .برخی پزشکان آمٌزش جنسی را در  می کنند، ولی همه پزشکان با اٌن نظر موافق نٌستند. ت جنسی قبلی خود را ادامه دهند .البته اگر در معرض زاٌمان زودرس ٌ ن می توانند فعال ٌ زوج ًمعمولا باشٌد ٌا به تشخٌص پزشك خود دچار حاملگی پرخطر باشٌد بهتر است از نزدٌكی خودداری نماٌٌد.
   آٌا آمٌزش جنسی در دوران بارداری به جنٌن آسٌب می رساند ؟
  معمولا زوج ها می خواهند بدانند که آٌا فعالٌت جنسی به جنٌن صدمه می رساند ٌا خٌر .آمٌزش جنسی و انزال، هٌچ ٌک در بارداری عادی خطری برای مادر وجنٌن نخواهد داشت .جنٌن در محفظه عضلانی رحم و درون ٌك كٌسه محافظ به نام کٌسه آمنٌوتٌک قرار دارد .اٌن كٌسه حاوی ماٌعی به نام ماٌع آمنٌوتٌک است كه جنٌن را در برابر ضربات و صدمات احتمالی محافظت می كند.به علاوه ٌک پوشش مخاطی ضخٌم دهانه رحم را می پوشاند كه مانع از انتقال عفونت نٌز می شود.با اٌن حال اگر هنوز  نگرانٌد و پرسشی در اٌن باره دارٌد، می توانٌد نظر پزشک خود را در اٌن زمٌنه جوٌا شوٌد.
   آٌا مٌل جنسی در دوران بارداری تؽٌٌر می کند؟ : روی می کند ٌ ر پ ٌ کی از دو الگوی ز ٌ ل جنسی زنان باردار از ٌ تما ً عموما
   .کاهش مٌل جنسی در سه ماهه اول و سوم بارداری و افزاٌش آن در سه ماهه دوم  :طی سه ماهه اول 1 ممکن است دچار تهوع و ضعؾ باشٌد .طی سه ماهه سوم ممکن است افزاٌش وزن، بزرگ شدن شکم و حساسٌت سٌنه ها و ساٌر مشکلات باعث شوند کمتر مٌل به تماس جنسی داشته باشٌد .اٌن حالت طبٌعی است .در مورد حس خود با همسرتان صحبت کنٌد و سعی کنٌد راهی بٌابٌد که برای هر دوی شما  رضاٌت بخش باشد.
   .بارداری در بعضی زنان باعث افزاٌش مٌل جنسی می شود .فارغ شدن از نگرانی در مورد احتمال 2 بارداری به برخی از زنان احساس رهاٌی می بخشد .در برخی موارد، ٌک زن در دوران بارداری است که برای اولٌن بار به اوج لذت جنسی می رسد و ٌا چند بار اوج لذت را تجربه می کند .اٌن موضوع به  دلٌل افزاٌش فعالٌت هومورنی و بٌشتر شدن گردش خون لگن است.
   آٌا بارداری می تواند موجب تؽٌٌر در مٌل جنسی همسر شود؟
  بله !بعضی از مردان خانم باردار خود را جذابتر از هر وقت دٌگر می بٌنند و گروهی دٌگر از شدت  . آنرا احساس نمی کنند ً ا اصلا ٌ لات جنسی خود را سرکوب کرده ٌ ن تما ٌ نگرانی برای سلامت مادر و جن در هر صورت صحبت کردن می تواند باعث شود تا تؽٌٌر در رفتارها برای طرؾ مقابل قابل درک  شود.
   چه وضعٌتهاٌی برای ٌک زوج باردار مناسب و راحت تر است؟
  ممکن است با پٌشرفت بارداری متوجه شوٌد که انتخاب وضعٌت های جدٌد برای آمٌزش جنسی ضروری است .ممکن است شکم شما باعث شود انتخاب برخی وضعٌت ها برای شما ناراحت کننده باشد .به  ) هفتگی ( نزدٌك به چار ماهگی ) از خوابٌدن به پشت ( تاقباز 16علاوه، توصٌه می شود که از حدود خودداری كنٌد   چرا که در اٌن حالت؛ ممكن است فشار ناشی از وزن رحم بر روی عروق اصلی لگن موجب اختلال در گردش خون اٌن ناحٌه شود .بهتر است برای آمٌزش جنسی ٌا به پهلوی خود بخوابٌد و  ٌا بالا قرار گٌرٌد.
   نكته ها :
  ممکن است چندی بعد از اوج لذت جنسی جنٌن شما تکان بخورد !در اٌن مورد نٌز نگران نباشٌد چون اٌن افزاٌش تحرک بدلٌل افزاٌش جرٌان خون ناشی از افزاٌش ضربان قلب شماست نه بخاطر اٌنکه جنٌن  احساس درد می کند ٌا از آنچه روی داده چٌزی فهمٌده است.
  برخی زنان فکر می کنند که بدلٌل افزاٌش اندازه و تؽٌٌرات جسمانی ناشی از بارداری، جذابٌت خود را از دست داده اند .ممکن است بعد از مقاربت احساس گرفتگی در شکم ٌا حساس شدن ناراحت کننده در سٌنه ها داشته باشند .در مورد اٌن احساسات خود با همسرتان صحبت کنٌد، درک متقابل و محبت می  تواند به هر دوی شما کمک کند.
   چه زمانی باٌد از آمٌزش جنسی اجتناب کرد؟
  برخی وضعٌت ها باٌد شما را نسبت به عدم انجام آمٌزش آگاه سازد .اگر سابقه زاٌمان پٌش از موعد دارٌد .ممکن است پزشک شما را آمٌزش جنسی و ٌا رسٌدن به اوج لذت جنسی باز دارد .اوج لذت جنسی باعث انقباض های خفٌؾ رحمی می شود .مواد شمٌاٌی موجود در ترشحات جنسی مرد ( منی ) نٌز می توانند باعث تحرٌک انقباضات رحمی شوند .بنابراٌن شاٌد بهتر باشد که همسر ٌک زن باردار از  تخلٌه ترشحات جنسی خود داخل واژن اجتناب کند.
  اگر سابقه سقط خود به خودی داشته باشٌد ممکن است پزشک شما را از رابطه جنسی و رسٌدن به اوج  لذت بر حذر دارد .با اٌن حال هٌچ رابطه ای بٌن آمٌزش جنسی و سقط خود به خودی پٌدا نشده است.
   در صورت وجود موارد زٌر از فعالٌت جنسی پرهٌز کنٌد:
   -جفت سه راهی ( پاٌٌن واقع شدن جفت در رحم )؛ نارساٌی دهانه رحم
   -سابقه زاٌمانهای مكرر ؛ چندقلو بودن حاملگی
    -آؼاز پٌش از موعد دردهای زاٌمانی؛ پاره شدن کٌسه آب
    -دٌابت و حاملگی های پرخطر
   - درد به هنگام آمٌزش جنسی
   -خونرٌزی و ٌا ترشح بدون علت از واژن
    -وجود ضاٌعه بهبود نٌافته هرپسی در همسر
  پٌش از ازدواج چشم هاٌتان را باز كنٌد و بعد از ازدواج آنها را روي هم بگذارٌد.
