تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

تبلیغات

اموزش زناشویی قسمت دوم

  فصل هفتم  :طولانی شدن ارگاسم و جلوگیری از زود انزالی
  انزالی كه بر خلاؾ مٌل شخص و بدون كنترل او انجام مٌگرد را انزال زود رس گوٌند كه بر طبق آن 
  فرد از زمان انزال و كٌفٌت رابطه ناراضی است و اٌن نارضاٌتی مٌتواند ٌك طرفه ٌا دو طرفه باشد ، به 
  طورٌكه حتی اگر شرٌك جنسی فرد از زمان انزال ناراضی باشد ، انزال را زود رس گوٌند .
  زنان معمولا دٌرتر از مردان ارضا مٌشوند و عدم آگاهً زوجٌن از چگونگً اٌجاد تطابق، زمان 
  طولانً ارضا شدن زوجه و زمان كوتاهتر زوج، باعث نمود بٌشتر و عذاب آورتر اٌن مشكل مٌشود. 
  در حالً كه مٌتوان با ٌك آموزش درست در اٌن زمٌنه از احساس نارضاٌتً زوجٌن جلوگٌري كرد
  زود انزالی در اصل مشكل ٌا بٌماری محسوب نمٌشود و مٌتوان گفت كه اٌن وسواس فكری افراد و 
  اضطراب آنها از داشتن ٌك رابطه با كٌفٌت است كه منجر بروز اٌن امر مٌشود ، لذا كاهش اضطراب و 
  حفظ آرامش در كنار كنترل بدن و احساسات با تمرٌن بٌشتر بهترٌن راه كار برای پٌشگٌری و درمان اٌن مشكل اند . 
  فنون و ترفندهاي تعوٌق انزال 
  1-  خارج کردن آلت از واژن و فشردن پرٌنه 
  درست لحظه اي که حس انزال به شما دست مً دهد، باٌد آلت خود را از واژن خارج نموده و براي چند 
  لحظه فشار جنسً موجود بر روي خودتان را کاهش دهٌد .اٌن امر سبب مً شود تا برانگٌختگً قدري 
  افت پٌدا کند و راحت تر بتوان به ادامه ارتباط جنسی پرداخت پرٌنه (ٌا مٌان دو راه ) به حدفاصل مٌان 
  بٌضه و مقعد اطلاق مً شود .در اٌن قسمت ٌک نقطه وٌژه وجود دارد که اگر با انگشت به آن فشار 
  وارد شود، مً تواند از انزال جلوگٌري بعمل آورد .البته شاٌد قدري طول بکشد تا جاي دقٌق آنرا پٌدا 
  کنٌد، اما زمانٌکه متوجه محل دقٌق آن بشوٌد، مً توان به طور شگفت انگٌزي انزال را به تعوٌق 
  انداخت به جاي فرو کردن آلت در واژن آنرا به سمت کلٌتورٌس بفشارٌد براي تحرٌک کردن هر چه بٌشتر شرٌک جنسً مً توانٌد سر آلت تناسلً را به سمت کلٌتورٌس فشار دهٌد .اٌن مورد خانم را به شدت تحرٌک مً کند .از جمله مزاٌاي دٌگر آن اٌن است که چون شما آلت خود را به داخل واژن فرو نمً کنٌد، بنابراٌن مً توانٌد مدت زمان بٌشتري دوام بٌاورٌد .اجازه دهٌد که خانم ضربه هاي آرامً را با استفاده از قضٌب بر روي آلت تناسلً خود وارد کند. 
  بسٌاري از خانم ها از اٌن کار به عنوان ٌک پٌش نوازي تحرٌک کننده استقبال خواهند کرد .زمانٌکه 
  دخول صورت گرفت به جاي اٌنکه به سرعت آلت تناسلً خود را داخل و خارج نماٌٌد، بهتر است اجازه 
  دهٌد که چند لحظه به همان وضعٌت باقً بماند .حساس ترٌن قسمت آلت تناسلً خانم ها در همان بخش هاي ابتداًٌ واژن قرار دارد و اگر شما جزء افرادي هستٌد که به فروکردن هاي کوتاه بٌشتر از عمٌق گراٌش دارٌد، با اٌن کار هم مً توانٌد لذت بٌشتري ببرٌد و هم مدت زمان ارتباط جنسً را افزاٌش دهٌد 
  2-  د  ٌ ارگاسم شو ًمجددا
  اگر دفعه اول انزال صورت بگٌرد، مطمئنا ً مدت زمان رسٌدن به انزال دوم طولانً تر خواهد شد .فقط 
  به جاي اٌنکه پس از اولٌن مرتبه، ٌکدفعه به خواب بروٌد باٌد خودتان را بٌدار نگه داشته و مرحله دوم 
  را پس از گذشت مدت کوتاهً شروع کنٌد .زمانً که براي بار اول ارگاسم مً شوٌد به بوسٌدن و 
  نوازش کردن ادامه دهٌد تا هم شما و هم همسرتان دوباره به اندازه کافً تحرٌک شده و آمادگً انجام 
  رابطه جنسً مجدد را پٌدا کنٌد 
   بار در هفته 5- 6 افزاٌش تعداد مقاربت نٌز بسٌار موثر می باشد مثلا از هفته ای دو بار آن را به افزاٌش 
  دهٌد .
  3-  استفاده از کاندوم 
  استفاده از كاندوم كه البته برخی مواد بی حس كننده در خود دارند .البته استفاده از كاندوم ضروری است منتها برای كسانی كه تنها ٌك شرٌك جنسی دارند استفاده از اختٌاری ست به شرطی كه از دٌگر تكنٌكهای جلوگٌری استفاده نماٌند .كاندوم تماس مستقٌم را كاهش داده و در رفع اٌن حالت بسٌار موثر است 
  start   -روش 4 & stop
  در اٌن روش شما به فعالٌت جنسی پرداخته و بعد از آنكه تحرٌك شما به حداكثر رسٌد و درست پٌش از آنكه ارگاسم شوٌد، دست از فعالٌت برداشته و برای مدت كوتاهی هٌچ تحرٌكی انجام نمی دهٌد .هر چند در ابتدا ممكن است مشكل به نظر برسد ولی به مرور زمان شما از لذت جنسی زٌادی بهره مند خواهٌد   شروع و بعد به تدرٌج1 به 4 شد .ٌكی از بهترٌن راههای انجام اٌن روش آنست كه در ابتدا از روش  برسانٌد .ٌعنی در آمٌزش های اول چهار بار آلت خود را وارد واژن نموده 1 به 9آنرا افزاٌش داده و به  و بعد مكث كنٌد و دوباره چهار بار وارد نموده و مجددا چند ثانٌه صبركنٌد و همٌن طور ادامه دهٌد تا نهاٌتا به انزال برسٌد .بسته به وضعٌت بدنی خود مٌتوانٌد در طول چند هفته ٌا چند ماه تعداد دفعات تحرٌك را بتدرٌج افزاٌش داده و در نهاٌت به بهترٌن حالت آن ٌعنی نه بار ورود آلت تناسلی و ٌكبار   ) برسانٌد 1 به 9(توقؾ
  روش تحرٌک و توقؾ به شما ٌاد مٌدهد چطور زمان انزالتان را تنظٌم کنٌد :.فرد به حالتی شبٌه خود 
  ارضاٌی با دست خودش را تحرٌک مٌکند ٌا از شرٌک جنسی اش می خواهد که اٌن کار را براٌش انجام 
  دهد و درست پٌش از رسٌدن به انزال توقؾ مٌکند، اٌن کاررا برای سه بار انجام می دهد و برای بار 
  چهارم می تواند به انزال برسد.(برای چند هفته اول با دست خالی و بعد با ژلهای لؽزنده کننده اٌن تمرٌن را نجام بدهٌد که مقاومت را بالا ببرٌد) .از زمانی که اٌن برنامه را مٌشنوٌد و مٌخواهٌد تمرٌنها را  هفته سعی کنٌد رابطه جنسی نداشته باشٌد .اگر به اٌن اصل پاٌبند باشٌد نتٌجه 3 تا 2شروع کنٌد، به مدت  بسٌار بهتری مٌگٌرٌد چون مؽزتان گٌج نمی شود که تحرٌکات مختلفی را درٌافت می کند و به هر کدام باٌد پاسخ خاصی بدهد 
  حتما با شرٌک جنسی تان از قبل صحبت کنٌد که اٌن مسئله باعث کدورت نشود .در ضمن در اٌن مدت 
     هفته مٌتوانٌد3 ٌا 2 ارتباط فٌزٌکی تان را با هم نگهدارٌد مثل نوازش کردن و بوسٌدن و ؼٌره .بعد از
  رابطه را کم کم شروع کنٌد اما باز هم اول ٌک ٌا دو بار به مرحله انزال برسٌد ولی حرکت را کم کنٌد ٌا 
  متوقؾ کنٌد و بگذارٌد حالت تحرٌک از بٌن برود و برای بار سوم مٌتوانٌد به انزال برسٌد .در ضمن 
  کشٌدن نفس عمٌق هم در به تعوٌق انداختن انزال و کنترل روی زمان آن نقش موثری دارد .اٌن تمرٌن برای همسرتان ممکن است کمی سخت باشد چون مراحل پٌوسته نٌست بنابراٌن حتما قبل از آن با هم صحبت بکنٌد.بعد از شش ماه اٌن تمرٌن را بطور پٌوسته انجام نتٌجه آن را خواهٌد دی 
     روش ماستر و جانسون -5 
  اٌن شٌوه شامل ٌادگٌری تشخٌص و کنترل احساسی است که منجر به ارگاسم می شود .اٌن روش نٌاز به اراده و تمرٌن دارد ولی بسٌار موثر است .ماستر و جانسون، شامل تحرٌک نزدٌکٌی توسط خود فرد ٌا زوج جنسی می باشد  .انجام تحرٌک تا رسٌدن به نزدٌکی قله (ارگاسم) و متوقؾ کردن آن است .اٌن کار در چند نوبت و اوقات مختلؾ انجام می شود و به تدرٌج زمان هر تحرٌک افزاٌش می ٌابد تا فرد 
  احساس می کند زمان طولانی تری را صرؾ هر بار تحرٌک می نماٌد پس از چند نوبت و چند روز 
  تمرٌن انجام نزدٌکی شروع می شود .مرد به پشت می خوابد و به آرامی کار نزدٌکی انجام می شود .به 
  محض اٌنکه تحرٌک به قله نزدٌک می شود با علامت دادن به زن (پارتنر) مدتی حالت رٌلکس به خود 
  گرفته و مجددا نزدٌکی شروع می شود
     تكنٌك فشردن -6     squeeze technique 
   فشار سر آلت ٌا انتهای آلت قبل از انزال سبب عقب افتادن ارگاسم می شود .اٌن حالت سبب کم شدن 
  تجمع خون در آلت و کاهش نعوظ (ارکسٌون) می شود 
  در اٌن متد فرد وٌا شرٌك جنسی وی را از لحاظ جنسی به آرامی تحرٌك مٌكند ، سپس هنگامی كه فرد به نزدٌك لحظهء انزال رسٌد ، با انگشتهای نشانه و شصت حلقه ای به دور آلت درست مٌكند و محكم آنرا مٌفشارد تا وقتی كه فشار جنسی فروكش كند .سپس مجددا مراحل بالا را برای سه بار تكرار مٌكنند و   مرتبه در هفته كنترل جنسی انها بالا مٌرود2 تا 1 دفعهء سوم اجازهء انزال را مٌدهند .با تكرار اٌن كار و زمان نزدٌكی را مٌتوانند افزاٌش دهند 
    روش معاشقه-7   
  اون مردی در نزدٌکی موفق هست كه همه مقدمات مثل نوازش و  ....را راعاٌت كند تا زمان زمان انزال 
   ساعت طول مٌكشه ولی ازاٌن ٌكی دو 2 ساالی 1 به ارگاسم زن نزدٌك باشد .نزدٌکی بعضی افراد  ثانٌه به دخول مرد مٌرسه .اٌنجاست كه دٌگه چٌزی به اسم زود انزالی وجود نداره و زن 30 ساعت فقط  دقٌقه هم طول 10 هم راضٌه .بعضی تا نزدٌکی را شروع مٌكنند مٌرند سراغ اصل كار و رو هم رفته نمٌكشه .
     دقٌقه زن ارضاء نمٌشه .شما مٌتوانٌد با نوازش -نزدٌکی دهانی و ...زن را به 10خوب معلومه كه با
  ارگاسم برسونٌد .اٌن كارها نه تنها حرارت آلت تناسلی را پاٌٌن مٌاره(منظورم از حرارت هٌجان است( 
  بلكه اگه باز هم زود انزال بشه زن ناراضی نٌست.چون ارضاء شده. 
  آقاٌان عزٌز بهتر است که ٌاد بگٌرند که قرار نٌست هر زمان که آلتشان احساس آمادگی کرد رابطه 
  جنسی برای آنان فراهم و مهٌا باشد !قرار نٌست که از سر کار خسته و کوفته به خانه بٌاٌد و شب هنگام 
  هوس کنٌد که رابطه هم داشته باشٌد !صبح هم که باٌد بروٌد سر کار  !!اٌن شٌوه ارتباطات برای مردان 
  خود راه دٌگری برای تعلٌم زود انزالی است 
     درمان های موضعی -8   
     و اسپری های بٌحس كننده مٌتواند در بهبود2%استفاده از كرم های بٌحس كننده مانند ژل لٌدوكابٌن
     + كشٌدن كاندوم بر روی 5.2% لٌدوكابٌن  +كرم پرٌلو كابٌن 2% انزال زود رس موثر باشد  .( ژل
  آلت تناسلی باعث افزاٌش زمان انزال مٌشود و استفاده از اسپری های بٌحس كننده به دلٌل اٌجاد حالت تكرر بعد از مصرؾ زٌاد توصٌه نمٌشود ( 
  بهترٌن راه اٌنست که اول خانم ارگاسم (تحرٌک) شود ؛ آنوقت دٌگر مهم نٌست که شما چه مدت مً 
  توانٌد دوام بٌاورٌد. 
  حالتهای مناسب نزدٌکی برای ارگاسم طولانی و دلپذٌرتر
    - ابتدا حالت کلاسٌک مرد بالا، بدن به بدن، در جهت درازکش به صورت افقً 1 : 
  به آرامً آلت را فرو کنٌد .با فشارهاي کوتاه شروع کنٌد تا مطمئن شوٌد براي چه مدت زمانً مً توانٌد در اٌن وضعٌت دوام بٌاورٌد .زمانٌکه خانم پاهاي خود را بالا مً برد و فشارهاي شما عمٌق تر مً 
  شود، مٌزان برانگٌختگً آلت چندٌن برابر افزاٌش پٌدا کرده و تحرٌک به حداکثر مٌزان خود مً رسد. 
  در اٌن حالت احتمال انزال زٌاد مً شود لبته هر موقع که بخواهٌد مً توانٌد آلت را از واژن خارج 
  نموده و کمً صبر کنٌد تا از آستانه انزال دور شوٌد .اٌن کار به شما در دوام آوردن بٌشتر کمک مً کند 
   .  بنشٌنٌد و خانم روي شما باشد -2 
  او سرعت حرکات را کنترل مً کند، بنابراٌن مً توانٌد از او بخواهٌد که بسته به طاقت و تحمل شما 
  اٌن کار را آرامتر و ٌا تندتر انجام دهد 
     جنس مونث سوار بر مذکر -3
  براي اجراي اٌن تکنٌک آقا طاق باز بر روي تخت دراز مً کشد و خانم در حالتٌکه صورتش به طرؾ 
  همسرش مً باشد، خود را بر روي آلت وي رها مً کند .خانم مً تواند مٌزان فرو رفتن ها را کنترل 
  کند و سرعت و رٌتم آنرا به دلخواه تؽٌٌر دهد .موقعٌت مذکور ٌک حالت کاملا ً راحت و اٌده آل براي 
  آقاٌون مً باشد چراکه در آن فشار کمتري به آلت وارد مً شود .معمولا ً ٌکً از بهترٌن انتخاب ها براي زمانٌکه تصور مً کنٌد مً باٌست مدت زمان بٌشتري را براي رابطه ي جنسً خود قائل شوٌد، همٌن مورد است به خاطر داشته باشٌد که هرچقدر حالت هر دو طرؾ در اٌن موقعٌت افقً تر باشد و به طور کامل دراز کشٌده باشند، فرو رفتن از حالت بالا  -پاٌٌن در آمده و به سمت عقب  -جلو پٌش مً رود که اٌن امر هم به نوبه ي خود در به تعوٌق انداختن انزال نقش مهمً را اٌفا مً کند 
    نزدٌکی پهلو به پهلو-4  
   2 - زمانٌکه او صورتش به سمت شماست 1 :از اٌن حالت هم مً توانٌد در دو موقعٌت مختلؾ -
  هنگامٌکه پشتش را به شما کرده است، انجام دهٌد .در هر دو حالت فشار کمتري به آلت وارد مً شود. 
   
  ازدواج مقدس ترٌن قراردادها محسوب مً شود .(ماري آمپر)
    
  فصل هشتم  :روشهای پیشگیری از بارداری  +روش اورژانسی
  پٌشگٌری از بارداری به شٌوهها، ابزارها و داروهاٌی گفته مٌشود که برای جلوگٌری از باردار شدن و 
  به دنٌا آوردن فرزندان ناخواسته به کار گرفته مٌشوند . 
  احتمالا ً قدٌمٌترٌن شٌوه پٌشگٌری از بارداری، ؼٌر از خودداری از برقراری رابطه جنسی روش 
  نزدٌکی منقطع بوده است
     درصد زوجهای باروری که از هٌچ روش ضدبارداری استفاده نکنند ظرؾ ٌکسال ، باروری90در
  اتفاق می افتد .بنابراٌن تمام خانمهای جوانی که نمی خواهند باردار شوند باٌد بدون در نظر گرفتن سنشان ، با شروع فعالٌت جنسی ، از ٌک روش جلوگٌری استفاده کنند . 
  روش های پٌشگٌری : 
  1-  کاندوم ٌک پوشش لاستٌکی نازک است که روی آلت در حال نعوظ کشٌده می شود .کاندوم باٌد طی کل مدتی که مقاربت جنسی انجام می شود مورد استفاده قرار گٌرد .چنانچه همراه کاندوم از ٌک کرم ٌا کؾ اسپرم کش استفاده شود، اطمٌنان آن افزاٌش می ٌابد .همچنٌن کاندوم در برابر بٌماری های مقاربتی و عفونت   مصونٌت اٌجاد می کند HIV
    اسپرم کش ها به همراه کاندوم ٌا دافراگم/سرپوش مورد استفاده قرار می گٌرند و به خودی خود -2    وسٌله مناسبی برای جلوگٌری از بارداری نٌستند .آنها به شکل کرم، کؾ، ژل، ٌا شٌاؾ تولٌد و عرضه می شوند .اسپرم کش ها را می توان بدون نسخه پزشک از داروخانه ها تهٌه نمود .آنها عوارض جانبی بسٌار کمی دارند .
   سال است که به بازار عرضه شده اند .آنها حاوی 30 قرص های ضد بارداری معمولی بٌش از -3     دو 
  نوع هورمون ترکٌبی مختلؾ می باشند :استروژن و پروژستوژن .اٌن دو هورمون انسانی از هورمون 
  هاٌی که توسط تخمدان ساخته می شود تقلٌد می کنند .قرص های ضد بارداری مختلؾ ترکٌبات گوناگونی دارند .پزشک شما در انتخاب نوع مناسب قرص ضد بارداری شما را راهنماٌی و برای شما نسخه ای تجوٌز می کند .قرص های ضد بارداری مانع از تخمک گذاری و چسبٌدن تخمک به بافت سطحی رحم می شوند .چنانچه از قرص های ضد بارداری به نحو صحٌح استفاده گردد، می توانند وسٌله ای مطمئن برای جلوگٌری از بارداری باشند .برای خرٌد قرص های ضدبارداری نسخه پزشک لازم است 
     چسب ضد بارداری حاوی همان مقدار استروژن و پروژستوژن است که در قرص های ضد -4    
  بارداری با دوز پاٌٌن موجود می باشد .هورمون ها از طرٌق پوست وارد بدن می شوند .چسب ها طی 
  سه هفته متوالی همان روز هفته تعوٌض می شود .بعد از آنکه طی سه هفته متوالی از سه وصله استفاده 
  کردٌد، قبل از استفاده از ٌک چسب جدٌد در همان روز هفته، ٌک هفته وقفه بٌاندازٌد .وصله مانع از 
  تخمک گذاری می شود و می توان آن را با تجوٌز پزشک از داروخانه ها خرٌداری کرد .آنها درست به 
  اندازه قرص های ضد بارداری قابل اطمٌنان هستند. 
   قرص های کوچک فقط حاوی ٌک نوع هورمون ترکٌبی است .پروژستوژنها .قرص های کوچک -5    را باٌد هر روز رأس ساعت معٌن مصرؾ کرد .اگر فراموش کنٌد که قرص را مصرؾ کنٌد و بٌش از 
   روز آٌنده از روش های14ساعت از زمان مصرؾ قرص قبلی گذشته باشد، در آن صورت باٌد طی 27 
  ضد بارداری مضاعؾ استفاده کنٌد .قرص باٌد به صورت عادی مصرؾ شود .برای خرٌد قرص های 
   کوچک نسخه پزشک لازم است
    حلقه مسی که به سٌستم درون رحمی -6     (ٌا دستگاه درون رحمی IUS)  (نٌز معروؾ است IUD)
  مانند حلقه هورمونی در رحم زن قرار داده می شود .حلقه مانع از چسبٌدن اسپرم به رحم می گردد .
  همچنٌن مانع از حرکت اسپرم در رحم می گردد .حلقه هورمونی به مدت پنج تا ده سال مإثر است و 
  وسٌله ای بسٌار مطمئن برای جلوگٌری از بارداری می باشد .حلقه های مسی ممکن است به پرٌود های 
  شدٌدتر و بعضا ً توأم با درد منجر شوند. 
  عقٌم سازی به روش جراحی برای افرادی به کار گرفته می شود که تصمٌم ندارند در آٌنده بچه -7    دار شوند .اٌن روش دائمی تلقی می شود، چرا که برگشت پذٌری آن منوط به جراحی بزرگی است که اؼلب نٌز ناموفق است در روش عقٌم سازی زنان لوله های فالوپی بسته می شوند و بنابراٌن تخمک نمی تواند به درون رحم مهاجرت کند .عقٌم سازی با تکنٌکهای مختلؾ جراحی و معمولا ً زٌر بٌهوشی عمومی انجام می گٌرد در روش عقٌم سازی مردان که وازکتومی هم نامٌده می شود از طرٌق دوختن، گره زدن ٌا برٌدن مجاری انتقال دهنده اسپرم که اسپرم را از بٌضه ها به آلت تناسلی منتقل می کند عمل می کند 
    روش منقطع در اٌن روش که قطع رابطه جنسی هم خوانده می شود، مرد آلت تناسلی خود را -8    قبل از انزال از مهبل خارج می کند .در صورتٌکه اسپرم وارد مهبل نشود از بارداری پٌشگٌری می شود 
   قرص های-9     و LD  قرصهاي HD  كرم رنگ بوده و دوز پاٌٌن دارند .قرصهاي LD  سفٌد HD   قاعدگً مصرؾ قرصها آؼاز مٌگردد (خواه 5 رنگ بوده و دوز بالا دارند  .نحوه مصرؾ  :از روز   روز قرصها سر ساعت معٌن مصرؾ گردٌده و پس از اتمام21 .)خونرٌزي قطع و ٌا ادامه داشته باشد روز) مصرؾ قرص قطع گردٌده و از روز هشتم مصرؾ بسته جدٌد قرص آؼاز 7 (بسته ٌك هفته مٌگردد .(خواه خونرٌزي قطع و ٌا ادامه داشته باشد) در صورت فراموشً مصرؾ قرص:
   -هرگاه مصرؾ ٌك قرص فراموش گردد :به محض ٌادآوري قرص را مصرؾ كرده و قرصهاي 1 بعدي را نٌز در زمان مقرر مصرؾ كنٌد.
   قرص را همزمان مصرؾ 2 - هرگاه مصرؾ دو قرص متوالً فراموش گردد :به محض ٌادآوري 2  قرص دٌگر را همزمان روز بعد مصرؾ كنٌد.مابقً قرصها را در زمان مقرر مصرؾ 2كرده و كنٌد.تا ٌك هفته نٌز از ٌك روش دٌگر پٌشگٌري از بارداري استفاده كنٌد.
   قرص متوالً فراموش گردد :در اٌن صورت مابقً بسته قرص را بدور انداخته و 3 - هرگاه مصرؾ 3 همان روز مصرؾ قرصهاي بسته جدٌدي را آؼاز كنٌد .تا ٌك هفته نٌز از ٌك روش دٌگر پٌشگٌري از بارداري استفاده كنٌد * .معمولا پس از دو هفته از مصرؾ قرصهاي دٌگر حاملگً صورت HD و LD نخواهد گرفت اما بهتر است ماه نخست مصرؾ اٌنگونه قرصها از ٌك روش دٌگر پٌشگٌري از بارداري استفاده كنٌد 
  روش اورژانسی جلوگٌری از بارداری
  اولٌن و مهمترٌن روش جلوگٌری از بارداری بعد از انجام نزدٌکی مشکوک ٌا نزدٌکی بدون روش ها و 
  وساٌل جلوگٌری، استفاده از قرص های اچ دی  (و ال دی HD)   (است .در اٌن روش، بعد از LD)
     ساعت بعد از آن باٌد دو عدد قرص اچ دی (ٌا چهار عدد قرص ال دی) با مقدار مناسبی 72نزدٌکی تا
   ساعت پس از اولٌن قرصها، دوباره اٌنکار تکرار شود .ٌعنی دوعدد اچ دی (ٌا چهار 12آب مٌل شود و  
  عدد ال دی) دوباره مٌل گردد .هر چقدر اولٌن دوز قرص ها زودتر بعد از نزدٌکی مصرؾ شوند امکان 
     ساعت بعد از نزدٌکی عقب انداخته شود اٌن72جلوگٌری از بارداری بٌشتر خواهد بود و هرچه به
  امکان بعٌد تر خواهد شد 
  اگر تا دوساعت بعد از خوردن قرص ها، استفراؼی صورت گٌرد باٌد آن نوبت دوباره مٌل شود ولی 
  استفراغ بعد از دوساعت اٌرادی ندارد چون قرص ها به احتمال زٌاد تا آنموقع جذب شده اند .
  روش دٌگر و جدٌدتر استفاده از قرص لوونورژسترل   است .در اٌن روش لازم Levonorgestrel
   24 است فقط ٌک دوز دو قرصی (دو قرص همزمان) از لوونورژسترل خوراکی مٌل شود .بهتر است تا
  ساعت پس از نزدٌکی اٌن قرص ها استفاده گردند تا بهترٌن اثر جهت جلوگٌری از بارداری اٌجاد شود 
     ساعت بعد از نزدٌکی هم می توان از اٌن روش بهره گرفت72ولی تا
  نکته مهم اٌن است که اٌن روش ها نباٌد زٌاد مورد استفاده قرار گٌرد و مضرات زٌادی دارد .لذا فقط در موارد اورژانس و بسٌار محدود می توان از آن استفاده نمود و نهاٌتا اٌنکه جدٌدا از روش کارگذاشتن آٌودی مسی  .  ساعت بعد از بارداری هم استفاده می شود 96 (در رحم تا IUD)
  پس به طور خلاصه جهت جلوگٌری اورژانسی از بارداری، باٌد دوز اول (دو قرص اچ دی ٌا چهار 
     ساعت بعد از دوز اول مصرؾ12 ساعت پس از آمٌزش و دوز دوم آن را 72 قرص ال دی) را تا
   . ساعت بعد از نزدٌکی مٌل گردد 72 نمود .ٌا اٌنکه فقط دو قرص لوونورژسترل تا
  ازدواجً كه به خاطر پول صورت گٌرد، براي پول هم از بٌن مً رود .( رولاند ) 
  فصل نهم  :استفاده از کاندوم زنانه و مردانه
  کاندوم زنانه : 
  برای استفاده از کاندوم زنانه باٌد روکش آن را با احتٌاط از محل علامت گذاری شده ببرٌد . 
  تذکر  :از قٌچی و چاقو برای باز کردن استفاده نکنٌد   
  کاندوم شامل دو حلقه ابتداٌی و انتهاٌی می باشد که عبارت است از
  حلقه خارجی  Outer Ring 
  حلقه داخلی   Inner Ring  
  برای قرار دادن کاندوم ، آن را به صورتی که در تصوٌر نشان داده شده است در دست بگٌرٌد 
    برای قرار گٌری درست کاندوم در جای خود بهتر است که به ٌکی از حالات اشاره شده در تصوٌر 
  عمل کنٌد  
   
  قسمت جمع شده را به آرامی داخل واژن کنٌد و باٌد بالا رفتن آن را احساس کنٌد  
  با انگشت اشاره کاندوم را تا جاٌی که امکان دارد به انتهای واژن هداٌت کنٌد و مطمئن شوٌد که 
  کاندوم در هٌچ کجا پٌچ نخورده باشد   
  در اٌن حالت کاندوم به صورت صحٌح قرار گرفته است و قابل استفاده می باشد  
  با دست آلت همسر خودتان را به داخل کاندوم هداٌت کنٌد تا از خارج شدن آلت اطمٌنان حاصل 
  کنٌد 
   برای خارج کردن کاندوم پس از اتمام رابطه پٌچانده و به آرامی بٌرون بکشٌد   
  بعد از پاٌان رابطه جنسی باٌد کاندوم را در دستمال و ٌا کاؼذی بپٌچٌد و در سطل زباله بٌندازٌد  
   
   کاندوم مردانه 
  استفاده از کاندوم مردانه بسٌار اسان است 
    
   با زنً ازدواج كنٌد كه اگر  "مرد  "بود ، بهترٌن دوست شما مً شد  .( بردون) 
   
  فصل دهم  :آلت بزرگ برای زن بهتر است یا آلت کوچک
  بر اساس تحقٌقات علمی انجام شده پروسه ارگاسم در زنان بٌش از انکه وابسته به تحرٌک جسمی باشد نٌاز به تحرٌک عاطفی دارد .ٌعنی اگر زنی تحرٌک عاطفی مناسبی داشته باشد بهتر و راحت تر به 
  ارگاسم می رسد و زنی که از لحاظ عاطفی ارضا نشده باشد از نظر جسمی به ارگاسم نمی رسد. 
     سانتٌمتر ابتداٌی واژن4از لحاظ جسمی نٌز بٌش از نود درصد گٌرنده های تحرٌکی الت تناسلی زن در
  زن قرار دارد و اگر الت تناسلی مرد بتواند اٌن حد را تحرٌک کند به راحتی زن تحرٌک شده و به 
   3 تا 2 سانتٌمتر و در حالت برانگٌختگی 8 تا 6 ارگاسم می رسد  .طول مجرای تناسلی زنان نٌز بٌن
    سانتٌمتر و انتهای واژن دهانه رحم قرار دارد که فشار به ان12 تا 8سانتٌمتر بٌشتر می شود ٌعنی بٌن
   10 باعث درد و رنجش زن می شود .جمٌع دلاٌل فوق نشان می دهد که طول الت تناسلی در حد
  سانتٌمتر به بالا برای ارضای ٌک زن کفاٌت می کند . 
  از لحاظ عاطفی خانم هاٌی رابطه خوبی با همسرشان ندارند و ارضای عاطفی نمی شوند مشکل اٌشان 
  کوچکی الت تناسلی مرد نٌست بلکه رفتارهای ؼلط مرد و کمبود های عاطفی اٌشان است که باعث می 
  شود لذت نزدٌکی را درک نکنند و نزدٌکی به جای لذت براٌشان دردناک و ناراحت کننده باشد .اٌن زنان هنگام نزدٌکی با همسر خوٌش به دلٌل رابطه عاطفی نا مناسب منفعل عمل می کنند و برای اٌشان نزدٌکی با همسر مثل مورد تجاوز واقع شدن می باشد . 
  ٌک سوال به طور مکرر پرسٌده می شود که آٌا اندازه ی بزرگتر بهتر است ؟ پاسخ به اٌن سوال آن است که همه چٌز بستگی به نظر زن دارد  .بعضی از زنان با توجه به روحٌاتشان و روشی که از نزدٌکی لذت می برند دوست دارند که آلت شوهرشان بزرگ باشد و برخی دٌگر آلت کوچک را ترجٌح می دهند .
  وقتی دختری ازدواج می کند و قصد دارد برای اولٌن بار از آمٌزش مهبلی لذت ببرد ، احتمالا هر آلتی 
  برای او بزرگ و مرعوب کننده خواهد بود  .اگر ٌک زن به درخواست شوهرش و ٌا مٌل خودش دوست داشت که آمٌزش مقعدی داشته باشد ، ممکن است تصمٌم او بستگی به اندازه ی آلت شوهرش باشد  .اگر او بخواهد شوهرش را با دهان تحرٌک کند ، ممکن است ٌک آلت کوچک را ترجٌح بدهد ، برای اٌن که با آلت بزرگ به خوبی نمی تواند اٌن کار را بکند ک زن ممکن است که تماٌل داشته باشد که عمل تحرٌک آلت شوهرش با زبان را زٌاد انجام دهد ، اما وقتی که آلت شوهرش به اندازه ی متوسط باشد آن را سخت بٌابد ، چه برسد به وقتی که آلت شوهرش بزرگ باشد ٌک زن که از آمٌزش مقعدی لذت می برد ، ممکن است که ٌک آلت کوچک را ترجٌح بدهد چونکه آن را راحت تر می تواند در خود جای بدهد .
  اما برخی از زنان مٌل دارند در هنگام آمٌزش مهبلی فرج آن ها پر شده و کمی درد را احساس کنند آن 
  ها از اٌن حالت لذت می برند و از اٌن که چٌز بزرگتری فرج آن ها را از هم باز کند و آن را پر کند 
  احساس لذت بٌشتری می کنند  .بنابراٌن اٌن دسته از زنان آلت بزرگتر را دوست دارند 
  بنابراٌن ساٌز به تنهاٌی عامل لذت بردن بٌشتر نٌست هرچند که می تواند ٌکی از علتها باشد . 
  چون ٌک زن که دائم با ٌک آلت با اندازه ی مشخص سر و کار دارد خٌلی راحت با آن خو مٌگٌرد. 
  بنابراٌن همه چٌز به نظر همسرتان بستگی دارد . 
   لاً با همسر خود مثل یي  تاا رفتار  نید و فصل هاي خسته  ننده او را اصلا
  نخوانید  .( سوني اسمارت) 
   فصل یازدهم  : بازی های جنسی با همسر
  حاشٌه ها و بازی های جنسی
  اگر چه مردان اهل حاشٌه نٌستند و ترجٌح مٌدهند سرٌع به اصل بپردازند اما در زمٌنه مسائل جنسی حاشٌه و بازی های جنسی مورد پسند است ، همچنٌن خانم ها نٌز نسبت به آن نظر مثبتی دارند ، در رواٌات نٌز به اٌن مهم پرداخته شده است که شاٌسته نٌست مرد و زن به ٌکباره با هم نزدٌکی کنند 
  تنوع در حالات جنسی 
   حالت جنسی بسنده مٌکنند ، روالی تکراری 4 الی 3متاسفانه درصد قابل توجهی از زوجٌن در نهاٌت به نقطه آؼاز تکرای و نقطه پاٌان تکراری ، همه حرکات قابل حدس هٌچ ؼافلگٌری در کار نٌست ، ساعات و مکانی تکراری و حتی حرفهای تکراری ، چند مرتبه مٌتوانٌد از ٌک روش بهره بگٌرٌد ؟ خسته نشدٌد ؟ فکر نمٌکنٌد رابطه مثل قبل نٌست ؟ 
  نٌازی نٌست برای آشنا شدن با حالات جنسی جدٌد ، اٌنترنت را زٌرو رو کنٌد عکس ، فٌلم و  ...بٌابٌد ، ذهن خلاق خودتان را بکار بگٌرٌد ، برای رابطه جنسی باٌد برنامه رٌزی داشت ، اٌده های جدٌد بکار بگٌرٌد فکر کنٌد امشب که قرار است با همسرتان رابطه داشته باشٌد چه حرکت جدٌدی را تجربه کنٌد ، بهتر نٌست به جای اٌنکه همٌشه ٌک جا رابطه داشته باشٌد در جاهای مختلؾ منزل با حالات جدٌد تجربه کنٌد ، هر حالتی که مٌتواند بوسٌدن  -دخول  -معاشقه  -رابطه جنسی دهانی و ساٌر رفتارهای جنسی را شامل بشود و انجام آنرا مٌسر مطمئنا خوب که فکر کنٌد حالات متفاوتی به ذهنتان مٌرسد ، بعنوان مثال اگر از اٌنکه شوهرتان بدن شما را بوبسد  -نوازش کند و ٌا بلٌسد لذت مٌبرٌد مٌتوانٌد مزه شٌرٌنی را به
  شوهرتان تققدٌم کنٌد  :کمی خامه به سٌنه هاٌتان بزنٌد و از همسرتان بخواهٌد ازروی سٌنه هاٌتان خامه ها را مٌل کند و امثالهم و ٌا رفتار مشابهی در مورد آلت جنسی مردانه  .
  غافلگٌری با بستن چشمان 
  اگر مٌخواهٌد هٌجان رابطه در حالت جدٌد بٌشتر شود ، چشمان همسرتان را ببندٌد تا نتواند حرکات بعدی شما را مشاهده کند در نتٌجه ؼافلگٌر شود ، بد نٌست بدانٌد زمانی که چشمها بسته باشند مؽز بصورت ؼٌر ارادی شروع به پردازش شراٌط کرده و افکاری در ذهن شما شکل مٌگٌرد که به موجب ان مٌتواند تحرٌک بٌشتری نصٌبتان شود .
  بازی با بدن همسر 
  اگر از نقطه ای اؼاز مٌکنٌد برای بوسٌدن ٌا  ...، مدام وقفه اٌجاد کنٌد و مجددا از نقطه دٌگر از بدن آؼاز کنٌد نه اٌنکه ادامه آنرا دنبال کنٌد که برای همسرتان قابل حدس نباشد و مجددا مٌتوانٌد به نقطه اول بروٌد به اٌن حرکت ، حرکت چرخشی نٌز مٌگوٌند ، آؼاز های بی پاٌان ، وقفه ، ؼافلگٌری مٌتواند عطش هر زن و مردی را شعله ور سازد ، تمامی نقاط بدن را مورد توجه قرار دهٌد و ٌک تقلب بوسٌدن و لٌسٌدن ناحٌه گردن باعث تحرٌک بٌشتری در هر دو جنس مٌشود ،اٌنرا من عرض کردم کشؾ دٌگر نقاط با شما ، موقع رابطه جنسی صحبت کنٌد اما صحبتهای کوتاه نه بلند که تمرکز را از شما بگٌرد ، حتما مٌدانٌد که اٌن صحبت باٌد در چه زمٌنه ای باشد نه در مورد قبض آب و برق ٌا اجاره خانه بلکه در مورد لذتبخش ترٌن زمانی که مٌخواهٌد با همسرتان تجربه کنٌد 
  لباس و آراٌشی جدٌد برای همسر 
  مٌدانم که برای رفتن به ٌک مراسم عروسی از چندٌن روز قبل به دنبال آن هستٌد که لباسی تهٌه کنٌد که قبلا آنرا در مجلس های قبل بر تن نکرده اٌد ، مدل موهاٌتان و آراٌشتان را تؽٌٌر مٌدهٌد و هر چه در توان دارٌد بکار مٌگٌرٌد تا جذابتر از قبل باشٌد ، هٌچ اشکالی ندارد اما آٌا برای رابطه با شوهرتان زمانی جهت متفاوت بودن جذاب بودن آراٌش جدٌد لباس جدٌد صرؾ مٌکنٌد ؟ مواردی که در مشاوره های پاٌگاه اطلاع رسانی تنظٌم خانواده آقاٌان بسٌار مطرح کرده اند و همٌنطور در تقابل آن آقاٌان موها و صورتی اصلاح شده لباسی مرتب و عطری خوشبو ، آٌا برای نزدٌکی با همسرتان صورتتان را اصلاح مٌکنٌد ؟ بدنتان را معطر مٌکنٌد ؟ اگر نمٌکنٌد چطور انتظار دارٌد رابطه شما همٌشه جذاب باشد ؟ لباسهای محرک جنسی بر تن کنٌد از همسرتان در مورد سلٌقه همسرتان اطلاعات کسب کنٌد ، ٌک بدن نٌمه برهنه برای مردان جذابٌت جنسی بٌشتر دارد تا بدنی کاملا عرٌان لذا برای رابطه جنسی همه لباسها را بلافاصله از تن در نٌاورٌد اجازه دهٌد اندامهای جنسی و نقاط تحرٌک پذٌر بدن شما با لباسهای محرک برای همسرتان بٌشتر نمود کند 
  ناز و عشوه گری برای شوهرتان 
  صرٌح بگوٌم ، براحتی دست ٌافتنی نباشٌد ، ناز کنٌد عشوه گری ، برقصٌد بازی کنٌد تا عطش شوهرتان بٌشتر شود ، اگر بلافاصله در بستر تسلٌم شوٌد خٌلی زود آتش جنسی شوهرتان فروکش مٌکند 
  خانم ها خجالت نکشٌد 
  خانم عزٌز ، لطفا موقع رابطه جنسی با شوهرتان بی حٌا باشٌد ، گمان نکنٌد شوهرتان فکر بدی در مورد شما مٌکند و ٌا به گذشته شما شک مٌکند بی حٌا بودن زن در رابطه جنسی ٌک توصٌه دٌنی است که در رواٌات به آن اشاره شده است هر چند توصٌه بر اٌن است که بعد از رابطه جنسی لباس حٌا بر تن شود ، خودتان را رها کنٌد اگر لازم است فرٌاد بزنٌد ، بزنٌد لذت را به همسر خودتان تقدٌم کنٌد و از او لذت ببرٌد 
  عجله نکنٌد 
   دقٌقه ای داشته باشٌد ، اگر نداشته باشٌد و تا زمانی که بتوانٌد ٌک رابطه 10اگر قرار است ٌک رابطه طولانی داشته باشٌد صبر کنٌد شاٌسته تر است ، هر چه مدت زمان بٌشتری صرؾ بازی های جنسی و حاشٌه کنٌد تحرٌک و عطش شما و همسرتان بٌشتر مٌشود بد نٌست بدانٌد اٌن نٌز ٌک توصٌه مهم در رواٌات است 
  ازهمسرتان نپرسٌد که ارضا شدی ٌا نه 
  نباٌد در حٌن رابطه ازهمسرتان اٌن پرسش را مطرح کنٌد که ارضا شدی ٌا نه ؟ چرا که مطرح کردن اٌن پرسش مٌتواند اٌن ذهنٌت را در همسر شما اٌجاد کند که شما دٌگر از ادامه خسته شدٌد و صرفا دارٌد تلاش مٌکنٌد برای ارضا کردن او و لذتی خودتان از اٌن رابطه نمٌبرٌد برای همٌن بعٌد نٌست با پاسخ اره ارضا شدم ، ٌا اٌنکه نه دٌگه ادامه نده مواجه بشٌد با توجه به شناختی که از همسرتان پٌدا مٌکنٌد اٌن شما هستٌد که از حالات و نشانه ها باٌد متوجه شوٌد که او به ارگاسم نزدٌک است ٌا خٌر 
  بعد از رابطه جنسی راجع به آن صحبت کنٌد و ٌکدٌگر را در آؼوش بگٌرٌد ، بگوئٌد از کدام حرکات لذت بٌشتری برده اٌد به همسرتان 
  بگوئٌد فوق العاده بود و اورا تحسٌن کنٌد ، اثرات مثبت ٌک رابطه زناشوئی کامل بسٌار زود نماٌان مٌشود همانطور که اثرات منفی ٌک رابطه نا مناسب زود مشخص مٌشود  .
  براي ٌك زندگً سعادتمندانه ، مرد باٌد  "كر  "باشد و زن  "لال . "


  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ پنجشنبه 11 دي 1348 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : جنسی ,کنٌد ,رابطه ,استفاده ,تحرٌک ,نزدٌکی ,رابطه جنسی ,داشته باشٌد ,داشته باشد ,عقٌم سازی ,برای جلوگٌری ,رابطه داشته باشٌد ,تعوٌق انداختن انزال ,
  اموزش زناشویی قسمت دوم

تبلیغات


 • Ads1

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز جمعه 31 شهريور 1396

تبلیغات

پارس ایرانیک جهت سفارش تبلیغات با ایمیل زیر در ارتباط باشید
mohsen_msl@yahoo.com

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر