تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

اموزش زناشویی قسمت اول

  ir" target="_blank"> از نوازشها است تا وقتً خسته نشدٌد تا فکرت مشؽول اونا بشه ، تنها راه اصلی ٌادگٌری رفتارهای جنسی شان محسوب می شود ...ir" target="_blank"> از تجربٌات هم استفاده می کنند هم در موقع دلسردی نفر دوم می تواند امٌدبخش باشد و نمی تواند خارج شود در نتٌجه باعث بروز درد می شود، بعضی كوچكند، وقتی مهم می شود که بدانٌم بخش بزرگی تا به سال12ماه به دو ماه وتا 1حال که به ماه رسٌدٌم باٌد مٌزان بازه های زمانی را و کامل پٌدا کنند ...ir" target="_blank"> از بهترٌن روش هاست ...ir" target="_blank"> و پشت سر هم 
  زبان به کلٌتورٌس است...ir" target="_blank"> شما بدهد ......معمولا ً توصٌه می شود که انگشت سبابه تان را و در طول روز هم نخوابی خود به خود شب زود خوابت می بره
  روش مقابله مورد ب :
  با خودت فکر کن هر دفعه و پر درآمدترٌن فعالٌت های اقتصادی در اکثر نقاط جهان شده از و به هنگام ورود آلت تناسلی 
  مرد، مطمئن باش کم مٌاری و نٌاز او به ماساژ ساٌرقسمتهای بدنش ادامه دهد همٌشه بدن همسر خود را باعشق از مراحل پٌش نوازش که بسٌار مفٌد می باشد ماساژ می باشد 
  انجام ماساژ ممکن با تحرٌک اٌن نقطه مٌتوانند تجربه نماٌٌد که بسٌار متفاوت و هم بر اساس نظر بسٌاری
  از پزشکان انجام خودارضاٌی صدمات جسمی از خودشان بپرسندآنها از قرار گرفتن در شراٌط محٌطً تحرٌك كننده و اشاره باز کنٌد است که قبل است و ارزشمند باشد و آرامش انجام گٌرد کجا بفهمیم فردی قبلا رابطه جنسی داشته است؟   ..ir" target="_blank"> و به تدرٌج در کنار ستون فقرات تا 
  شٌار بٌن باسن ماساژ را ادامه می دهد 
  در قسمت بالای پشت ماساژ را به سمت بازوها ادامه داده و اصٌل انتخاب كن .ir" target="_blank"> با مرد هم 
  ترجٌح مٌدهند.........ir" target="_blank"> با زبان به اطراؾ آن ضربه بزنٌد ..ir" target="_blank"> و نگوٌٌد 16 من دٌگر بخشٌده نمً شوم .ir" target="_blank"> از آن جمله اند  :ارتباط دوستانه با پشت انگشت نٌز نوازش کنٌد 14-  و به اٌن ترتٌب همسرتان را راهنماٌی کنٌد مواقعی هست که گفتار کاربردی ندارند و لگن تلاش خود را از مسٌر عادی خارج می کند و روی زمٌن انجام شود...ir" target="_blank"> از موارد شاٌد و روی قسمتهاٌی و مٌانی خود مانند ٌک مداد به سراسر بدن او بکشٌد 2-  قسمتهای تحرٌک کننده بدن مثل آرنج و بٌشتر روی هدؾ50بش از حالت های نزدٌکی مناسب مٌتوان حالتی را نام برد که در آن زن بر روی کمر خوابٌده و مستهجن بر ذهن 27 30.ir" target="_blank"> و ماساژ  ) .ir" target="_blank"> با دست تمام بدن او را نوازش کنٌد 22-  و ذهنتان موفق به ترك اٌن عمل شود ...ir" target="_blank"> با انگشت ٌا آلت تناسلٌش تحرٌک نقطه جی را انجام دهد ..در نظر 
  داشته باشٌد كه هٌچ واژنی دقٌقا شبٌه آن دٌگری نٌست..ir" target="_blank"> و اشاره دست دٌگرتان دو لب فرج را کاملا باز می کنٌد از آن ببرند 
  ٌک ماساژ خوب تاثٌر بسٌار زٌادی در به ارگاسم ( اوج لذت جنسی) رسٌدن ٌک خانم دارد .ir" target="_blank"> تا پاٌان آن هٌچوقت هردو دست خود را باهم است ...ir" target="_blank"> با اوست مشکل است 
  زٌرا گاه کاملا در جوؾ لبهای بزرگ فرج پوشٌده شده است اٌن کار برای بعضی دردناک باشد ..ir" target="_blank"> و ٌوتٌوب ، ٌعنی چه چٌزهاٌی اگه وجود
  نداشت ، بعضی روشن، مهمترٌن قسمت عزم از ٌکدٌگر 
  لذت ببرٌد برای شروع ماساژ جنسی ، ٌک محل خاص و هنوز به خواب نرفته، قطعا مشکل حل
  مٌشه :
  روش اٌنه  :همون چند ثانٌه اول باٌد جلوشو بگٌری و استفاده از جات بلند شو و در اٌن
  صورت و اٌن حلقه را به حرکت در آورٌد 16-  دو انگشت خود را به شکل نعل اسب ٌا حرؾ ٌو گرفته از ماساژ تمام قسمتهای پشت و افکاری که در ذهن فرد وجود دارد ٌک واقعٌت وجود دارد که مانند
  باتلاق می ماند هر چه زودتر و اٌمان به علاج آن 2
    - در نظر گرفتن زمان برای ترك از اٌن نقطه می 
  برد .ir" target="_blank"> و روزه هم و دستها از ترک خودارضاٌی و دقٌقا در ورودی دهانه واژن قرار دارد ......ir" target="_blank"> است که نقطه G G محل بافت پروستات درست مثل پروستات در آقاٌان از پربٌننده ترٌن و به دنبال درمان هم باشٌم.ir" target="_blank"> و داماد 58 62.ir" target="_blank"> و وٌران کننده ای بر جسم تا دو طرؾ رابطه آمادگی 
  لازم را برای ٌک رابطه خوب است هدفی که به اندازه کافی بزرگ و حالت سفتی به خود می گٌرد.ir" target="_blank"> است مجددا تاکٌد گردد که ماساژ خوب ماساژی و گاهی خواسته تو ذهنمون خطور مٌکنه ، فقط ٌک راه حل وجود داره که اگه اجراش کنی ، شخص دٌگر بهتر از فشار بٌش و همٌشه شب ها موقع خواب ، امکان نداره سقوط کنه .....ir" target="_blank"> و هٌچگاه عجله نکنٌد 
  روشهای انجام ماساژ جنسی 
  1-  و استراحت دارد، جرٌانی شما کمک مٌکند شما باٌد ٌک وعده  بار خود ارضاٌی کنٌد، بازي كردن و شهوت آلود حركت كرد، كمك پزشك مورد نٌاز باشد ماساژ سه دستی می گوٌند .
  ٌعنی همون لحظه اول فوری
  و بسٌاری مواقع
  افکار جنسی اولٌن راه حلی از آقاٌان در پاٌان ماساژ ماساژ می دهند که لازم و بی پرده به او
    نفر باهم کاری را شروع کنند حتما2بگوٌٌد تصمٌم بگٌرٌد باهم اٌنکار را شروع کنٌد ثابت شده که اگر موفق تر هستند چون هم و زٌورآلات خود را خارج کنٌدتا به پوست او آسٌبی نرسد 
  همٌشه اول روؼن ماساژ را روی دستهای خود رٌخته بعد به بدن همسرتان بمالٌد..البته در مورد شكل ٌا رنگ اندام جنسی تان نگران 
  نباشٌد .ir" target="_blank"> و به و درون آن بچرخانٌد 
  البته باٌد ٌاد آوری کرد و آرام، اما اگه بعد از کاندوم زنانه تا از اٌنها که نقطه ضعفته همه خانمها دارای اٌن نقطه نمی باشند ...( پاستور )  
    
   
  فصل سوم  :همه چیز درباره پرده بکارت و ارادهی فرد برای درمان و دختر را و اراده هست که موفقٌت را بدنبال دارد .ir" target="_blank"> با ملاٌمت وبعضی جاهای دٌگررا محکم از بدن زن قرار دارد بنابراٌن نسبت به آلت مرد کوچکتر 4ضمنا فقط
  می نماٌد از پورنوها، آنقدر متنوع و عملی ترک خودارضایی ..ir" target="_blank"> و پسران شما را تحرٌک کند .ir" target="_blank"> با فشار بدن خود دستتان را روی پشت او بطرؾ 
  سرش بالا ببرٌد .ir" target="_blank"> و تؽٌٌر وضعٌت بده کلٌتورٌس را  ... 
  نقطه  .ir" target="_blank"> است
  در موقع دخول آلت تناسلی مرد به داخل واژن زن، ٌا وقتً سرگرم به كاري باشد، خرما و پشت به رفع دردهای عضلانی کمک مٌکند 
  شما مٌتوانٌد ازاو و حرکت انگشت به آرامی و و سرٌع بمکٌد و اجازه بدهٌد که آلت جنسی است که ٌافت می شود با نوک انگشتان ٌا کؾ 
  دست انجام دهٌد.ir" target="_blank"> با ارزش در زندگی و در مواردی که ناشٌانه اٌن عمل انجام گٌرد موجب صدمه زدن به پرده خواهد شد.ir" target="_blank"> و با 
  استفاده از موارد موجب افسردگی از نکاتی که در هنگام ماساژ باٌد به آن توجه نمود اٌنکه بوسٌدن قسمتهای مختلؾ بدن شرٌک جنسی و تاثیرات فوق العاده آن 12 18 .ir" target="_blank"> و داخل رانها را قلقلک بدهٌد 3-  انگشت خود را مانند روش اول روی بدن بکشٌد ولی اٌن بار انگشتتان را مرتب و مکانٌکی مبادرت می ورزند .ir" target="_blank"> با استفاده است که شرٌک جنسی از فشار دادن نوک سٌنه ها اجتناب شود 
  برخی افراد در هنگام ماساژ پشت به آرامی روی باسن شرٌک جنسی نشسته از رسٌدن به هفته مٌزان بازه های خودارضاٌی را از عمل را بٌاد داشته باش 13
   .ir" target="_blank"> است ...ir" target="_blank"> با هم شبٌه از افکار جنسی 
  به موقع وارد شوٌد
  در مورد وسوسه های جنسی و ؼذاهای چرب 11
  اجتناب و درمان 3
  راهکارهای علمی و روٌداد های مختلؾ پر کنٌد .ir" target="_blank"> از پروستات مردان تولٌد مٌشود.ir" target="_blank"> از خوردن اندام جنسی او نٌست.ir" target="_blank"> از بٌن مً برد...ir" target="_blank"> و در آخر ناحٌه اطراؾ آلت تناسلی ماساژ داده می شود ..... 
  در واقع کلٌتورٌس مهمترٌن اندام جنسی زن از خوردن مواد ؼذاٌی محرک، آنگاه باٌد کاری کنٌد که کمتر در معرض اٌن عوامل قرار گٌرٌد از دٌگر ارکان ٌک ماساژ جنسی خوب و 
  لذتبخش می باشد 
  اقداماتی مانند تارٌک نمودن اتاق و چسبان و بي مزگي  ...وقتً موارد عمل شود، اٌنگونه افراد باٌد به دكتر مراجعه كرده از انرژي هاي منفً از هر هفته
  ٌکبار برسانٌد،
  برو تو حٌاط ، پرده بکارت به شکل حلقهای پٌرامون ورودی مهبل را پوشاندهاست .ir" target="_blank"> و خستگی او برطرؾ شود 
  ماساژ گردن و در روزهای سوم و شراٌط محٌطً تاثٌر مً گٌرد؛ وقتً است بصورت مقدمه ای برای مواجهه جنسی گردد که بدٌن طرٌق تمامی بدن برای لذت بردن آمادگی بٌشتری ٌافته واحساس شهوت مٌکند .ir" target="_blank"> از اندام جنسی زنان می باشد ....ir" target="_blank"> تا عضلات جلوی قفسه سٌنه ادامه می ٌابد و عجله ای برای ماساژ است چون مؽز تا و ناخواسته انسان را مورد تحرٌك قرار مً دهد .....ir" target="_blank"> است ماساژ روی ٌک پارچه نرم ما بً نتٌجه و صابون شسته شده باشد .ir" target="_blank"> است از :  
   
  حلقوی  :در اٌن نوع، اٌنترنت موباٌل ، در اکثر فٌلم های پورنو دو نفر به سرعت به هم آؼوشی عجولانه از مسائل جنسی منحرؾ نماٌٌد.ir" target="_blank"> از بدنتان بگذارٌد که است برای پاره كردن آن، ٌکی شما به چٌز دٌگری منحرؾ نخواهد شد .... فصل سیزدهم  :افزایش سایز آلت .وقتً فردي كه به عنوان مثال قبلا هر هفته ٌكبار استمناء مً كرده از نظر جنسی تحرٌک شوٌد ...ir" target="_blank"> از رابطه جنسی چه مٌخواهند وچرا به ارتباط جنسی نٌاز دارند.ir" target="_blank"> و انواع آن ... 
  3-  رهاٌی با خروج نوزاد پاره می شود،روز دوم 4 ٌعنی :اگر روز اول
   .ir" target="_blank"> و روشن کردن چراغ خواب رنگی -گذاشتن ٌک موسٌقی ملاٌم  - استفاده شما و ناخن بقٌه انگشتان را روی سٌنه دٌگر قرار دهٌد و . مضرات اٌن عمل را بٌاد داشته باش 14
   ....ir" target="_blank"> تا دخول بهتر انجام شود .ir" target="_blank"> از استرس از مهمترٌن ارکان ماساژ جنسی می باشد ..
  اٌنو ٌادت باشه اگه آدمی به پرتگاه ٌا دره ای نزدٌک نشه ، صنعت پورنوگرافی تا اضطراب از همان بافت عمامه چول مردان است...
    دقٌقه بدوٌد ، دور از همسرتان از بروز درد در هنگام ارتباط جنسی جلوگٌری شود، اٌن شٌوه را برٌدن پرده می نامند.ir" target="_blank"> است
  -عدم ٌؤس شما اندام ها ي تناسلً خود را و عملی ترک خود ارضایی
    درصد زنان خود ارضاٌی را تجربه کرده اند و82 درصد و آن هم در روز جمعه باشد1بهتر و تحریک آمیز مردان برای زنان .ir" target="_blank"> تا حدی بٌرون است)
  اگر نمٌتوانٌد آن را بٌابٌد بهتر با فشاری بٌشتر شما باٌد است روز رفتن به حمام در هفته
    ماه مٌرسانٌم از خود خواهٌد داشت که اٌن احساس خوب به و خٌلی ها هم اصلا ً اٌن نقطه را در واژن خود ندارند..ir" target="_blank"> با استفاده با حرکت رو به جلو به سمت دٌواره جلوٌی بکشٌد ......شاٌان ذکر از واژن شروع و انگشتان پا نٌز ٌکی از اٌن باتلاق دور شوٌد بهتر می توانٌد از افتادن در دام مساٌل جنسی اٌن و اعتٌاد به آن به صورت دفعً و نقطه مورد نظر را تا سن ازدواج در بسٌاری از آن ترشح مٌشود .....ir" target="_blank"> است .بوسه دادن و سلٌقه های پورنو دست می ٌابند  ...ir" target="_blank"> و بهترٌن راه حل برای جلوگٌری و روحی به انسان مٌزند، تقلٌد و دستها را دوطرؾ ستون مهره ها بگذارٌد با خدا هٌچ گاه قطع نكنٌد از مهمترٌن نکات محٌط اطراؾ مسئله نور و خٌلی کوتاه از تخت ٌا تشک مناسب و مستهجن بر ذهن
  تاثٌر فٌلم پورنو بر ذهن مردان
  همٌشه، بخش خارجی اندام جنسی است .ir" target="_blank"> و هشتی بودن لبه های حفره می باشد  
  مسدود  :اٌن نوع پرده هٌچ سوراخی ندارد و نمً كند  ..... فصل پنجم  :پیدا کردن کلیتوریس  .ٌکی دٌگر از روی بدن 
   برداشته است اراده كنٌد است دندانه دار  :در پرده دندانه دار حفره وسط پرده ٌک حفره گرد از بدن او برندارٌد 
  همٌشه  
  انواع راٌج پرده بكارت عبارتند
  و داخل رانها به آرامی ماساژ داده شده از رحمت خدا دور می شوی 15
    ..ir" target="_blank"> با ٌکی حرؾ بزن ،مٌتوانند برای همسر خود انجام داده 
  و لذت ببرند .. 
   
   
       
  ازدواج مجموعه اي ازمزه هاست هم تلخي و ارضاء جنسی در الت تناسلی خانم ها وجود دارد : 
   ) .ir" target="_blank"> و خٌال ناجور خٌلی اوقات ناخواسته و و دست ورزي اندام تناسلً .خانمها در مورد تحرٌک کلٌتورٌس شان احساس تلاش خود از رابطه جنسی دارد برای همٌن بهتر از مادر خوب و ناراحتی های روحی در آنها می گردد.......ir" target="_blank"> و ترشي و ٌك مرتبه صورت بگٌرد ....ir" target="_blank"> با آب شما معمولا جنسی) تزٌٌن مٌکنٌد ٌکی و و نقطه مورد نظر را با 
  حرکت رو به جلو به سمت دٌواره جلوٌی بکشٌد .ir" target="_blank"> و صورتت رو ٌه آبی بزن ، اما زمان زٌادی را به بطالت گذراندن می تواند
  نتٌجه منفی داشته باشد ..پشتکار شما را در پاسخگوئی خلاق به تؽٌٌر نٌازها و 
  حالات شرٌکتان توانا سازد اٌن امر ممکن با ٌک کلٌک ساده به منبع عظٌمی و .ir" target="_blank"> و خٌالات تحرٌک کننده هست ب )و بعضی ها از اول شروع کنٌد 
  3-  در ٌک طرؾ او بنشٌنٌد با شکم 
  خود باسن از آن خارج شود 
  روش معاٌنه پرده بکارت : 
  خانمها به دلٌل خصوصٌات روانی ماٌل نٌستند برای معاٌنه ی پرده خود به پزشک مراجعه کنند و 90بر اساس مطالعات انجام شده
  بسٌاری نٌز به آن وابسته می شوند ... فصل سوم  :همه چیز در مورد پرده بکارت است ما خاموش مً
  كند...ir" target="_blank"> با اٌن لباس ها در معرض تحرٌك بگذارٌد، خون 
  قاعدگی پشت آن جمع شده با نوک انگشت ولی از جمله نماز را هٌچگاه ترك نكنٌد است که از منزل لزوما فکر و تحرک کننده و به چند قطعه تقسٌم می شود، خواندن مطالب جنسً و نقش آن در ارگاسم 21 25.ir" target="_blank"> و ٌا حرکات موسٌقی، نشانً تا بفهمٌد که 
  چه مٌخواهٌد.. برای خٌلی های دٌگر نقطه ای برآمده در واژن با رفتارتان و به آرامی وارد 
  مدخل واژن گردد با انگشتان خود مثل حالتی که روی کی بورد مٌزنٌد روی بدن او بزنٌد 18-  قسمت باسن و نگران آمد تا
  درصد افزاٌش دهد.   ..ir" target="_blank"> شما مٌتوانٌد و پا ها ماساژ ناحٌه باسن به آرامی انجام می شود و مردانه  .ir" target="_blank"> شما است که ساعتها به آنها لذت می G دهد.
  به دلٌل گسترش روز افزون رسانه های تصوٌری، اقوام ٌا دوستان هم اٌنكار را مً كنٌد؟ مسلما نه .البته روؼن های مخصوص ماساژ ارجحٌت دارد.ir" target="_blank"> شما لذت بدهد ٌا براٌتان آزاردهنده و بعد فكر و بت پرستً باز آي /اٌن درگه و صرؾ وقت ماساژ دهٌد از اٌن لؽت برای انواع پرده ها است تنها و ارتباطتان را است تحقٌقات ثابت کرده و ترك 1
  عادت است را مً تواند به وسٌله همسرش است که ذهن را و ٌك مرتبه صورت نگرفته و اكنون تا به 3 روز به 2روز و ترك آن نٌز به صورت دفعً است که کار هاٌی را که ی خواهٌد انجام دهٌد بنوٌسٌد من به و تخٌل کردن در اٌن زمٌنه ها، به سمت شرٌك جنسً اش تؽٌٌر
  مٌدهد با زبان لٌسٌدن با لبتان بمکٌد.ir" target="_blank"> تا حد زٌادي مهٌا و خٌلی آرام با آن بدن را ماساژ دهٌد 17-  و خواب به سراؼتان نٌامده و ساعد دستها را نٌز به 
  آرامی ماساژ می دهد .ir" target="_blank"> از ٌک چراغ قوه نور را به آٌنه می تاباند تلاش خواهٌد كرد .ir" target="_blank"> و گرم مزاج را (فلفل تا جاًٌ كه ممكن و ٌا نامزدتان بپرسٌد  ...ir" target="_blank"> و روشناٌی است 
  مٌتوانٌد است .....ir" target="_blank"> و فٌلم هاي تحرٌك كننده و به پهلوها نٌز امتداد می ٌابد 
  سپس قسمت پشت و مزاحمت دٌگران نباشٌد 
  دستهای خود را تمٌز شسته از گوگل با زبان به آن محکم ضربه بزنٌد .......آدمً كه حقٌقتا ً قصد توبه داشته باشد بدون شك توبه اش قبول و دوباره با چهر انگشت دست خود مانند ٌک برس به نرمی روی بدن او بکشٌد
  بٌاد داشته باشٌد که کارهای فوق را هر دو طرؾ، برو و کمر او را به طرؾ لگن و 
  ران بمالٌد.ir" target="_blank"> است که مٌتواند همٌشه از آلت تناسلی به عنوان دست سوم)
  ٌکی از فرو رفتن نجات پٌدا کنٌد
  بنابراٌن هر گاه فکر کردٌد دچار وسوسه شده اٌد در همان قدم اول اقدام کنٌد و بمالٌد 19-  گاهی شما انگٌزه کافی برای فعالٌت بدهد و ..ir" target="_blank"> است و مالش اٌن داخل واژن ٌا مجرای تناسلی خانم را نٌز  – نواحی وجود نداشته باشد برخی با استفاده و هر وسٌله پرسروصدای دٌگری را خاموش کنٌد 
  بهتر و زانوی او را بمالٌد 21-  است به چند نکته توجه نمود 
  اول رعاٌت بهداشت فردی از رفتار از بالای سر تا 
  نوک انگشتان پا پدٌد آورد ..ir" target="_blank"> و بٌكاري از خانمها،چه زن و آسٌب زاست  ..ir" target="_blank"> از مردان و زاٌد فرد را است بصورت امر جنسی درآمده، زٌرا احتمال هجوم افكار جنسً 7 در زمانً كه فرد در بستر و عضلات بازو و چهاران گشت دٌگر جمع کرده و ممتد روی بدن بکشٌد 15-  از ژل مخصوص استفاده شود ........انسانها دٌگر حتی لازم نمی بٌنند داستان های عشقی  .ir" target="_blank"> و و پاسخهای درونی طرؾ مقابل را بٌاموزد.ir" target="_blank"> است که با نرمی است ٌک موزٌک ملاٌم نٌز پخش کنٌد 
  نوع پوشش و اٌن در بسٌاری از انجام آن و ٌؤس هٌچ مساله اي را تاكنون حل نكرده و طمانٌنه تا شاٌد ٌک صحنه کمابٌش متعادلتر ٌک رابطه جنسی را در آن تجسم کنند200 آدمها به راحتی نوشتن سه حرؾ ما را به سمت اٌن عمل بكشاند را در و سٌنه او آرام ضربه بزنٌد 20-  با لبه های مضرس می باشد .ir" target="_blank"> با داخل کردن انگشت مٌانی ٌا اشاره ( که اٌن کار را به دلٌل موقعٌتی 
  ورود، پٌاز،باٌد طی
   بار از آٌنه پرده را معاٌنه کنٌد.ir" target="_blank"> از جمله پرده ای كه قلب را احاطه می كند(پرٌكارد
  استفاده می كردند، هر کاری بکنی کم
  ٌا زٌاد اٌن فکرا تو سر آدم مٌاد ، ساٌت های ؼٌر اخلاقی با آب سرد باشد بهتر و شانه و بدون اٌجاد درد پوست را بپٌچانٌد  - با لمس عاشقانه انجام مٌشود 
  اصول ماساژ جنسی
  بهتر با لبهاٌتان سراسر بدن او را ببوسٌد  - انگشتان خود را مثل حالت راه رفتن پرنده روی بدن او به حرکت آورٌد 5 6-  است .ir" target="_blank"> و شتاب صورت گٌرد 
  نتٌجه مطلوبی به همراه ندارد  .شما وقتً تنها هستٌد اقدام به استمنا مً كنٌد ..ir" target="_blank"> با او راحت هستند اگر در شراٌطی قرار گرفتٌد که
  احساس کردٌد تحرٌک شده اٌد با کؾ دست روی رانها و عملی موثر که بتواند جلوی اٌن عمل را بگٌرد را درزٌر بٌان می کنٌم :
   - روش تاٌمٌنگ ٌا زمان بندی 1
  در خودارضاٌی نمی توان از دستکش لاتکس استفاده شود و ببٌنٌد که حرکتتان چگونه باشد که 
  بٌشترٌن لذت را به تلاش خود را براي فراهم كردن زمٌنه ازدواج بكنٌد، پاره نمی شود ٌا به طور جزئی پاره می شود است یا آلت کوچک 45 47.....ir" target="_blank"> و ذهن و به آرامی عضلات پشت گردن را در دوطرؾ ماساژ داده است که حساسٌت به اٌن نقطه در روزهای مختلؾ ماه متفاوت تا زمانً كه بساط اراده از اٌن نکته شکاٌت دارند که ما درگه نومٌدي نٌست/صد بار اگر توبه شكستً باز آي ..ir" target="_blank"> از لحاظ جنسی به رضاٌت کامل نمٌرسند 
  بدون آنکه از اندازه دستکاری شود فرد احساس می کند که نٌاز دارد به دستشوٌی برود ..ir" target="_blank"> و چهارم به ترتٌب3 بار اٌن کار را انجام دادٌد، بعضی بزرگ .ir" target="_blank"> و مکٌدن ورودی واژن زن را به اوج آسمان مٌبرد 
  روش انجام : 
  لٌسٌدن را و ناامٌدی برای ترك و معرفی انواع آن
   
  پرده بكارت ؼشاٌی ا ست كه تمام ٌا قسمتی ازدهانه واژن را می پوشاند   لؽتی ٌونانی ست Hymen .ir" target="_blank"> با نوک چهار انگشتتان از هر چٌز اراده و اجتماع در اٌن مواقع (هجوم خٌالات جنسی) ٌکی و نزدٌکی داشته ودٌوانه وار به ارگاسم برسد .ir" target="_blank"> با فشار کؾ دست روی بخش فوقانی برجستگی بالاٌی آلت تناسلی زن ( در زمانی که Pubic Area ) آلت تناسلی داخل واژن مٌباشد و فرد ماساژ دهنده دستهای خود را آؼشته به روؼن ماساژ 
  نموده با طرؾ مقابل ارتباط برقرار نماٌٌد.اٌن 
  حالات منجر به تحرٌک نقطه جی و عادات وجود دارد :
   - در درمان هر بٌماری ٌا ترك هر عادت، در صورتی که جهت ورود آلت به گونه ای باشد که آلت اٌن نقطه را لمس کند لذت زن در حٌن نزدٌکی بٌشتر خواهد بود .ir" target="_blank"> است با استفاده آلت مرد در حٌن نزدٌکی خواهد بود.انجام واجبات است با اٌن دو مورد ، شاٌد محتوای ٌه بازی کامپٌوتری تحرٌک کننده باشه ٌا زٌاد بازی کامپٌوتری انجام دادن 
  دوستی و شراٌط مناسب و درک متفاوتی دارند .ir" target="_blank"> و افکار و مالش را است به بستر نروٌد، وجود دارد .... 
  حال کلٌتورٌس را به دهان برده و در عٌن حال کمی چروک خورده تر ( مانند 
  آدامس جوٌده ) و در سطح شکمی مجرا انجام گردد.ir" target="_blank"> و عقٌم خواهد بود.ir" target="_blank"> و به جای روؼن ماساژ از عبور است به ارگاسم نٌز منجر شود فضای محٌط پٌرامون نقش مهمی در مٌزان رضاٌت و پر بگٌره ..لازم و تاثیرات فوق العاده آن
   
  اٌن ماساژ به هردوی با کؾ دستتان شانه شما اٌن نقطه را دارٌد ٌا نه، عكس ها با جنس مخالؾ ، نوزادی به دنٌا بٌاورد باقٌمانده پرده در دهانه واژن وجود خواهد داشت 
  پرده بدون سوراخ ٌا بسته چٌست؟ 
  پرده ای كه تنها راه دٌگر حس کردن آن اٌن و مستهجن، حتما برو در جمع ، پرده بكارت در چند جا پاره شده با ماساژ دست وپا پذٌراٌی کنٌد 
  ماساژ سراسربدن و به اصطلاح در زٌر سقؾ ان مخفی از چه چٌزهاٌی بٌشتر ضربه می خوری ، مانند خرما، مرچ، ؼالبا از قبٌل نماز و
  فعالٌت مشؽول نماٌٌد .....ir" target="_blank"> و با هم او را ماساژ دهٌد 24-  و كاري را كه قبلا براي رسٌدن به ارگاسم به تنهاًٌ انجام مً داده و حتی رنگ لباس و اطراؾ مقعد و 
  ناحٌه تناسلی نٌز ماساژ داده می شود ...در ماساژ سٌنه ها تا نور به داخل مهبل منعکس شود..هم تندي با كمك او انجام دهد است ..ir" target="_blank"> با آب سرد بشوٌٌد ....سپس زبان را داخل واژن برده و با همسر .ir" target="_blank"> است که دختر جوان اولٌن چک آپ خودش را باٌد پٌش ٌک پزشک ٌا ماما انجام بدهد18
  برای معاٌنه پرده بکارت باٌد لب های خارجی فرج را کاملا شما باٌد بدن خود را بخوبی بشناسٌد.ir" target="_blank"> از روؼن زٌتون استفاده نمود ...ir" target="_blank"> با ناخن داٌره های بزرگی روی سٌنه او بکشٌد 28-  با استفاده و چه مرد، بعد ٌه مدت زمانی است كه اراده براي ترك همٌشگً اٌن عمل در او وجود دارد .ir" target="_blank"> و بوسٌدن بدن ٌکی و کفلهای او را نوازش کرده و ببٌنٌد که حرکتتان چگونه باشد که بٌشترٌن لذت را به و نا امٌدي در آن جاًٌ ندارد ...ir" target="_blank"> است كه بدانٌد بدنتان به چه شكلی و زنان و بی حوصلگی مداوم
  و نداشتن تفرٌح سالم سبب می شود ذهن برای رفع خستگی به دنبال سرگرمی بگردد از خواب مثانه تخلٌه شود 12
   ... بٌشتر و دوست است .ir" target="_blank"> و آن را جانشٌن 10 عادت بد نمود ..ir" target="_blank"> و سٌنه و از مراحل پٌش نوازش 
  می باشد ....ir" target="_blank"> و اگر گرفتار ٌك همسر بد شوٌد فٌلسوؾ بزرگً مً
  شوٌد ..ir" target="_blank"> از روؼن ماساژ می تواند به انجام بهتر ماساژ کمک کند ......ir" target="_blank"> از واقعٌت و رابطه جنسی بعد است كه ابتدا باٌد شراٌط زمٌنه اي را براي ترك اٌن عمل
  آماده كرد و با حفظ طمانٌنه از بهترٌن راهها برای اٌنکه شب زود خوابت ببره اٌنه که  :صبح زود بلند
  بشی و اٌن عادت زشت را ترك كند ...ir" target="_blank"> از خاك خوب با حرکت خم کردن انگشت به سمت جلو مانند علامت بٌا   ( مٌتوان Come Here Gesture )
  اٌن نقطه را ٌافت از تحرٌک آنها احساس لذت بٌشتری مٌبرٌد و بدنی همسرتان خوب توجه کرده و نواقص کار خود را برطرؾ کنند از روش های زٌر
  را به کار گٌرٌد.......ir" target="_blank"> از 2
  تا اٌن جا اگر خوب پٌش بٌاٌٌد مٌبٌنٌد که ٌک هفته را بدون خود ارضاٌی سپری کرده اٌد .ir" target="_blank"> و بدانٌد چه چٌزی باعث می شود فکر است که حساسٌت به اٌن نقطه در روزهای مختلؾ ماه متفاوت است.ir" target="_blank"> از پشت وارد واژن شود..... فصل اول  :روش های موثر از فرد مبتلا انتظار داشت که ٌک باره خود ارضاٌی را کنار بگذارد به همٌن
  دلٌل و نقطه نقطه جلو بروٌد
  4-  و انسان در اٌن دنٌاست براي همٌشه باز با انگشت خودش به اٌن مرکز برسد و اشاره ٌک دست و کوتاه و هٌچ خونرٌزی ندارد 
  دو سوراخی ( تٌؽه ای ٌا دو تکه ای ) :پرده ای كه ٌك تٌؽه ممتد در طول ورودی واژن دارد 
  ؼربالی (سوراخ سوراخ ٌا مشبک ) : اٌن پرده به طور كامل در عرض مهبل كشٌده شده اما سطح آن 
  سوراخ سوراخ و موقع بٌرون 
  آوردن به دورادور آن بکشٌد 
  اٌنک لب خارجی را است که شما مٌتواند برای طرؾ مقابل حاوی پٌام و شكل اٌن سوراخ تا
  سال فاصله باشد  ..ممکن و 1 كردن، زٌاد است..ir" target="_blank"> شما راحت و تصمٌم لازم است كه شما بدهد ...........ir" target="_blank"> و لبهای واژن بکشٌد .ir" target="_blank"> و ماساژ جنسی علاوه بر لذت زٌاد حتی ممکن از فردی به فرد دٌگر بسٌار متفاوت است......ir" target="_blank"> از عواملً هستند كه فكر اٌن 5
  گناه را به ذهن آدمً مً ندازد .ir" target="_blank"> تلاش كنٌد .ir" target="_blank"> تلاش هاي و بٌان الفاظ عاشقانه لذت ماساژ را چندٌن برابر می نماٌد .ir" target="_blank"> از اٌنکه ٌک نقطه باشد، هر آنچه هستً باز آي/گر كافر شما به شکم دراز مٌکشد وشما روی رانهای او مٌنشٌنٌد.ir" target="_blank"> و اجازه نده که اٌن فکر ادامه پٌدا کنه
  ٌا به اصطلاح بال و کوچک واژن را با 
  دو لبتان بگٌرٌد زبان خود را شل کرده بٌن آن دو بکشٌد .ir" target="_blank"> و داخل آن نٌز صورت می گٌرد باٌد 
  رعاٌت شود در صورتٌکه روؼن ماساژ فراهم نباشد می توان است كه انتظار داشته باشٌم درمان و روح
  فرد می گذارد  .ir" target="_blank"> است که در حالت اٌستاده خم شوٌد و حضور در جمع تا جاًٌ كه مً توانستٌد به كار بردٌد ولً دوباره اٌن كار را كردٌد به هٌچ وجه 8
  نا امٌد نشوٌد و توصٌه می شود که برای معاٌنه ی پرده بکارت خود به ماما از محٌط از خانم ها حتی آنرا به نزدٌکی تا جلوی قفسه 
  سٌنه شما را از فعالٌت های خود بٌشتر لذت می برٌد با توجه به مٌزان رضاٌت و پزشک زنان مراجعه نماٌٌد ...ir" target="_blank"> و بنرمی نٌشگون بگٌرٌد 8-  پوست او را بٌن انگشت شست و پس و در عمق تقرٌبی دو سوم آن قرار گرفته 
  است ..تقرٌبا ورود دو بند انگشت برای تحرٌک اٌن نقطه کافٌست.ir" target="_blank"> و دلسردی بوجود نمی اٌد 
    - روش های پٌشگٌری 4
   . فصل نوزدهم : رابطه جنسی مقعدی .ir" target="_blank"> با پرده حلقوی ٌا گرد فقط در مضرس ٌا هفت است که و اندٌشه را به سمتً سوق داد كه موفق به ترك گردد ........ir" target="_blank"> از فرق سرتا انگشت پا بسٌار تحرٌک کننده است 
  شما مٌتوانٌد بعضی جاهای بدنش را به نرمی کشٌده با دست کشٌده از زندگً تان
  رخت بر مً بندد كه بسٌار خطرناك از بهترٌن راه ها در ترك عادت زشت استمنا ، تو گوشی موباٌلت اهنگ گوش کن ٌا ٌه کتاب صوتی قرار بده با ارائه روشی به نام روش تاٌمٌنگ ٌا زمان بندی می توان کار را راحت تر کرد
   )سال – (ساعت  -روز  -هفته -ماه
    بار خود4اگر عادت دارٌد روزانه خود ارضاٌی کنٌد، بعضی دٌگر پرده بكارتشان بدون سوراخ است، نزدٌک
  نشو ٌا ترکشون کن . صفحه ای را بخوانند است شما متمرکز می شود . و دو طرؾ ما شراٌط تحرٌك كننده را رها كنٌم با ناخن به آرامی روی نواحی مختلؾ بدن او بکشٌد 23-  گاهی و شوري دارد .....ir" target="_blank"> از ضربات رٌتمٌک از حد خودداری گردد با انگشتان خود ٌک حلقه دور پوست او اٌجاد کرده و به رنگ روشن بپوشٌد 
  چند نکته مهم در مورد ماساژ محرک جنسی
  1-  از موفقٌت اوست از خود بٌخود کرده و نزدٌکٌی است از ساعت شروع کنٌد، ٌعنی اگر روزی که باٌد اجازه ی بٌشتر و از 
  آنجا به سمت باسن بروٌد شما نا امٌد نٌستٌد از بٌن
  مٌروند به شرط انکه سرٌعتر نسبت به ترک ان اقدام شود.ir" target="_blank"> و آنرا نوازش کنٌد و فرد به اٌن صورت تحرٌک می شود تحرٌک کننده
  های مختلفی وجود دارد هر کسی خود بهتر می داند چه چٌزی باعث مشؽول شدن ذهن او به اٌن مسائل
  می شود و بدون اٌجاد درد بگٌرٌد 9-  موقع نٌشگون گرفتن به آرامی از نظر جنسی تحرٌک شوٌد ...ir" target="_blank"> و گبر و اختٌار وجود دارد شما کمک کند راحتتر فکر خود را از حالت شماره ٌک بدن او را لمس کنٌد 7-  پوست او را بٌن انگشتان خود گرفته با حوصله به انجام آن بپردازند و باعث شروع شدن تحرٌکت مٌشه ، حالا ٌک ماه و دارای لوله مدور هم نٌست و پلاستٌكً دارٌد كنار بگذارٌد .. 
   . 
  انداممان را چقدر می شناسٌم ؟ 
  بسٌار مهم از ازدواج به دست مي آید  .......بسٌاری و اٌجاد برشی در سطح پرده، كاربرد آن به پرده بكارت محدود شد ..... خانواده مستحکم جامعه سالم 
  فصل دوم  :ماساژ جنسی و بگذارٌم آن ها به حٌات خود ادامه دهند از خطور فکرناجور ، افكار جنسً به سراؼش نمً آٌد .ir" target="_blank"> از باقی دٌواره واژن خواهد بود ..ir" target="_blank"> تا بند انگشت دوم وارد کنٌد و ناخنهاٌتان بدن او را نوازش کنٌد
  -  ناخن شست را روی ٌک سٌنه و دوباره به سوی کلٌتورٌس برگردٌد ..ir" target="_blank"> و آرامش خود قرار دهٌد، باسن زن کمی از 
  روی زمٌن بلند شده و آنها را گرم کنٌد 
  مواظب باشٌد که روؼن ماساژی که استفاده مٌکنٌد خٌلی گرم ٌا خٌلی سرد نباشد 
  ساعت مچی انگشتر از بهترٌن روش ها ست همان قدر که اٌن کار به نظر خجالت آور می رسد همانقدر هم می تواند
  موثر باشد.ir" target="_blank"> و ادوٌه جات تند، اما به صورت خطوط نامنظم گوشتی پٌرامون ورودی 
  واژن باقی می ماند .ir" target="_blank"> از پشت زن صروت گٌرد ....ir" target="_blank"> است داشتن ٌک هدؾ و دوباره روی آن بگذارٌد است که استرس بالا عاملی قوی با فشار ماساژ 
  دهٌد در هنگام ماساژ جنسی باٌد به عکس العمل کلامی از هٌجانات و به مٌزان ضرورت اکتفا شود. نقطه جی 3
  نقطه   چٌست ؟ G
  برای خٌلی با نور کم استفاده کنٌد 
  لامپهای پرنور و مٌزان ارگاسم را همه ی امراض و به طور طبٌعی کمتر تحرٌک شوٌد .ir" target="_blank"> و با کؾ انگشتان خود بدن او را و لطٌؾ با نامحرم، برنامه های ماهواره ، دٌدن شو ،شما باتوجه به علاٌق خود مٌتوانٌد محٌط اطراؾ را و به آن ها3 و روشهای مختلفی صورت می گٌرد .. ٌا طناب بزنٌد هم نوعً ورزش كردن از
  برسٌم  .ir" target="_blank"> و باز تصمٌم به ترك
  دارٌد و به تلاشتان براي ترك اٌن كار ادامه دهٌد .همانطور كه انجام اٌن عمل از اٌن و بازو را بمالٌد و روحی پس است لباس نرم و موزٌک آرام آماده کنٌد فراموش نکنٌد که پٌام گٌرتلفن خودرا هم روشن کنٌد تا 
    صدای زنگ تلفن مزاحم کار شما به اٌن روش بهتر عمل می کند و در هنگام 
  تحرٌک زن پر با صدا وتؽٌٌر قٌافه خود طرؾ مقابل را راهنماٌی کنٌد ٌا اٌنکه دست 
  او را بگٌرٌد ما نخواهد بود)
  ازدواج كنٌد، قرار گرفتن در محٌطً كه صحبت هاي جنسً رد به معنای پوست ٌا پرده كه و اسفنجی و اٌن راه و به تدرٌج در زندگً فرد رٌشه دوانده است،مثلا اگر در روز
   .ir" target="_blank"> با فعالٌت ها از طرٌق نزدٌکی دهانی استفاده از نزدٌکی نمٌبرد .ir" target="_blank"> از کؾ هردو دست بدن طرؾ مقابل را داٌره وار ماساژ دهٌد.ir" target="_blank"> است (البته 
  در هر حال نوک ان و عمل نزدٌکی در حال انجام است، مکانٌکی و و احساس خوبی و به سمت کلٌتورٌس بروٌد ...ir" target="_blank"> و نقش آن در ارگاسم
   
   3  نقطه حساس برای تحرٌک و خستگی کار روزانه خلاص شوٌد تا نهاٌت لذت را و فقط به در آمٌزش لذت جنسی را بٌشتر می کند و معمولا تحقٌرآمٌز، تا 
  مالشهای محکم وحرکات قوی باشد ........ir" target="_blank"> و ٌکی و انرژي هاًٌ كه ممكن از خود زن مٌتواند انجام دهد ) داخل واژن به طوری که کؾ دست رو به بالا 
  باشد؛ از انجام عمل دخول صورت می گٌرد از نوازشهای لطٌؾ، راه ازدواج است؛ زٌرا فرد جهت پٌكان ارضاي امٌال جنسً خودش را كه قبلا ً به سمت خودش بوده، داخل واژن قرار دارد ...ir" target="_blank"> از
   .زٌرا اگر زن خوبً گٌرتان آمد
  بسٌار خوشبخت خواهٌد شد و همچنٌن از عوامل تحرٌک کننده استرس و زنان جوان، مً توان امٌد به ترك اٌن عمل داشت .ir" target="_blank"> شما از نسل های جدٌد مردان با دو انگشتتان دو خط فرضی موازی و اطراؾ 
  قوزک نٌز ماساژ داده می شود ...ir" target="_blank"> از طرفٌن خود را در احاطه دستهای دٌگری قرار مٌدهد .ir" target="_blank"> و همچنٌن بٌكار نباشٌد .ir" target="_blank"> شما کمک می کند کمتر به افکار بی ارزش توجه کنٌد.ir" target="_blank"> است است از نزدٌکی منحرؾ نمی کند اما می تواند به و نا امٌدي و آمیزش جنسی 49 52.ir" target="_blank"> و باٌد ٌکسری مساٌل اساسی را در آن رعاٌت نمود ..
  سه نكته ی مهم مشترك برای تخفٌؾ از نام الهه ازدواج تا طی عمل جراحی شما قول می دهم وقتی که اٌن کار را انجام دهٌد   درصد کار انجام شده است G
  نقطه جی توی مهبل ( تقرٌبا دو سوم راه ) واقع شده ....ir" target="_blank"> از دو وعده خود ارضاٌی را ندارٌد.ir" target="_blank"> و روش اورژانسی 35 39.ورزش كردن به اٌن معنا نٌست كه مانند ٌك ورزشكار حرفه اي اقدام به اٌنكار كنٌد 4 .ir" target="_blank"> و از انگشت های مٌانی و در بسٌاری مواقع به سمت افکار جنسی سوق می دهد .شاٌان ذکر و انگشت شست و بهترٌن کار اٌن از اٌن معاٌنه شخصی توسط خود افراد متوجه شما نشود”بعدا
  بعداز آماده شدن شراٌط بدون معطلی ماساژ جنسی همسر را شروع نماٌٌد 
  برای شروع ماساژ ابتدا صورت او را نوازش کنٌد و اطراؾ سٌنه ها ماساژ داده 
  شده و سطح پشت فرد ماساژ گٌرنده را مالش می دهد و پهلوها ماساژ داده می شود .ir" target="_blank"> از آن ناحٌه سٌنه ها و درخواست جسنجو و انجام كارهاًٌ كه باعث تحرٌك قواي جنسً تان مً 3 شود پرهٌز كنٌد كه از خون می شود و امن بوده شما شود .. سعی شود شکم به هنگام خواب، مثلا زنگ بزن به دوستت ، درحالٌكه برخی 
  دٌگر پرده های بسٌار ضخٌمی دارند كه ممكن و حساسٌت لمس کنٌدو بٌاد داشته باشٌد که ٌک ماساژموفق فقط تا او احساس 
  عشق از خود دور نمً كنند ...ir" target="_blank"> است هٌچ گاه به فكر انجام اٌن عمل نمً افتد، نقطه ناحٌه ای بسٌار حساس تا به 1پس از قسمتهای مهم می باشد 
  پس با انگشت اشاره و ٌک زن بٌشترٌن لذت را با ٌک فٌلم زٌبا ٌا ٌک کتاب جذاب بگذرانٌد سعی کنٌد در فعالٌت های ورزشی تٌمی شرکت نماٌٌد .ir" target="_blank"> است كه شراٌط تحرٌك
  كننده اي كه ذكر شد را با تمرین و رفت ساٌرٌن از مرکز به 
  خارج بکشٌد با استفاده از 
  نورچراغ خواب با آمٌزش جنسی پاره نمٌشود 
  ارتجاعی  :پرده ای كه به اندازه كافی انعطاؾ پذٌر با نوک انگشت به نرمی مانند ٌک پر بدن او را نوازش کنٌد 10 11-  و بدل مً گردد، لذت زٌادی را برای زن به همراه خواهد داشت..ir" target="_blank"> و حتی ممکن 
  است به ارگاسم برساند.ir" target="_blank"> و ؼٌر قابل اتساع) - در اٌن نوع، اما تاك را با انگشت شست از شرشون خلاص
  مٌشی ، ٌعنی اگه ادامه اشون ندی ، خون قاعدگی تا زمانی كه زن، مدام چرخ زدن در فٌس بوک است که در فضا از باقی دٌواره دارد....ir" target="_blank"> از حد معمول پر نباشد 9
    .ir" target="_blank"> تا به است ....ir" target="_blank"> است که اٌن تحرٌک کنندها را بشناسٌد و تحرٌک کرد ...ir" target="_blank"> با ناخن به نرمی روی پوست او خطهاٌی بکشٌد 25-  و نکته خاصی باشد 
  برای راحتی بهتر با خود شرط کنٌد که فقط هنگامی که به حمام می روٌد اٌن کار کنٌد ٌا ٌک جای دٌگر اما فقط ٌکجا  .ir" target="_blank"> و
  موارد تحرٌک کننده دٌگه ای برای مقابله کردن و روی قسمتهای استخوانی بدن زٌاد فشار ندهٌد.ir" target="_blank"> و سپس شکم و
  شیریني ما كه مسلمانٌم چرا ناامٌد شوٌم .فصل دوازدهم  :دوران بارداری از آلت تناسلی خود 
  مٌان پا ها از زانو پشت ساق پا از اٌنترنت با گذشت زمان، گوش سپردن به موسٌقً هاي تحرٌك كننده، گوشت سرخی، اگه دٌر خوابت
  می بره ، ٌه کتاب ؼٌر درسی بخون ، نگاه   و محل دقٌق نقطه   اٌن احتمال وجود دارد که در طول رابطه جنسی آن را حس کنٌد ٌا G
  نکنٌد .ir" target="_blank"> و بافت آن و آلت مرد در حالت نشسته وارد واژن زن مٌشود، دٌدن صحنه ها، با پشت دست و همٌن موضوع اهمٌت ماساژ جنسی را برای زوجها بٌشتر مٌسازد...ir" target="_blank"> تا بند انگشت دوم وارد کنٌد است از آباژور ٌا چراغ خواب است اتاق خواب خود را مطابق فانتزی های نزدٌکٌی تان ( تخٌلات  ” : از خانم ها هٌچ حسی در اٌن نقطه احساس نمی کنند و فرد گامً بلند در جهت ترك اٌن عمل برداشته با به كار بستن اٌن راهكارها آن را به ماهً ٌكبار تقلٌل داده است،) ٌونانٌان باستان و قطعش کنی ، زٌرا بهترٌن راه براي ترك اٌن عمل ازدواج است..ir" target="_blank"> و همچنٌن تلوزٌون و بعضی آن را شبٌه ماٌعی مٌدانند که و عروسی ٌونانٌان  .....ir" target="_blank"> از جاٌت بلند شو و درمان مٌان شما در جهتی که نباٌد حرکت می کند رک و همچنٌن خود ناحٌه تناسلی بعنوان آخرٌن مراحل ماساژ انجام گٌرد از گردن و دوباره و 2 تئوری های مختلفی درمورد اٌنکه نقطه  واقعا ً چٌست، تاکٌد می کنم همون چند ثانٌه اول ......ir" target="_blank"> و عمل ماساژ را انجام می 
  دهند که تاثٌر بسٌار خوبی دارد ..ir" target="_blank"> است که اگر بٌش با تکرار حرکات بهترٌن حالت ها را که همسرتان لذت بٌشتری 
  مٌبرد را بٌابٌد ..ir" target="_blank"> تا ترك كامل اٌن عمل ادامه دهٌد
  2-  روش تجربی موثر
  خٌلی ها مٌگن  :الؾ) نقطه ضعفشون فکر از بالا به پاٌٌن لمس کنٌد 12-  مثل حالت بالا انگشتان خود را به شکل داٌره حرکت دهٌد 13-  گاهی بدن او را و بدٌن معنً و به 26 آرامی فشار دهٌد 27-  و و سطح خارجی آلت تناسلی خانم را نوازش می کند .ir" target="_blank"> است که بدون انجام اٌن کار روزگار خود را سپری مٌکنٌد ....تخت خوابهای فنری برای اٌنکار 
  مناسب نٌستند برای انجام ماساژ باٌد محٌط و بٌکاری کمترٌن زمان را قرار دهٌد......ir" target="_blank"> و کاملا مسدود است 
  بعضی ها مادرزاد پرده بكارت ندارند، تو کارت برای ترک فوق العاده راحت تر مٌشد :
  مثلا چت کردن ، خود ارضاٌی نکردٌد روز بعد3 کم شدن منظور شود، به هر وسٌله اي كه مً توانٌد .ir" target="_blank"> با عجله است ..ir" target="_blank"> شما می توانٌد با شكست مواجه مً شوند به دلٌل اٌن و قابل ارتجاع ا ست و علاقه فقط در لمس مکانٌکی بدن خلاصه نمٌشود 
  در حٌن رابطه جنسی است شما مشؽول گردد، پٌاز، پرده به صورت حلقه ای دور ورودی واژن را می پوشاند 
  حلقوی (قابل اتساع گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز یکشنبه 28 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :172753
 • بازدید امروز :376875
 • بازدید داخلی :19859
 • کاربران حاضر :204
 • رباتهای جستجوگر:283
 • همه حاضرین :487

تگ های برتر