  ( فرانكلٌن ) 
  فصل سیزدهم  :افزایش سایز آلت با تمرین و ماساژ بدون دارو و دستگاه
  آموزش بزرگ کردن ساٌز آلت تناسلی به روش پنٌمور 
  روش پنٌمور به عنوان ٌکی از معتٌرترٌن روشهای بزرگ کردن آلت تناسلی در دنٌا مٌباشد  .اٌن روش 
  که بر پاٌه ٌکسری تمرٌنات مخصوص روزانه بنا شده است ، در حقٌقت بی عارضه ترٌن روش 
  محسوب مٌشود  .اٌن روش سالهاست که در کشورهای آمرٌکاٌی و اروپاٌی استفاده مٌشود .تا به امروز 
  تحقٌقات مفصلی بر روی اٌن روش انجام شده و امروزه توسط پزشکان سکسولوژٌست در سراسر دنٌا 
  توصٌه مٌشود 
  مشاهده شده است که اگر اٌن تمرٌنات را به دقت و بدون وقفه انجام دهٌد ،معمولا ً اثر آن بعد از سه هفته  تا 1 / سانتٌمتر به محٌط آلت تناسلی اضافه 2 ماه کامل مٌشود  .معمولا ً بٌن 6تا ٌک ماه شروع شده و تا 3   گزارش98 % مٌشود  .درصد موفقٌت اٌن روش تا به امروز 5 سانتٌمتر به طول و حدود 10تا 5 / شده است .دٌده شده است که بروز آثار اٌن روش به ٌکسری از فاکتورهای فردی ارتباط دارد .بطور مثال سٌگار باعث تضعٌؾ آثار اٌن روش شده و برعکس ، تؽذٌه مناسب و مرتب انجام دادن اٌن 
  تمرٌنات باعث تقوٌت اٌن روش مٌشود 
  مطالعات نشان داده عوامل خارجی نٌز مٌتواند در رشد و نمو آلت تناسلی نقش داشته باشد  .همانطور که ذکر شد سٌگار از جمله عوامل مهم با اثر منفی بر روی اٌن روش است  .متاسفانه گزارش شده است که آلودگی هوا در نواحی شهری هم همانند سٌگار دارای اثر منفی مٌباشد  .همچنٌن لباسهای زٌر تنگ ، 
  ماٌوهای شنا و لٌاسهای تنگ ورزشی مثل لباسهای سوارکاری هم اثر منفی دارند و ٌرعکس ورزش ، 
  بخصوص ورزشهای پر تحرک مثل دوٌدن ، شنا و  ...اثری بسٌار مطلوب بر اٌن روش دارد روشهاٌی که از انجام آنها باٌد اجتناب کرد: 
  استفاده از دارو  :بسٌاری از ساٌتها با استؽاده از تبلٌؽات کاذب اقدام به فروش قرص هاٌی برای افزاٌش ساٌز آلت تناسلی مٌکنند ، باٌد توجه کرد که تاکنون هٌچ داروٌی برای اٌن امر ساخته نشده است و تمامی اٌن قرصها بی تاثٌرند. 
  استفاده از دستگاه مکنده  :اٌن روش که به ساکشن آلت تناسلی معروؾ است ، به دلٌل مکٌدن آلت باعث رسٌدن خون بٌشتر به آلت تناسلی شده که اٌن روش همراه با درد و کبودی عضو مٌباشد. 
    دقٌقه به20 استفاده از وزنه  :اٌن روش که در قدٌم مرسوم بوده ، وزنه های مختلفی را به مدت حدودا آلت تناسلی وصل مٌکردندکه اٌن روش باعث بٌماری قانقارٌا مٌشود. 
  عمل جراحی  :روشی کاملا خطرناک همراه با درد زٌاد و احتمال مرگ !!!در اٌن روش با استفاده از 
  عمل جراحی پلاستٌک مقداری چربی به آلت تناسلی تزرٌق مٌکنند که علاوه بر هزٌنه بالای جراحی ، 
  مدت زمان دوره نقاهت زٌاد است. 
  نکته هاٌی در اٌن زمٌنه: 
  1 تا 11ساٌز آلت تناسلی در مردان بٌن    سانتٌمتر مٌباشد ، همچنٌن استثناعاتی هم وجود دارد ولی به 5
    سانتٌمتر باشد و نتوان5خاطر داشته باشٌد کوچکی آلت زمانی مشکل ساز است که طول آن کمتر از
  عمل نزدٌکی را انجام داد ، در همٌن رابطه ( بزرگ بودن آلت تناسلی ) افرادی هستد که با داشتن آلتی 
   سانتی از بزرگی آن رنج مٌبرند و باٌد اضافه کرد درصد کمی از زنان قادر به تحمل آلتی بزرگتر از 20 
   .  سانتٌمتر هستند 20
  اٌن تمرٌنات باٌد بطور مستمر و پٌگٌر انجام و با دقت به دستورات آن عمل شود تا حداکثر اثر را نشان 
  دهد. 
  اثر اٌن تمرٌنات ممعمولا ً در مدت کمتر از ٌک ماه ظاهر و تا شش ماه کامل مٌشود. 
   .  روز متوالی هم استراحت کرد2روز در هته انجام شود و 5تمام اٌن تمرٌنات باٌد
  بهتر است موهای اطراؾ آلت تناسلی را کوتاه کنٌد. 
  باٌد دقت کنٌم هدؾ از اٌن تمرٌنات بزرگ کردن آلت تناسلی مٌباشد و نباٌد در اثر زٌاده روی به خود 
  آسٌب وارد کنٌد. اگر درد و ٌا هرگونه زخم در اثر اٌن تمرٌنات انجام شد ، باٌد بدانٌد زٌاده روی کرده اٌد و باٌد استراحت کنٌد تا درد برطرؾ شود. 
  باٌد دارای ذهنی مثبت باشٌد تا بهترٌن اثر را درٌافت کنٌد.  
  خلاصه برنامه روزانه: 
  1-  )  دقٌقه1 ( استفاده از حوله گرم 2- 2 ( تمرٌنات کششی   )  دقٌقه30 تا 5 3-   )  دقٌقه1 ( تمرٌنات رشد و گردش خون 4-  استفاده ار ماده لٌز کننده  5-   )  دقٌقه20 تا 10 ( تمرٌنات جلکٌنگ 6-   )  دقٌقه10 تا 5 ( ماساژ و گرم کردن 1-  استفاده از حوله گرم 
  ٌک حوله ٌا پارچه تمٌز را انتخاب کرده و توسط گرما و ٌا در آب گرم آن را گرم کرده و به مدت 
  دقٌقه به دور آلت تناسلی بپٌچٌد و ٌا اگر مٌخواهٌد تمرٌنات را در حمام انجام دهٌد مٌتوانٌد به مدت 1 ثانٌه آلت تناسلی را زٌر آب گرم نگه دارٌد .اٌن کار باعث افزاٌش خونرسانی و الاستٌسٌته آلت 30 تناسلی مٌشود .هر چه خونرسانی به آلت تناسلی بهتر باشد ، رشد آن بهتر و سرٌعتر خواهد بود 
  2-  تمرٌنات کششی 
  اٌن تمرٌن باعث افزاٌش طول آلت تناسلی مٌشود .افرادی که مٌخواهند آلت تناسلی آنها بٌشتر رشد طولی داشته باشد مٌتوانند بٌشتر از اٌن تکنٌک استفاده نماٌند .چندٌن نوع تکنٌک در اٌن زمٌنه وجود دارد که شما مٌتوانٌد ٌکی را انتخاب کرده و آن را انجام دهٌد  .اٌن تمرٌنات را مٌتوانٌد در حالت اٌستاده و ٌا نشسته انجام دهٌد که به شرح زٌر می باشد .نکه مهم در مورد اٌن تمرٌنات اٌن است که حتما ً آلت تناسلی شل باشد ، زٌرا در ؼٌر اٌنصورت آثار تمرٌنات ظاهر نخواهد شد . 
  تکنٌک اول: 
  الؾ :سر آلت تناسلی را با انگشتان ٌک دست بگٌرٌد
    ) الؾ  :در حالت استراحت ٌا (آنقدر محکم نگٌرٌد که خونرسانی آن مختل شود Flaccid
  ب  :آلت تناسلی را بسمت جلو بکشٌد تا حدی که مٌتوانٌد (نباٌد احساس درد داشته باشٌد) و به مدت  دقٌقه نگه دارٌد ، بعد از هر ٌک دقٌقه آن را آرام رها کرده و به مدت چند ثانٌه استراحت کنٌد و سپس5 دوباره انجام دهٌد 
   )  بار آنرا ( درحالت شل 30 دقٌقه آلت تناسلی را رٌلکس کرده و 1 دقٌقه اول به مدت 5 ج  :بعد از بچرخانٌد. 
  د  :مراحل فوق را در چهار جهت دٌگر )بالا ، پاٌٌن ، چپ و راست (انجام دهٌد و بعد از هر   دقٌقه در5 هر جهت ، مرحله ج را تکرار کنٌد 
     بار به سمت جلو بکشٌد10دقٌقه ، آلت تناسلی خود را 1 ه  :بعد از اتمام مراحل فوق به مدت
  تکنٌک دوم: 
  اٌن تکنٌک بسٌار شبٌه تکنٌک اول است و بارها اٌن تکنٌک با موفقٌت روبرو بوده است  .سر آلت 
  تناسلی را با انگشتان ٌک دست بگٌرٌد : 
  الؾ  :در حالت استراحت (آنقدر محکم نگٌرٌد که خونرسانی آن مختل شود) 
  ب  :آلت تناسلی را بسمت جلو بکشٌد تا حدی که مٌتوانٌد (نباٌد احساس درد داشته باشٌد) و به مدت 
    ثانٌه) به آن استراحت دهٌد 10 دقٌقه نگه دارٌد و سپس آنرا آرام رها کرده و به مدت چند ثانٌه (حدودا ً 1 .
  1 ج  :عمل فوق را  .  دقٌقه استراحت کنٌد10 بار تکرار کنٌد و سپس به مدت 20 تا 5
  تکنٌک سوم: 
  سر آلت تناسلی را با انگشتان ٌک دست بگٌرٌد
  الؾ  :در حالت استراحت ٌا (آنقدر محکم نگٌرٌد که خونرسانی آن مختل شود)
  1 بار و هر بار به مدت 10 ب  :به صورت رٌتمٌک آلت تناسلی را به تعداد    ثانٌه آنرا به سمت جلو 5
   بکشٌد و رها کنٌد.
    بار) تکرار کنٌد 10 ( بار) و پاٌٌن 10 ( بار) ، چپ 10 ( ج :عمل فوق را در سه جهت راست
  د  :سر آلت را کمی بمالٌد تا به حالت نٌمه راست شده برسد ، سپس آلت را گرفته آن را در حالتی که 
  ( نباٌد آنقدر بکشٌد که درد اٌجاد شود)مٌچرخانٌد به سمت بٌرون بکشٌد و سپس رها کنٌد ه  :سپس عمل فوق را در دو جهت راست و چپ تکرار کنٌد.
  3-  تمرٌنات رشد و گردش خون 
  بعد از تمرٌنات کششی حتما ً باٌد تمرٌنات رشد و گردش خون را انجام داد ، زٌرا باعث افزاٌش گردش خون در آلت تناسلی شده و موجب رشد آن مٌشود .روش کار به اٌن شکل است که آلت تناسلی را به   بار) . باٌد مواظب باشٌد تا 30 (سمت جلو نگه داشته و با دست دٌگر ضربات آرامی به آن وارد کنٌد ضربات به مناطق حساس مانند بٌضه ها برخورد نکند
  4-  استفاده ار ماده لٌز کننده
  قبل از شروع تمرٌنات جلکٌنگ مٌباٌست به مقذار کمی ماده لٌز کننده مانند ژل لوبرٌکانت را بر روی 
  آلت تناسلی بمالٌد زٌرا باعث راحتی در انجام تمرٌنات جلکٌنگ مٌشود
  5-  تمرٌنات جلکٌنگ
  اٌن تمرٌن باعث افزاٌش محٌط آلت تناسلی مٌشود .افرادی که مٌخواهند آلت تناسلی آنها بٌشتر رشد 
  محٌطی داشته باشد مٌتوانند بٌشتر از اٌن تمرٌن استفاده نماٌند .چندٌن نوع تکنٌک در اٌن زمٌنه وجود 
  دارد که شما مٌتوانٌد ٌکی را انتخاب کرده و آن را انجام دهٌد  .نکته مهم اٌن مرحله انجام اٌن تمرٌنات 
   در حالت نٌمه راست شدۀ آلت تناسلی مٌباشد
  تکنٌک اول :
  پس از استفده از لوبرٌکانت و وقتی آلت تناسلی نٌمه راست شد ، توسط انگشتان شست و اشارۀ دست 
  چپ حلقه ای درست کرده پس از ابتدای آلت تناسلی دست را به سمت سر آلت حرکت داده و آن را 
  بدوشٌد ، باٌد حتما ً حرکت دست و تماس آن با آلت به سمت جلو باشد ، سپس همٌن کار را با دست راست انجام دهٌد  .با اٌن کار سر آلت تناسلی شما قرمز و بزرگ مٌشود (به علت تجمع خون) که اٌن امر مورد انتظار است ، در اٌن مرحله از دست زدن به نوک آلت بپرهٌزٌد زٌرا بسٌار حساس است  . اگر در حٌن اٌن تمرٌنات آلت تناسلی شما کاملا ًشد و ٌا نزدٌک به حالت انزال رسٌدٌد باٌد کمی صبر 5 تا 300 بار ، در هفته دوم 300 تا 200 کنٌد تا دوباره به اٌن روش را درهفته اول  بار  .حالت نٌمه 00 5 راست برگردد و در هفته های بعد   بار و ٌا بٌشتر انجام دهٌد 00
  تکنٌک دوم :
  پس از استفاده از لوبرٌکانت ، در حالت شل مانند عمل دوشٌدن ، با استفاده از هر دو دست آلت را به 
  سمت پاٌٌن و خارج(مانند تکنٌک قبل) بدوشٌد  .اٌن تمرٌن باٌد در حالت شل انجام گٌرد و اگر در حٌن شد و ٌا نزدٌک به حالت انزال رسٌدٌد ، باٌد کمی صبر کنٌد Erect  ً نات آلت تناسلی شما کاملا ٌ ن تمر ٌا بار انجام دهٌد 100 به مدت دو هفته در هر .تا دوباره به حالت استراحت و ٌا شل برگردد  .عمل فوق را   بار در هر تمرٌن200 بار انجام دهٌد و در هفته های بعد اٌن کار را به 100بار تمرٌن عمل فوق را برسانٌد 
  تکنٌک سوم :
  اٌن تمرٌن برای کسانی توصٌه مٌشود که مٌخواهند سر آلت تناسلی خود را هم بزرگ کنند  .پس از 
  استفاده از لوبرٌکانت و وقتی آلت تناسلی به حالت نٌمه راست شده درآمد، توسط انگشتان شست و اشارۀ دست چپ حلقه ای درست کرده سپس از ابتدای آلت تناسلی دست را به سمت سر آلت حرکت داده و  ثانٌه نگه دارٌد .سپس اٌن عمل را با دست دٌگر انجام دهٌد.اٌن کار 5دست را نزدٌک سر آلت به مدت 1 تا 10را مٌتوانٌد به مدت   دقٌقه در هر تمرٌن انجام دهٌد 5
  6-  ماساژ و گرم کردن 
  پس از انجام مراحل ذکر شده نوبت ماساژ و استراحت مٌرسد که باٌد به نرمی انجام شود .مٌتوانٌد از 
  حوله گرم نٌز استفاده کنٌد و در پاٌان مٌتوانٌد آلت تناسلی را شسته و آن را خشک نماٌٌد .
  خانه بدون زن ، گورستان است  .( بالزاك )
   فصل چهاردهم  :آموزش رابطه جنسی برای شبهای اول(تازه عروس)
  آموزش رابطه جنسی برای خانم های تازه عروس
  با توجه به بررسی های صورت گرفته لازم است خانم ها ضمن بدست آوردن اطلاعات جامع در خصوص دنٌای جنسی مردان ، روشهای تحرٌک کردن و ارضا نمودن همسر خود را نٌز بٌاموزند در همٌن راستا مطالعه مطالب ذٌل توصٌه مٌشود.
  آشناٌی با دنٌای جنسی مردان
  چٌز پٌچٌده ای نٌست ؟ اتفاقا خٌلی پٌچٌده است حتما فکر مٌکنٌد و بر اٌن باورٌد خود را در اختٌار همسرتان قرار داده و خودش همه کارهای لازم را انجام مٌدهد  !اٌنگونه نمٌباشد.دنٌای جنسی مردان بسٌار گسترده و پٌچٌده است و برای اکثر خانم ها ؼٌر قابل حدس ، خانم ها به صورت ؼٌر ارادی تماٌل به خود نماٌی دارند و آقاٌان نٌز بصورت ؼٌر ارادی جذب اٌن خودنماٌی ها مٌشوند و البته قوه تخٌل آقاٌان در اٌن لحظه فعال مٌشود.
  جنس مذکر در طول زندگی خود بارها و بارها ذهن خود را درگٌر فکر کردن به رابطه جنسی مٌکند ، خٌالپردازی جنسی در مردان گسترده و دقٌق است ، اٌن گستردگی باعث شده است سلٌقه های مختلفی را شامل شود در نتٌجه مردی زن چاق مٌپسندد و از زن چاق تحرٌک مٌشود و مردی دٌگر زنی لاؼر ، مردی جذب زنان با موهای بلوند مٌشود و مردی جذب زنی با موهای تٌره ، مردی جذب پوست سفٌد و مردی جذب زنی با پوست گندمی ، اٌنکه همه خانم ها تلاش در تؽٌٌر صورت ، اندام ، رنگ پوست ، رنگ موی خود دارند و از ٌک الگو پٌروی مٌکنند لزوما به جذب همه مردان منجر نمٌشود.
  موارد جذب و تحرٌک پذٌری مشترک در آقاٌان
  لحن صحبت کردن زنان:
  اگر چه گفته مٌشود مردان بٌشتر با نگاه و دٌداری تحرٌک و جذب مٌشوند اما فراموش نکنٌد مردان قوه خٌالپردازی قوی دارند ، همه ما آدمها بر اساس روابط اجتماعی و برخوردهاٌی که در طول زندگی با افراد مختلؾ دارٌم از هر صدا ٌک تصوٌر ذهنی اٌجاد مٌکنٌم اٌن تصوٌر سازی برای مردان به شدت
  زنان نمٌباشد ، اما لحن صحبت کردن باعث مٌشود مرد تصوٌری از طرؾ مقابل خود اٌجاد کند ، صدای زن برای مرد مٌتواند محرک جنسی باشد ، پس خانم های محترم در فرآٌند تحرٌک کردن همسر خود لحن و تون صدای خود را تؽٌٌر دهٌد همچنٌن در روابطه جنسی با همسرتان سکوت اختٌار نکنٌد ، با صداهای تحرٌک آمٌز اورا به کارهاٌی که از آن لذت مٌبرٌد تشوٌق کنٌد.
  بوی عطر
  در تبلٌؽات عطرها دٌده اٌم که عنوان مٌشود استفاده از اٌن عطر باعث جذب جنس مخالؾ مٌشود ، اما لزوما در مورد همه ٌکسان نٌست ، همٌشه از همسر خود در مورد بوی عطر خود سوال کنٌد و به سلٌقه وی عطر خرٌداری کنٌد ، همٌشه از ٌک نوع عطر استفاده کنٌد ، خصوصا قبل از رابطه زناشوٌی به مقدر کم و ملاٌم استفاده کنٌد.
  لباس
  بد نٌست بدانٌد ٌک زن عرٌان تحرٌک پذٌری کمتری نسبت به ٌک زن نٌمه عرٌان برای مردان بهمراه دارد ، بارها در مشاوره ها شاهد هستٌم که خانمها عنوان مٌکنند لباسهای خٌلی باز بر تن مٌکنند اما همسر آنها تحرٌک نمٌشوند ، لباس نقش مهمی در تحرٌک جنسی و جذب شوهر شما اٌفا مٌکند ، لباس های باز برای هر اندامی باعث جذابٌت مردان نمٌشود ، مردانی که اندام بلند برای آنها مهم است ، لباسهاٌی که شما را بلند نشان دهد با رنگ های تٌره مٌتواند باعث جذابٌت شما برای شوهرتان بشود .
  اگر همسر شما از آندسته از مردانٌست که از پوست سفٌد خوشش می آٌد ، لباس تٌره بر تن کنٌد تا رنگ پوست شما بٌشتر نمود کند ، معمولا رنگهای سٌاه و قرمز برای مردان جذابٌت جنسی بٌشتری بهمراه دارد در اٌن خصوص برای اطلاع از سلٌقه شوهرتان با او صحبت کنٌد.
  موی سر
  خداوند در آفرٌنش انسان تنوع اٌجاد کرده است و از طرفی سلٌقه های مختلؾ ، مردی از موهای فر ، مردی از موهای موج دار ، مردی از موی سٌاه و مردی دٌگر از موی بلوند ، خٌلی از خانم ها موهای خود را بلوند کرده و متوجه مٌشوند که نگاه های بٌشتری به سمت آنها کشٌده مٌشود ، لزوما اٌن نگاه ها نشانه اٌن نٌست که شما جذاب هستٌد بلکه بعلت تفاوت رنگ موی سرتان با رنگ موی اقوام اٌرانی دٌگران به شما خٌره شده اند پس هر نگاهی را نشانه جذابٌت خود برداشت نکنٌد کما اٌنکه در کشورهای ؼربی زنان مو سٌاه با پوست بدن برونزه نگاه های بٌشتری را به خود جذب مٌکنند اٌن نگاه ها بواسطه تفاوت است نه جذابٌت.
  نکته مهم و کلٌدی برای اٌنکه مردان جذب شما شوند نٌاز نٌست صورت و بٌنی و لب و گونه و مو و رنگ مو و رنگ پوست و اندام خودتان را تؽٌٌر دهٌد و ٌک خانم مصنوعی شوٌد اجازه ندهٌد دٌدگاه ابزاری به شما شود ، اجازه دهٌد فردی که شما جزء سلٌقه های وی هستٌد شما را همانگونه که هستٌد انتخاب کند و شان خود را حفظ کنٌد.اندامهای بدن بسته به تخٌلات جنسی مردان متفاوت است ، اما
  خداوند زن را موجودی لطٌؾ و با احساس آفرٌد ، تمامی گلبرگهای ٌک گل زٌبا هستند ، بدن زنان از انگشتان پا تا موی سر مٌتواند جاذبه جنسی و محرک جنسی برای مردان باشد ، اما در همه مردان ٌکسان نٌست ،شما بعنوان ٌک زن لازم است در اٌن خصوص با شوهرتان صحبت کنٌد چرا که همانطور که ذکر شد در همه مردان ٌکسان نبوده بعنوان مثال شاٌد موی سر برای مردی محرک و برای مردی عادی باشد و....
  حٌن رابطه جنسی برای شوهرتان چگونه باشٌد ؟
  بی حٌا باشٌد
  برای روابط جنسی و حٌن آن ، بی حٌا باشٌد ، خجالت نکشٌد لذت ببرٌد و لذت رو به همسرتان تقدٌم کنٌد ، برخی خانم ها تصور مٌکنند اگر در اٌن خصوص راحت صحبت کنند و بی حٌا باشند شوهرشان به گذشته وی شک مٌکند ، ما در دستورات دٌنی و احادٌث امامان دارٌم که موقع آمٌزش و همبستری زن مٌباست لباس حٌا را از تن خود در آورد و بعد از آن مجددا بر تن کند ، پس راحت باشٌد و خود را رها کنٌد.
  حرکت کنٌد ، فعال باشٌد
  خٌلی از خانم ها متاسفانه موقع رابطه زناشوٌی خود را تنها در اختٌار همسرشان قرار مٌدهند و هٌچ فعالٌتی انجام نمٌدهد ، طبٌعی است که بعد از چند ماه همسرتان نسبت به شما سرد شود ، در حٌن رابطه جنسی مبتکر باشٌد و رابطه را مدٌرٌت کنٌد.
  ناز کنٌد
  شوهرتان را سٌر کنٌد اما سٌراب نکنٌد ، برای تحرٌک بٌشتر بلافاصله شروع نکنٌد ، وقفه اٌجاد کنٌد ، برای شوهرتان برقصٌد ، ناز کنٌد .
  هٌجانی و با اشتٌاق رفتار کنٌد
  برخی خانم ها بعلت عدم آمادگی قبلی ٌا دلاٌل دٌگر ، فقط تماٌل دارند شوهرشان زود کارش را انجام دهد و تمام شود ، اگر مشکلات زناشوئی و احساسی در زندگی شما وجود دارد حتما آنرا برطرؾ کنٌد و با شوق و هٌجان همبستر شوٌد.
  پٌش قدم شوٌد و تنوع اٌجاد کنٌد
  شبهای تکراری، مکان تکراری، حرفهای تکراری ، حرکات تکراری ، نکنه همٌشه شوهرتان پٌش قدم مٌشود ؟ نکنه فقط در رختخواب رابطه دارٌد آنهم زمانی که ابتدای ازدواجتان است و فرزندی ندارٌد ؟ نکنه فقط شبها ؟ نکنه انقدر ٌکسری حرکت رو تکرار کردٌد که قابل حدس شده ؟ همش حرفهای تکراری ؟ شما خودتان پٌش قدم شوٌد ،در جاهای مختلؾ زمانهای مختلؾ تنوع اٌجاد کنٌد.
  شخصٌت مردان در رابطه جنسی
  شاٌد شوهر شما در اجتماع فردی جنتلمن باشد ، اما لزوما بدٌن معنا نٌست که در رختخواب نٌز ٌک جنتلمن باشد ، مانع عملی کردن خٌالپردازٌهای جنسی او نشوٌد و اجازه دهٌد خودش را رها کند ، شخصٌت اکثر مردان در رابطه جنسی بسٌار متفاوت تر از رفتار روزانه آنها مٌباشد ، شاٌد از رفتارهاٌی خوششان بٌاٌد که حتی شما تصورشم نمٌکردٌد.
  اگر شوهر شما دچار اختلال جنسی است
   دقٌقه دچار انزال شود ، اٌن 3 در ابتدای ازدواج و آؼاز فعالٌت جنسی ، شاٌد همسر شما در کمتر از فراٌند در ابتدای دوره فعالٌت جنسی ؼٌر طبٌعی نمٌباشد هر چه تعداد دفعات نزدٌکی بٌشتر و فواصل بٌن انجام آن کمتر باشد مدت زمان انزال شوهرتان افزاٌش مٌابد.
  تظاهر به ارگاسم نکنٌد
  اونطور که فکر مٌکردٌد نبود ؟ تحرٌک شدٌد اما لذت نبردٌد و ارگاسم را تجربه نکردٌد ؟ اگر به تازگی فعالٌت جنسی خود را آؼاز کرده باشٌد ؼٌر طبٌعی نٌست شما به زمان نٌاز دارٌد مدت زمان پٌشنوازی را افزاٌش دهٌد ، تظاهر به ارگاسم ظلمی در حق خودتان و همسرتان است چرا که مردان به مرور متوجه آن مٌشوند و احساس ناتوانی به آنها دست مٌدهد ، ارگاسم نٌاز به تمرٌن دارد.
  ممکن است از دخول لذت نبرٌد
  اگر با شوهرتان رابطه دخولی داشتٌد اما از اٌن طرٌق به ارگاسم نرسٌدٌد ، تعجب نکنٌد ، نگران نباشٌد  درصد خانم ها از طرٌق کلٌتورٌس (چوچوله) ارگاسم را تجربه مٌکنند نه 70اوضاع کاملا طبٌعی است دخول.
  استرس دشمن رابطه جنسی
  اضطراب ،ترس ،استرس ،از دشمنان جدی رابطه جنسی وتحرٌک پذٌری مٌباشند، شوهرتان فردا صبح چطور باٌد بٌدار شود و به سر کار برود ؟ شاٌد برای شما ساده باشد خب پا مٌشه مٌره سر کار اما کٌفٌت رابطه جنسی برای زن و مرد مشروط به آمادگی ذهنی مٌباشد ، دؼدؼه های کاری و روحی بر تحرٌک پذٌری و مٌل جنسی موثر است شاٌد وقتی دٌگر مناسب باشد ، رابطه جنسی صرفا دخول و انزال نٌست و مٌتوان در شراٌطی با معاشقه هر چند کوتاه زنان را تا شبی دٌگر آرامش داد.
  شوهرتان بعد از رابطه جنسی زود مٌخوابد
  زنان بعد از رابطه جنسی نٌاز به توجه و نوازش دارند ، اما به شما مٌگوئٌم فعل و انفعلات شٌمائی بدن مردان بعد از رابطه جنسی و ترشح دوپامٌن باعث خواب آلودگی آنها و خستگی آنها مٌشود بد نٌست بعد از رابطه جنسی با نوشٌدنی و ٌک ماساژ سراغ او بروٌد به شرطی که احساس خواب زٌاد نداشته باشد.اگر مشکلی در روابط زناشوٌی هست پٌگٌری کنٌد
  اگر در خصوص رابطه جنسی و رابطه زناشوٌی با همسرتان دچار مشکل هستٌد ٌا نٌاز به آموزش دارٌد حتما پٌگٌر شوٌد ، از مشاور کمک بگٌرٌد ٌا در دوره های آموزشی وٌژه زوجٌن شرکت کنٌد اجازه ندهٌد مشکلات مانع آرمش ، آساٌش و لذت زندگی شما شود.
  موارد مذکور را به کار گٌرٌد تا شوهرتان جذب شما شود چرا که شما خوشبخت ترٌن زن دنٌا خواهٌد بود اگر شوهرتان دوستتان داشته و جذب شما شود .
  ازدواج پٌوندي است كه از درختً به درخت دٌگر بزنند ، اگر خوب گرفت هر
  دو  "زنده  "مً شوند و اگر  "بد  "شد هر دو مً مٌرند .( سعٌد نفٌسً ) فصل پانزدهم  :از کجا بفهمیم فردی قبلا رابطه جنسی داشته است؟
  با توجه به پدٌده گسترش رابطه با جنس مخالؾ و ارتباط سهل با جنس مخالؾ ، متاسفانه عامل بدبٌنی ، بی اعتمادی و شک نسبت به گذشته طرؾ مقابل در امر ازدواج روبه افزاٌش است و حتی گاها باعث خودداری برخی افراد از ازدواج مٌشود.
  اٌن حق فردی مٌباشد که در صورتی که زندگی سالم و پاکی داشته ، انتظار داشته باشد همسری پاک در اصطلاح قسمت وی شود ، اما فراموش نکنٌم خٌلی افراد هستند گناهانی مرتکب شده اند و پس از آنکه متوجه گناه خود شده اند ضمن خودداری از انجام و تکرار آن به درگاه خداوند توبه کرده و خداوند توبه کاران را دوست دارد و چه بسا بعد از آن متحول شده اند با اٌن پٌش گفتار سعی مٌشود به سوالاتی که در اٌن خصوص در ذهن افراد شکل مٌگرد پاسخ دهٌم 
  سوال راٌج مگر در قرآن کرٌم ذکر نشده است که مردان پاک با زنان پاک و مردان بدکاره با زنان بدکاره ازدواج مٌکنند ؟ پس چرا برخی پسران که رابطه جنسی داشته اند با دختری که قبلا رابطه نداشته ازدواج مٌکنند ؟ 
  2 آٌه ای که شما به آن استناد مٌکنٌد آٌه   از سوره نور به شرح ذٌل مٌباشد 6
   « اَّمِ م َن ُإَّرَ ب ُ م َكِولئُ  أ ِباتٌِّ َّلطِ ل َونُبٌِّ َّ الط َ و َنٌبٌِّ َّلطِ ل ُباتٌِّ َّ الط َ و ِثاتٌبَخْلِ ل َونُثٌبَخْ ال َ و َنٌثٌ بَخْلِ ل ُثاتٌبَخْال  » ٌمٌرَ ك ٌ ق ْ ز ِ ر َ و ٌةَرِ ف ْػَ م ْهمَ ل َونُ ولُقٌَ ترجمه :زنان بد كار و ناپاك شاٌسته مردانى بدٌن صفتند و مردان زشتكار ناپاك شاٌسته زنانى بدٌن صفتند و بالعكس زنانى پاكٌزه و نٌكو لاٌق مردانى چنٌن و مردانى پاكٌزه و نٌكو لاٌق زنانى به همٌن گونهاند و اٌن پاكٌزگان از سخنان بهتان كه ناپاكان دربارهشان مىگوٌند منزهند و از خدا به اٌشان آمرزش مىرسد و رزق آنها نٌكو است .
  آٌه ی مبارکه ی فوق بٌان ٌک امر تکوٌنی نٌست که خلاؾ آن اتفاق نٌافتد، بلکه ٌک بٌان ٌک امر تشرٌعی و عقلی است .ٌعنی خداوند متعال به انسان عاقل و مإمن امر و توصٌه مٌنماٌد که در دام عشق
  ٌک زوج ٌا زوجهی فاسد قرار نگٌرد، چرا که آن دو کفو (همتای) ٌک دٌگر نٌستند و به طور قطع زندگی موفقی نخواهند داشت .
    از سوره بقره مٌفرماٌد 221همانگونه که خداوند متعال در آٌه
   واُح ِکْ ن ُ لا ت َ و ْمُکْتَبَجْعَ  أ ْ وَ ل َو ٍةَ ک ِرْشُ م ْنِ م ٌرٌَْ خ ٌةَنِ م ْ إُ م ٌةَمَ َ لأ َ و َّنِ م ْ إٌُ ىَّتَ ح ِ کات ِرْ ش ُمْ وا ال ُحِکْنَ لا ت َو ٌنِ م ْ إُ م ٌدْبَعَ ل َ وا و ُنِ م ْ إٌُ ىَّتَ ح َنٌ ک ِرْشُمْال َ ه و ِ ن ْذِ إِ ب ِةَ ر ِ ؾ ْػَمْ ال َ و ِةَّنَجْ ى ال َلِ وا إ ُعْدٌَ ُ َّ الله َ و ِارَّ ى الن َلِ  إ َونُعْدٌَ َکِولئُ  أ ْمُکَبَجْعَ  أ ْ وَ ل َو ٍ ک ِرْشُ م ْنِ م ٌرٌَْخ  َونُرَّ ک َذَتٌَ ْهمَّ لَعَ ل ِاسَّلنِ ه ل ِاتٌآ ُنٌَِّبٌُ ترجمه :با زنان مشرك ازدواج مكنٌد تا اٌمان آورند و ٌك كنٌز با اٌمان بهتر است از خانمى مشرك هر چند آن خانم مورد شگفت و خوشاٌندتان باشد و با مردان مشرك ازدواج مكنٌد تا اٌمان آورند كه ٌك برده مإمن از آقاٌى مشرك بهتر است هر چند كه مورد شگفت و خوشاٌند شما باشد آرى مشركٌن شما را به سوى آتش دعوت مىكنند و خدا به سوى جنت و مؽفرتى به اذن خود مٌخواند و آٌات خود را براى مردم بٌان مىكند تا شاٌد متذكر شوند .
  بدٌهی است که تحقق اوامر و توصٌه های خداوند متعال، معصومٌن علٌهمالسلام و هر ناصح دٌگری، منوط به توجه و اطاعت مخاطب است .لذا اگر مخاطب توجه و اطاعت ننماٌد، آن امر واقع نمٌگردد .
  اعتماد در ازدواج 
  اگر دز ازدواج اعتماد وجود نداشته باشد و ازدواج با شک و تردٌد و بدبٌنی شکل بگٌرد ، آن ازدواج سرانجام خوشاٌندی بهمراه ندارد ، لذا توصٌه مٌشود در اٌن خصوص به گفته طرؾ مقابل اعتماد کنٌد و مدام در گذشته ٌکدٌگر دنبال نقاط ضعؾ نباشٌد 
  آٌا اگر قبلا با کسی رابطه جنسی داشته اٌم آنرا بازگو کنٌم ؟ 
  خٌر، اگر شما داشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج را به عنوان ٌک گناه بزرگ و اشتباه پذٌرفته باشٌد و توبه کرده باشٌد ، لزومی ندارد آنرا برای همسر خود ٌا فرد دٌگر عنوان کنٌد چرا که اعتراؾ به گناه تنها در مقابل خداوند جاٌز است و گذشته از اٌن مٌتواند تاثٌرات منفی در روابط زناشوئی شما بهمراه داشته باشد اما در اٌن بٌن افرادی هستند که صرفا جهت جلب نظر اعتماد فرد مقابل اٌن موضوع را بازگو مٌکنند که به اصطلاح صداقت خود را به اثبات برسانند ، چه برای اثبات صداقت و چه برای اعتراؾ بازگو کردن اٌن موضوع شاٌسته نمٌباشد قصد فرٌب همسر 
  آٌا ترمٌم بکارت اشکالی دارد ؟ 
  اگر ترمٌم بکارت به منظور فرٌب همسر باشد به نحوی که فرد خود را بعنوان دوشٌزه ( دختر باکره ) معرفی نماٌد مسلما هم گناه است و هم رفتاری ؼٌر اخلاقی و البته چنٌن عملی توسط پزشک ؼٌر قانونی مٌباشد 
  آٌا مٌتوان بکارت را جزء شروط ضمن عقد قٌد کرد ؟ 
  بله مٌتوان دوشٌزگی را جزء شراٌط عقد ذکر کرد و هر زمان که تشخٌص داده شود فرد حٌن عقد دوشٌزه نبوده اٌن عقد باطل است و داماد مٌتواند طلب خسارت کند که البته تشخٌص آن بر عهده پزشکی قانونی است و نه تشخٌص فردی ، بدٌن ترتٌب اگر داماد در شب زفاؾ ، خود تشخٌص به عدم بکارت همسر دهد قانونا ملاک نمٌباشد و صرفا نظر پزشکی قانونی ملاک است ، چه بسا مشاهده شده است برخی از آقاٌان چنٌن اقدامی را به عمد انجام داده و باعث آبرورٌزی دختر و خانواده وی شده اند که پس از بررسی و تشخٌص پزشکی قانونی ادعای آن شخص مبنی بر عدم دوشٌزگی دختر قبل از زفاؾ رد شده است ، لازم به ذکر مٌباشد پٌرو توصٌه های چندباره در اٌن پاٌگاه ، عدم مشاهده خون در شب زفاؾ نمٌتواند نشانه عدم بکارت باشد   .
  و در نهاٌت اگر شما فردی را که برای ازدواج انتخاب کرده اٌد درصد قابل توجهی از ملاکها و معاٌرهای اساسی شما را شامل مٌشود به حرفهای او اعتماد کنٌد و زندگی خود را بر پاٌه بی اعتمادی بنا نکنٌد شوهر  "مغز "خانه است و زن  "قلا  "آن  .( سیریوس) 
  فصل شانزدهم  :خواسته های جنسی زنان
  کسی که برای رابطه جنسی پٌشقدم می شود ،مرد است و در برخی مواقع زنان خواسته های جنسی خود را مطرح نکرده و با بی مٌلی و گاهی اجبار او را در اٌن ارتباط مشاٌعت می کنند.اما واقعٌت اٌن است که خٌلی از زنان سرد مزاج نٌستند و در کنار ٌک همسر تحرٌک کننده ،از موجوداتی ترسو و متنفر از رابطه جنسی به قهرمانان داستانهای عشقی تبدٌل می شوند، آٌا دوست دارٌد همسرتان را به ٌکی از اٌن قهرمانان تبدٌل کنٌد ؟ 
   واقعٌت اٌن است که خٌلی از زنان سرد مزاج نٌستند و در کنار ٌک همسر تحرٌک کننده ،از موجوداتی ترسو و متنفر از رابطه جنسی به قهرمانان داستانهای عشقی تبدٌل می شند .
   اٌن مشخصات مردهاٌی است که برای همسرشان شرٌک جنسی خوبی هستند، شما هم می توانٌد چنٌن رفتار کنٌد  :
   -مردهاٌی که به آرامی و با ملاٌمت عشق ورزی مٌکنند .برای تحرٌک همسرشان وقت صرؾ می 1 کنند و به او فرصت می دهند تا شعله ی شهوتش به آرامی روشن شود  .
   -مردهاٌی که در بستر نٌز با همسرشان صحبت مٌکنند .آقاٌونی که نمٌخواهند احساساتشان را با کلمات 2 عاشقانه در حٌن رابطه جنسی بٌان کنند، به اٌن نکته دقت کنند که بٌان احساسات عاشقانه در قبل، هنگام و بعد از نزدٌکی به زن احساس محبوبٌت و امنٌت مٌدهد  .
   -مردهاٌی که در بوسٌدن مهارت دارند .هر بوسه عاشقانه که بر لبان همسرتان مٌزنٌد مٌتواند به مانند 3 پٌامی پرقدرت بر قلب همسرتان فرود می آٌد و او را شعله ور سازد  .
   . -مردهاٌی که با چشمان خود به همسرشان نشان مٌدهند او را دوست دارند و به او عشق می ورزند 4 اٌن را بدانٌد که ارتباط چشمی بٌن دو نفر نٌرومند ترٌن و موثرترٌن ارتباطات است که پٌامدش فعال شدن چرخه های دٌگر بدن هر دو طرؾ است، پس با نگاهی عاشقانه به همسرتان احساس محبوبٌت بدهٌد و از مزاٌای اٌن ارتباط لذت ببرٌد  .
   -مردهاٌی که با موهای همسرشان بازی مٌکنند .فکر نمٌکنم هٌچ زنی در دنٌا وجود داشته باشد که 5 درهنگام معاشقه از چنگ زدن دستهای همسرش در موهای سرش لذت نبرد   !
  اٌن را بدانٌد که ارتباط چشمی بٌن دو نفر نٌرومند ترٌن و موثرترٌن ارتباطات است که پٌامدش فعال شدن چرخه های دٌگر بدن هر دو طرؾ است  .
   -مردهاٌی که در تحرٌک کردن همسرشان به وسٌله لمس کردن مهارت دارند  .زنها در پروسه آمادگی 6 برای نزدٌکی نٌاز دارند که با نوازش و لمس آرام، آماده عملٌات جنسی شوند  .
  مردهاٌی که از ماساژ دادن به همسر خود لذت مٌبرند .زبان عشق لمس کردن است، دستهای شما  – 7 زاٌده هاٌی فٌزٌکی نٌستند بلکه فرستده هاٌی قوی اند که نٌروی جنسی شما را منتقل مٌکنند، با نوازشی عاشقانه معنای واقعی اٌن جمله را درک کنٌد  .
   -مردهاٌی که عشق خود را در بٌرون از اتاق خواب نٌز به همسرشان نشان می دهند و او را به 8 ، ٌک شاخه گل ، ٌک اس ام اس عاشقانه  »دوستت دارم« احساس و باور محبوبٌت وادار می کنند  .ٌک و ٌک تک زنگ نٌم روزی که به همسرتان احساس محبوبٌت بدهد ، مٌتواند در شب هنگام به طوفانی عشقی تبدٌل شود  .
   -مردهاٌی که پٌش از عشق ورزی خود را به لحاظ فٌزٌکی و جسمانی آماده مٌکنند .کارهاٌی ماننده 9 خوشبو کردن دهان، ازاله موهای زائد، عطر زدن و دوش گرفتن و  ...مٌتوانند برای آماده کردن جسمی شما موثر باشند .
   -مردهاٌی که به همسرشان وفادارند .فراموش نکنٌد اگر همسرتان حس کند تنها شرٌک لحظه های 10 لذت تان است ،تلاش بٌشتری برای لذت بردن مضاعؾ شما می کند  
    . ه قسمتش روي گذشت از خطا ُ ك قسمت روي محبت است و ن ٌ دوام ازدواج
  ( ضرب المثل اسكاتلندي ) 
  فصل هفدهم  :مناطق داغ و تحریک آمیز مردان برای زنان
  زنان به کدام نقاط بدن مردان توجه می کنند
  در اٌن قسمی لٌستی از اعضاٌی كه آقاٌون معمولا به اٌن دلٌل كه تصور می كنند خانم ها به آن قسمت ها اهمٌت نمی دهند، آنها را تمٌز نكرده و مراقبت های لازم را در موردشان انجام نمی دهند، را براٌتان آورده اٌم .امٌدوارٌم پس از مطالعه لٌست زٌر، جزء افرادی باشٌد كه از اٌن نقاط مراقبت كافی می كنند و اهمٌت آن را می دانند .
  ابرو
  او انتظار ندارد كه ابروهای شما همانند خودش كاملا دارای فرم باشد، اما ابروهای پر و در هم و بر هم نٌز، چٌزی نٌست كه او انتظار دٌدنش را داشته باشد  .
  در اٌن مورد چه كنٌد :اگر شما جز آن دسته از مردهاٌی هستٌد كه ابروهای پری دارند، باٌد درست كاری را انجام دهٌد كه خانم ها انجام می دهند :ابروهاٌتان را بردارٌد .فقط كافی است موهای بٌن دو 
  ابرو را بردارٌد (فقط موهاٌی كه وسط دو ابرو قرار دارند) .البته اگر قصد دارٌد موهای بٌشتری را بردارٌد، بهتر است نزد ٌك آراٌشگر بروٌد تا او اٌن كار را براٌتان انجام دهد .
  ناخن
  دستان شما نقطه ای هستند كه مطالب بسٌاری در مورد نظافت و بهداشت شخصی شما را در اختٌار او قرار می دهند .پس اجازه ندهٌد تا ناخن های چرك و كثٌؾ شما را از دور خارج كنند .
  در اٌن مورد چه كنٌد :لازم نٌست هر هفته مانٌكور كنٌد تا ناخن هاٌتان فرم داشته باشند، بلكه فقط كافٌست از داروخانه ٌك عدد سوهان خرٌداری نماٌٌد و سختی ها و لبه های تٌز آنرا صاؾ كنٌد .هٌچ 
  خانم دوست ندارد، كسی او را با ناخن های بد فرم و ناصاؾ در آؼوش بگٌرد.
  پوست
  هٌچ خانمی نمی تواند از لمس كردن پوست لطٌؾ و صاؾ اجتناب كند .آٌا اٌن دلٌل كافی نٌست تا شما را ترؼٌب به داشتن پوستی لطٌؾ و شاداب نماٌد؟ 
  در اٌن مورد چه كنٌد :خانم ها به وسٌله كرم های نرم و مرطوب كننده با خشكی پوست در سرما مبارزه می كنند، آقاٌون اؼلب اٌن كار را انجام نمی دهند .لازم نٌست موشك هوا كنٌد؛ فقط ٌك قوطی نرم 
  كننده (ترجٌحا بدون بو) خرٌداری كنٌد و آنرا مرتبا بر روی پوست خود بمالٌد تا خشكی ها از بٌن بروند . oil (افرادی كه پوست های چربی دارند، باٌد نمونه هاٌی را خرٌداری كنند كه بدون روؼن
   . ) باشند، به اٌن ترتٌب مشكلاتان به اسانی حل خواهد شد free
  پا
  ترك پا، قارچ های موضعی، ناخن ها بلند انگشت های پا، و بوی بد آن می تواند به راحتی او را از برقراری رابطه با شما منصرؾ كند .متاسفانه زمانی كه شما كفش هاٌتان را در می آورٌد اولٌن چٌزی 
  كه ٌك خانم به آن توجه می كند، همٌن موارد هستند .اگر نتوانٌد از اٌن قسمت پنهان بدن خود به خوبی مراقبت كنٌد، او ممكن است تصور می كند كه تواناٌی مراقبت و نگهداری از ساٌر اعضای مخفی 
  را نٌز ندارٌد .
  در اٌن مورد چه كنٌد :اگر پودرها و پمادهای روی مٌز جواب نمی دهند باٌد با ٌك پزشك در اٌن مورد مشورت كنٌد .
   موی بٌنی /گوش
  من موی گوش و بٌنی ٌك مرد را با سبٌل های بلند و نماٌان ٌك خانم برابر می دانم .ٌك خانم برای از بٌن بردن سبٌل ها، آنها را موم می اندازد، دكولوره می كند و هر كار دٌگری كه از دستش بر آٌد در 
  اٌن زمٌنه انجام می دهد .آٌا شما نٌز نباٌد همٌن كار را انجام دهٌد؟ 
  در اٌن مورد چه می كنٌد :در اٌن قسمت ٌك راهنمای ساده وجود دارد كه باٌد آنرا اجرا كنٌد :زمانی كه موهای گوش و ٌا بٌنی آنقدر بزرگ شده باشند كه از سوراخ ها بٌرون بزنند، باٌد نسبت به كوتاه 
  كردن آنها اقدام كنٌد .
  دندان
  لبخندی با دندان های درخشان تحت هر شراٌطی همه چٌز را به نفع شما بر می گرداند .دندان های لكه دار، زرد، و پلاك دار او را به راحتی به سمت دٌگری منحرؾ مٌكند .
  در اٌن مورد چه كنٌد :اگر مشكلات دندان هاٌتان بٌش از اندازه حاد شده باٌد، نزد دندانپزشك بروٌد؛ اما اگر هنوز به اٌن مرحله نرسٌده اٌد، بهتر است ٌك خمٌر دندان سفٌد كننده و دهان شوٌه خرٌداری 
  كنٌد .البته باٌد اشاره كنم كه استفاده كردن از آنها را نٌز از ٌاد نبرٌد .
   كمر
  كمر شما شهوت انگٌزترٌن نقطه بدنتان است، البته نه زمانی كه پر است از جوش و موهای زائد.
  در اٌن مورد چه كنٌد :اگر مشكل شما جوش های ؼرور است، از كرم و ٌا لوسٌون های پاك كننده استفاده كنٌد .در مورد موها هم اگر مقدار آنها كم باشد اصلا مسئله ای نٌست، تا به حال كمی مو هٌچ را 
  اذٌت نكرده اما اگر مقدار آن بٌش از حد نرمال است باٌد به سالن زٌباٌی بروٌد و آنها را اپٌلاسٌون كنٌد .
  موهای سٌنه
  مردانی که دارای سٌنه های پر مو هستند از نظر زنان جذاب تر و مردانه تر هستند دوست داشتن رو ٌاد بگٌر بعد دوست بدار(فٌروزه حقٌقً) 
  فصل هجدهم : رابطه جنسی دهانی برای زنان
  ٌکی از مراحل مهم پٌش نوازش رابطه جنسی دهانی مرد برای زن است .معمولا مردان اباٌی از اٌن کار ندارند و به راحتی اٌن کار را برای زن انجام می دهند .همچنٌن زنان تماٌل زٌادی برای اٌن کار دارند و دوست دارند مرد برای اٌشان اٌن تحرٌک را انجام دهد .حتی در رواٌات دٌنی اٌن که مرد الت تناسلی زن را ببوسد بلا اشکال دانسته شده است.
  در اٌن رابطه جنسی مرد با دهان و لبها و زبان ناحٌه کلٌتورٌس ٌا چوچوله در الت تناسلی زن را تحرٌک می کند و می مکد  .
  برخی مردان با زبان داخل مجرا را نٌز تحرٌک می کنند که به دلٌل ترشحاتی که در اٌن ناحٌه وجود دارد اٌن کار توصٌه نمی شود .چوچوله ٌا کلٌتورٌس ناحٌه ای از الت تناسلی زن است که در بالاترٌن حد الت و جاٌٌکه لبهای کوچک در بالا به هم می رسند قرار دارد .
   سانتٌمتر پاٌٌن تر از مجرای ادراری 3 تا 2 سانتٌمتر پاٌٌن تر از آن مجرای ادراری و در حدود 2حدود نٌز مجرای تناسلی قرار دارد .در اٌن رابطه جنسی تمرکز بر کلٌتورٌس است و تحرٌک کلٌتورٌس ٌا چوچوله مهم است .
  تاثٌر رابطه جنسی دهانی در ارگاسم 
  بسٌاری از زنان با تحرٌک دهانی کلٌتورٌس به ارگاسم می رسند و ارضا می شوند لذا اٌن رابطه جنسی در زنانی که دٌر ارضاٌی دارند کمک می کند تا زن ارگاسم را تجربه کند و هنگام دخول نٌز زود تر ارضا شود .در الت تناسلی زن دو ناحٌه وجود دارد که تحرٌک جنسی را بٌشتر از ساٌر نقاط درک می کنند .ٌکی کلٌتورٌس است که در خارج الت تناسلی واقع است و دٌگری نقطه جی در داخل مجرای تناسلی و در فاصله دو بند انگشت تا دهانه ورودی مجرای تناسلی .تحرٌک اٌن نقاط باعث ارضای زن می شود .نقطه جی در رابطه جنسی همراه دخول تحرٌک می شود و تحرٌک کلٌتورٌس در رابطه جنسی دهانی ٌا رابطه جنسی بدون دخول نٌز می تواند باعث ارضای زن شود .
  موارد منع رابطه جنسی دهانی 
  قبل از انجام رابطه جنسی دهانی باٌد زن الت تناسلی خود را با اب و صابون بشوٌد تا آلودگٌهای مٌکروبی در ناحٌه نباشد و مشکلی بوجود نٌاٌد .زمانی که زنی ترشح ٌا عفونتی در ناحٌه تناسلی دارد باٌد از انجام رابطه جنسی دهانی پرهٌز کرد و اگر قرار بر رابطه جنسی است حتما از کاندوم استفاده کرد .امروزه کاندومهای مخصوصی برای زمان عفونت تولٌد شده که هم اثر محافظتی برای مرد دارد تا آلوده نشود و هم اثر درمانی برای زن دارد تا درمان شود .
  زن مطیع فرمانرواي قلا شوهر است .( ضرا المثل انگلیسي )
   
  فصل نوزدهم : رابطه جنسی مقعدی
  آٌا رابطه جنسی مقعدی برای زنان لذتبخش است
  حفظ بکارت 
  برخی از دخترها جهت حفظ باکرگی تا قبل از ازدواج و در عٌن حال جلب رضاٌت جنسی نامزد ، خود حاضر به انجام اٌن نوع رابطه هستند 
  آٌا لذت جنسی نزدٌکی از پشت بٌش از نزدٌکی از جلوست ؟ 
  از نظر فٌزٌولوژٌکی ، مقعد مناسب رابطه جنسی نمٌباشد ، بعبارتی در بدن انسان هر عضو وظاٌفی دارد که وظٌفه مقعد ، انجام عمل دفع مٌباشد و ٌک واحد خروجی محسوب مٌشود ، به همٌن منظور ورود هر چٌزی به مقعد مٌتواند همراه با درد و ناراحتی باشد  .
  از نظر فٌزٌکی لذت مقاربت از واژن بٌش از مقاربت از مقعد است چرا که اٌن عضو از بدن زنان به همٌن منظور است ، حالت مکش واژن و ترشحات واژن مٌتواند ضمن سهلتر کردن رابطه جنسی واژٌنال گرمای بٌشتری را به آلت تناسلی مرد منتقل کرده و اٌن گرما تحرٌک و لذت بٌشتر را بهمراه دارد 
  چرا برخی مردان بر اٌن باورند که رابطه جنسی مقعدی لذت بٌشتری دارد ؟ 
  برخی از آقاٌان تحت تاثٌر فٌلم های پورنو ، به سمت رابطه جنسی مقعدی گراٌش پٌدا مٌکنند و از آنجا که مؽز مهمترٌن نقش را در فرآٌند جنسی بازی مٌکند ، چنانچه فانتزی جنسی (تخٌلات جنسی ) مردی برگرفته از اٌن ذهٌنت باشد که رابطه جنسی مقعدی لذت بخش تر است لذا ، مؽز وی به اٌن ذهنٌت پاسخ مثبت مٌدهد لذا آن مرد با دٌدن تصاوٌر رابطه جنسی مقعدی بٌشتر تحرٌک شده و به همٌن ترتٌب از انجام آن نٌز لذت بٌشتری را حس مٌکند ، گذشته از اٌن برخی افراد از ترس بارداری در رابطه واژ
  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ پنجشنبه 11 دي 1348 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : جنسی ,رابطه ,تناسلی ,انجام ,کنٌد ,مردان ,رابطه جنسی ,انجام دهٌد ,آمٌزش جنسی ,جنسی مقعدی ,جنسی دهانی ,مشرك ازدواج مكنٌد ,همسر تحرٌک کننده ,همسرتان ,
  اموزش زناشویی قسمت سوم

تبلیغات


 • Ads1

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز جمعه 31 شهريور 1396

تبلیغات

پارس ایرانیک جهت سفارش تبلیغات با ایمیل زیر در ارتباط باشید
mohsen_msl@yahoo.com

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر